สิ่งที่ทุกคนปรารถนา รวมทั้งตัวคุณ..

สิ่งที่ทุกคนปรารถนา รวมทั้งตัวคุณ..

สร้างโดย : นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และนางสาวสุวิมล เตชะวีรพงศ์
สร้างเมื่อ พุธ, 04/11/2009 – 23:32
มีผู้อ่าน 807,987 ครั้ง (19/11/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/41906
รางวัลที่ 3 ประเภทสื่อออนไลน์
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สิ่งที่ทุกคนปรารถนา รวมทั้งตัวคุณ..
คือ การมีสุขภาพที่ดี

           ในโลกยุคปัจจุบัน “สุขภาพ” เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญ และให้ความเอาใจใส่ ในการดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพสังคม และการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ การดำรงชีวิตของผู้คนในเมือง เช่น การรีบไปเรียนหนังสือ หรือทำงาน โดยไม่รับประทานอาหารเช้า การนอนดึก ทำให้ขอบตาดำ และการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เอง ที่ทำให้เสียสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 

          ดังนั้น สื่อการเรียนรู้นี้ จึงได้รวบรวมบทความต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจ มานำเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆ มากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิเช่น อาหารอันตราย ขณะท้องว่าง, ขอบตาดำ.. ทำอย่างไรดี??, ข้อห้าม!! เมื่อเข้านอน, 10อย่าง ที่ทำให้สมองพัง, 10 วิธี คลายเครียด, หัวเราะ บำบัดโรค และ 20 ยามหัศจรรย์สำหรับคุณ โดยไม่ต้องพึ่งหมอ เป็นต้น

 ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ 

เนื้อหาประกอบด้วย

 1. ความหมายของคำว่า “สุขภาพ”
 2. ความสำคัญของ “สุขภาพ”
 3. ลักษณะผู้ที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
 4. บทความดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพ
 5. แหล่งอ้างอิง
 6. ผู้จัดทำ

1. ความหมายของคำว่า “สุขภาพ”

สุขภาพคืออะไร?

ที่มาของภาพ : http://www.tvpool.co.th/upload/imagesource/Health_Wellness_event-0.jpg


            การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็พึงปรารถนาที่จะมี ก่อนอื่นเราก็ควรจะเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของคำว่า “สุขภาพ” กันก่อน ว่าสุขภาพนั้นมีความหมายว่าอย่างไร และคุณเข้าใจความหมายของคำว่าสุขภาพที่ถูกต้องแล้วหรือยัง ??

            สุขภาพ มีความหมาย 3 ประการ คือ

 1. ความปลอดภัย (Safe)
 2. ความไม่มีโรค (Sound)
 3. ความปลอดภัย และไม่มีโรค (Whole)

            องค์กรอนามัยโลกได้ให้คำนิยามคำว่า สุขภาพ ในความหมายกว้างขึ้นว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม
            ตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2545 ให้ความหมายของคำว่า สุขภาพ คือ ภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย คือ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

            ดังนั้น “สุขภาพ” จึงหมายถึง “การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้มีสุขภาพดีถือว่าเป็นกำไรของชีวิต เพราะทำให้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้” นั่นเอง

            จะเห็นได้ว่า สุขภาพนั้น ไม่ได้มีเพียงทางกาย และทางจิตใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขด้วย เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็ควรจะรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะได้มีจิตใจที่มีความสุข รื่นเริง ไม่ติดขัด มีเมตตา มีสติ มีสมาธิ และการที่ครอบครัวจะมีความอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมมีความยุติธรรมได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากการจัดการทางสุขภาพในระดับต่างๆทั้งสุขภาพในระดับของปัจเจกบุคคล (Individual Health) สุขภาพของครอบครัว (Family Health) อนามัยชุมชน (Community Health) และสุขภาพของสาธารณะ (Public Health) นั่นเอง

2. ความสำคัญของ “สุขภาพ”

ความสำคัญของ “สุขภาพ”

              หลายคน อาจสงสัยว่า “สุขภาพ” นั้น มีความสำคัญอย่างไร และทำไมคนเราจึงต้องดูแล รักษาสุขภาพ ในสื่อการเรียนรู้นี้ จึงได้นำพระพุทธภาษิตทางพระพุทธศาสนามาอธิบายความสำคัญของสุขภาพ ดังนี้

“อโรคยา ปรมา ลาภา”
  “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”  

              “อโรคา ปรมา ลาภา” “ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” นับเป็นสัจธรรมที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง อย่างเวลาที่เราเจ็บป่วย ไม่สบาย ต้องทานยา เพื่อรักษา และบรรเทาอาการเป็นป่วยนั้น รวมทั้งอารมณ์หงุดหงิด และรำคาญใจที่ไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เราก็จะเห็นได้ว่า เวลาที่เราไม่เจ็บ ไม่ป่วยนั้น มันช่างเป็นเวลาที่มีความสุขยิ่งนัก พระพุทธสุภาษิตนี้ จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แม้แต่ชาวอารยประเทศทางตะวันตก ก็ยังยอมรับ และเห็นพ้องต้องกันว่า “สุขภาพ คือพรอันประเสริฐสุด”

