วิธีดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

 

HomeAbout myselfวิธีดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

pa_rut@hotmail.com

 

 

        ปัจจุบันปัญหานับวันเริ่มปรากฏผลชัดเจนขึ้น เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์และผู้ป่วยโรคเอดส์เต็มขั้น เริ่มทยอยกับเข้ามารับการ

รักษาในโรงพยาบาล และมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ  ทำให้ผู้ที่รู้ตัวว่าติดเชื้อโรคเอดส์แล้ว มีความวิตกกังวลและแสวงหาวิธีการรั

กษาตนเองกันมากขึ้น แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามจัดตั้งคลินิกนิรนาม  และจัดเตรียมโรงพยาบาลไว้คอยให้ บริการอยู่แล้วก็ตาม การให้บริการใน

รูปแบบปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถดึงดูดให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์เข้ามารับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อาจเป็นเพราะความจริงที่ว่า โรคเอ

ดส์ยังไม่มีการรักษาจึงทำให้ผู้ป่วยสิ้นหวังและพยายามแสวงหาแนวทางรักษาโดยทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การแพทย์พื้นบ้าน การใช้ยาสมุนไพร

ซึ่งพระภิกษุสงฆ์บางรูปก็ได้เข้ามามีบทบาท ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ด้วย จุดอ่อนของการประเมินผลด้วยวิธการรักษาต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าผู้

ป่วยมักมีอาการมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านจิตใจ ความทรุดโทรมของร่างกายอันเนื่องมาจากไม่ได้รับการพักผ่อน

ความเครียด ความกดดัน เป็นต้น ดังนั้น เมื่อพบทางเลือกใหม่ๆ ในการรักษา ก็มักรู้สึกว่าสภาพทั่วไปทางร่างกายดีขึ้น ทั้งที่ผู้ทำการรักษาแล

ะผู้ถูกรักษามักเอนเอียงเข้าข้างตนเอง จึงตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ ในทางการค้า มีการนำยาสมุนไพรมาขายกันในราคาแ

พงๆ ด้วยปัญหานี้ กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งหาแนวทางในการนำการแพทย์แผนไทย

มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

 

[Home][About myself][วิธีดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์]

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Wiparat Maonmaiyanon. All rights reserved.