พระมหากษัตริย์ไทย

 

Homeคำขวัญท่องเที่ยวประเทศไทยโลกของเรา

kapook_su@thaimail.com

พระมหากษัตริย์ไทย 
ตราประจำรัชกาลต่าง ๆ 
ประวัติศาสตร์ไทย 
เมืองในประวัติศาสตร์ 
ชื่อเดิมของวัดต่าง ๆ 
ประเทศไทยของเรา1 
ประเทศไทยของเรา2 
ตราประจำกระทรวง 

 

19_c_1.gif  ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย

 

สมัยอาณาจักรน่านเจ้า

 1. พระเจ้าเหม่งแซเจ้า
 2. พระเจ้ามองกาตา
 3. พระเจ้าสินุโล (โอรสพระเจ้ามองกาตา)
 4. พระเจ้าพีล่อโก๊ะ (ขุนบรม)
 5. พระเจ้าโก๊ะล่อฝง (โอรสพระเจ้าพีล่อโก๊ะ)

สมัยกรุงสุโขทัย

        ราชวงศ์พระร่วง

 1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ.ศ. 1781 - ไม่ทราบแน่นอน
 2. พ่อขุนบาลเมือง
  พ.ศ. ไม่ทราบแน่นอน - 1820
 3. พ่อขุนรามคำแหง
  พ.ศ. 1820- 1860 (40 ปี)
 4. พญาเลอไท
  พ.ศ. 1861-1897 (36 ปี)
 5. พญาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1)
  พ.ศ. 1897-1919 (22ปี)
 6. พญาไสลือไท (พระมหาธรรมราชาที่ 2)
  พ.ศ. 1919- 1920 (1ปี)
 7. พระมหาธรรมราชาที่ 3
  (ไม่ทราบระยะเวลาแน่ชัด)
 8. พระมหาธรรมราชาที่ 4
  (ไม่ทราบระยะเวลาแน่ชัด)

สมัยกรุงศรีอยุธยา

        ราชวงศ์อู่ทอง (หรือราชวงศ์เชียงราย)

 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
  พ.ศ. 1893-1912 (19 ปี)
 2. สมเด็จพระราเมศวร
  ครองราชย์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 1912-1913 (1 ปี)

        ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

 1. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พะงั่ว)
  พ.ศ. 1913-1931 (18 ปี)
 2. พระเจ้าทองลั่น
  พ.ศ. 1931 (ครองราชย์เพียง 7 วันก็ถูกปลงพระชนม์)

        ราชวงศ์อู่ทอง (หรือราชวงศ์เชียงราย)

 1. สมเด็จพระราเมศวร
  ครองราชย์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 1931-1938 (7 ปี)
 2. สมเด็จพระรามราชาธิราช (โอรสสมเด็จพระราเมศวร)
  พ.ศ. 1938 – 1962 (14 ปี – ถูกถอดจากราชสมบัติ
  )

        ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

 1. สมเด็จพระนครอินทราธิราช (พระอินทราชา)
  พ.ศ. 1952 –1967 (15ปี)
 2. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา)
  พ.ศ. 1967 –19991 (24ปี)
 3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  พ.ศ. 1991 –2031 (40ปี)
 4. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (โอรสพระบรมไตรโลกนาถ)
  พ.ศ. 2031 –2034 (3ปี)
 5. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช)
  พ.ศ. 2034 –2072 (38ปี)
 6. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธธางกูร)
  พ.ศ. 2072 –2076 (4ปี)
 7. สมเด็จพระรัษฏาธิราชกุมาร
  พ.ศ. 2076 (ครองราชย์ 5 เดือน ก็ถูกปลงพระชนม์)
 8. สมเด็จพระไชยราชาธิราช
  พ.ศ. 2077 –2089 (12ปี)
 9. สมเด็จพระยอดฟ้า (โอรสพระไชยราชาธิราช)
  พ.ศ. 2089 –2091 (2ปี – ถูกปลงพระชนม์)
 10. ขุนวรวงษาธิราช
  พ.ศ. 2091 (ครองราชย์ 42 วัน – ถูกปลงพระชนม์)
 11. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก)
  พ.ศ. 2091 –2111 (20 ปี)
 12. สมเด็จพระมหินทราธิราช (โอรสพระมหาจักรพรรดิ)
  พ.ศ. 2111 – 2112 (1ปี)

        ราชวงศ์สุโขทัย

 1. สมเด็จพระมหาธรรมราชา
  พ.ศ. 2112-2133 (21 ปี)
 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (โอรสพระมหาธรรมราชา)
  พ.ศ. 2133-2148 (15   ปี)
 3. สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระอนุชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
  พ.ศ. 2148-2153 ( 15 ปี)
 4. พระศรีเสาวมาตย์ (โอรสพระเอกาทศรถ)
  พ.ศ. 2153  (ครองราชย์ไม่ถึงปี – ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์)
 5. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (โอรสพระเอกาทศรถต่างพระมารดาพระศรีเสาวภาคย์)
  พ.ศ. 2153-2171 (18 ปี)
 6. สมเด็จพระเชษฐาธิราช (โอรสพระเจ้าทรงธรรม)
  พ.ศ. 2171-2172 (ครองราชย์ 1 ปี -   ถูกปลงพระชนม์)
 7. สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์
  พ.ศ. 2172  (ครองราชย์ 28 วัน – ถูกถอดจากราชสมบัติ, ปลงพระชนม์)

        ราชวงศ์ปราสาททอง

 1. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
  พ.ศ. 2172-2199 (27 ปี)
 2. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (โอรสพระเจ้าปราสาททอง)
  พ.ศ. 2199 (ครองราชย์ 4 วัน – ถูกปลงพระชนม์)
 3. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
  พ.ศ. 2199   (ครองราชย์ 2 เดือน – ถูกปลงพระชนม์)
 4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  พ.ศ. 2199-2231 (32 ปี)

        ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

 1. สมเด็จพระเพทราชา
  พ.ศ. 2231 –2246 (15ปี)
 2. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ)
  พ.ศ. 2246 –2251 (5ปี)
 3. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (โอรสพระเจ้าเสือ
  พ.ศ. 2251 –2276 (24ปี)
 4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์
  พ.ศ. 2276 –2301 (26ปี)
 5. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด)
  พ.ศ. 2301 (ครองราชย์ 2 เดือน – สละราชสมบัติออกผนวช)
 6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์)
  พ.ศ. 2301-2310 (9 ปี)

        ช่วงปี 2310-2313 ไม่มีพระเจ้าแผ่นดิน เนื่องจากเป็นช่วงเสียกรุงแก่พม่า

สมัยกรุงธนบุรี

 1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี)
  พ.ศ. 2313-2325 (12 ปี)

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

        ราชวงศ์จักรี

 1. สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ทองด้วง)
  พ.ศ. 2325-2352 (27ปี)
 2. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (เจ้าฟ้าฉิม)
  พ.ศ. 2352-2367 (15 ปี)
 3. สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
  พ.ศ. 2367-2394 (27ปี)
 4. สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
  พ.ศ. 2394- 2411 (17 ปี)
 5. สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
  พ.ศ. 2411-2453 (42 ปี)
 6. สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
  พ.ศ. 2453-2468 (15 ปี)
 7. สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
  พ.ศ. 2468-2477 (9 ปี)
 8. สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (โอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์)
  พ.ศ. 2477-2489 (12 ปี)
 9. สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (โอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์)
  พ.ศ. 2489 – ปัจจุบัน

                                 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Supatkul Phakkachok All rights reserved.