              นอกจากนี้ ยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณที่กล่าวไว้ว่า “คนที่มีสุขภาพดี คือคนที่มีความหวัง และคนที่มีความหวัง คือคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง” นั่นก็หมายความว่า “สุขภาพ คือวิถีแห่งชีวิต” โดย สุขภาพ เป็นเสมือนหนึ่งวิถีทาง หรือหนทางซึ่งจะนำไปสู่ความสุข และความสำเร็จต่างๆ ได้นั่นเอง

3. ลักษณะผู้ที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ลักษณะผู้ที่มีสุขภาพกายที่ดี

            สุขภาพกาย หมายถึง สภาวะของร่างกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างปกติ ระบบต่างๆของร่างกายสามารถทำงานได้เป็นปกติ และมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และความทุพพลภาพ ดังนั้น ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพกายที่ดี มีดังนี้

 • มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่สมวัย มีน้ำหนัก และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อายุ
 • มีขนาดร่างกายสมส่วน คือ มีน้ำหนัก และส่วนสูงที่ได้สัดส่วนกัน
 • กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีความแข็งแรง ลุก – นั่งได้หลายครั้ง ดึงข้อได้หลายครั้ง
 • มีความอดทนของระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตที่ดี 
 • มีความอ่อนตัวที่ดี
 • มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว
 • มีความอยากรับประทานอาหาร และอยากรับประทานมากๆ ไม่เบื่ออาหาร
 • มีร่างกายแข็งแรง
 • มีภูมิต้านทานโรคดี และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่พิการ หรือผิดปกติอื่นๆ
 • พักผ่อนนอนได้เป็นปกติ

ลักษณะผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี

            สุขภาพจิต หมายถึง สภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี และปราศจากความขัดแย้ง หรือความสับสน ภายในจิตใจ ดังนั้น ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี มีดังนี้

 • ไม่เป็นโรคจิต โรคประสาท
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้
 • มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับบุคคลอื่นๆ
 • มีชีวิตมั่นคง ไม่จัดแย้ง เมื่อที่ใดก็มีความสุข ความสบายใจ
 • ยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเอง  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง  ให้อภัยข้อบกพร่องข้อคนอื่น
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความพึงพอใจกับงาน และผลงานของตนเอง พอใจที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
 • แก้ไขความไม่สบายใจ ความคับข้องใจ และความเครียดของตนเองได้
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่หวาดระแวงผู้อื่นเกินควร
 • มีอารมณ์มั่นคง เป็นคนอารมณ์ดี มีอารมณ์ขันบ้าง
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง
 • สามารถควบคุมความต้องการของตนเองในความเป็นแนวทางที่สังคมยอมรับ
 • แสดงออกด้วยความรู้สึกสบายๆ
 • อยู่ในโลกความเป็นจริง สามารถเผชิญกับความจริงได้

            สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต การที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติได้ ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวังทั้งตนเอง และผู้อื่น ผู้ที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดี และมีประสิทธิภาพ การที่เรารู้สึกว่า สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเรา มีความปกติ และสมบูรณ์ดี เราก็จะมีความสุข แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเราผิดปกติ หรือไม่สมบูรณ์ เราก็จะมีความทุกข์ การรู้จักบำรุงรักษา และส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคน ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การรู้จักดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์ และมีคุณภาพนั่นเอง..

4. บทความดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพ

บทความดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพ มีดังต่อไปนี้ 

http://202.44.68.33/node/43714

5. แหล่งอ้างอิง

ความหมายของคำว่า “สุขภาพ”

 • http://we-are-healthy.exteen.com/20080206/entry
  ค้นหา ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 • http://foodproductsquare.igetweb.com/index.php?mo=3&art=225358
  ค้นหา ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 • http://www.7stepsdetox.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118:2009-09-13-09-37-38&catid=35:news-display
  ค้นหา ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ความสำคัญของ “สุขภาพ”

 • http://www.oknation.net/blog/areejang/2009/08/27/entry-1
  ค้นหา ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 • http://variety.teenee.com/saladharm/18383.html
  ค้นหา ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 • http://ptc.icphysics.com/webboard/SFM/index.php?topic=41369.0
  ค้นหา ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ลักษณะผู้ที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

 • http://www.baanmaha.com/health/
  ค้นหา ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
 • http://pirun.ku.ac.th/~b5013265/page2.html
  ค้นหา ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 255

6. ผู้จัดทำ