ที่มาของภาพ : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/2023/12/wwd2023_webbanners-01.jpg

สร้างโดย : นางสาวเบญจมาศ ภัคโชค
สร้างเมื่อ จันทร์, 13/10/2008 – 12:41

วันน้ำโลกหรือวันอนุรักษ์น้ำโลก
World Water Day
วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/index_water_day_2022_option.jpg?itok=52A7XlDl

     วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน้ำของโลก (World Water Day) หรือ วันอนุรักษ์น้ำโลก โดยเริ่มต้นปฏิบัติครั้งแรกเมื่อปี 2536 เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต  ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น ” วันน้ำของโลก ” หรือ ” World Day for Water ” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก
     อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 1992 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21  โดยในแต่ละปีจะมีหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติรับผิดชอบในการจัดงาน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค
  2. เพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์น้ำในรูปแบบต่างๆ
  3. เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลของแต่ละประเทศและหน่วยงานเอกชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์น้ำให้มากขึ้น

นโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
     องค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดนโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 5 ประการได้แก่
       1. การจัดการให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำมากที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน
       2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำ
       3. การควบคุมดูแลการใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำของแหล่งปลายน้ำ
       4. การจัดการกับปัจจัยอื่นๆ โดยดูแลปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
       5. การจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wwd2022-hidden-solution.gif
https://www.youtube.com/watch?v=hMdAOHYkMaE

คำขวัญวันน้ำของโลก 

 • ปี 2537 : “การดูแลน้ำของเราเป็นหน้าที่ของทุก ๆ คน” ( Caring of our water is everyone business ) 
 • ปี 2538 : “สตรีและน้ำ ” ( Woman and Water ) 
 • ปี 2539 : “น้ำสำหรับเมืองที่กระหาย” ( Water for Thirsty Cities ) 
 • ปี 2540 : “น้ำของโลก-มีพอไหม” ( The World’s Water ; Is There Enough? ) 
 • ปี 2541 : “น้ำในดิน-ทรัพยากรที่มองไม่เห็น” ( Groundwater-the Invisible Resource ) 
 • ปี 2542 : “ชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ”( Everyone Lives Downstream ) 
 • ปี 2543 : “น้ำสำหรับศตวรรษที่ 21” ( Water for the 21st Century ) 
 • ปี 2544 : “น้ำและสุขภาพ” ( Water and Health )
 • ปี 2545 : “น้ำสำหรับการพัฒนา” ( Water for Development ) 
 • ปี 2546 : “น้ำสำหรับอนาคต” (Water for the Future) 
 • ปี 2547 : “น้ำและหายนะ” (Water and Disasters) 
 • ปี 2548 : “น้ำเพื่อชีวิต” (Water for Life) 
 • ปี 2549 : “น้ำและวัฒนธรรม” (Water and Culture ) 
 • ปี 2550 : “การจัดการกับการขาดแคลนน้ำ” (Coping with Water Scarcity) 
 • ปี 2551 : “ปีสากลแห่งการสุขาภิบาลในด้านสุขอนามัย” (International year of Sanitation)
 • ปี 2552 : “แบ่งปันน้ำ-แบ่งปันโอกาส” (Shared Water – Shared Opportunities)
 • ปี 2553 : “คุณภาพน้ำ…คุณภาพชีวิต” (Clean Water for a Healthy World)
 • ปี 2555 : “น้ำ”กับ “ความมั่นคงทางอาหาร” (Water and Food Security)
 • ปี 2556 :  “ปีสากลการร่วมมือน้ำ”   (International year of water cooperation)
 • ปี 2557 : “น้ำและพลังงาน” (Water and Energy)
 • ปี 2558 : “น้ำกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Water and Sustainable Development)
 • ปี 2559 : “น้ำและงาน” (Water and Jobs)
 • ปี 2560 : “ทำไมต้องเสียน้ำ?” (Why waste water?)
 • ปี 2561 : “ธรรมชาติเพื่อน้ำ” (Nature for Water)
 • ปี 2562 : “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leaving No One Behind)
 • ปี 2563 : “น้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Water and Climate Change)
 • ปี 2564 : “คุณค่าน้ำ” (Valuing Water)
 • ปี 2565 : “น้ำบาดาล” (Groundwater)
 • ปี 2566 : “การเร่งการเปลี่ยนแปลง” (Accelerating Change)
 • ปี 2567 : “น้ำเพื่อสันติภาพ” (Water for Peace)
 • ปี 2568 :

ที่มาของภาพ : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/2023/12/wwd2023_webbanners-03_resized.jpg