การแพทย์แผนไทย

 

About myselfวิธีดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

pa_rut@hotmail.com

 

การแพทย์แผนไทย

กับการดูแสุขภาพของผู้ป่วย

และผู้ติดเชื้อเอดส์

 

 

         ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์แผน

ตะวันตก มีบทบาทสำคัญในการนำมาใช้ดูแลสุขภาพคนทั่วโลก  ด้วยการแบ่งส่วนศึกษาความเป็นไปของ

ชีวิต และร่างกายของมนุษย์อย่างละเอียด  ได้แก่การศึกษาอวัยวะของมนุษย์อย่างละเอียดทั้งลักษณะและการ

ทำงาน  ทำให้พบสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาความเจ็บป่วยด้วยการประกาศกำจัดศัตรูของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็น

การฆ่าและทำลายล้างเชื้อโรคผู้รุกรานหรือการกำจัดเนื้องอกและสิ่งแปลกปลอมในร่างกายแม้แต่ปัญหาทาง

จิตใจก็ฝากไว้กับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะร่างกายของมนุษย์จึงถูกแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อพึ่งพิงแพทย์เฉพาะทาง

ผู้ซึ่งแสวงหาความเป็นเลิศในการรักษาเฉพาะโรค  จนลืมไปว่ากำลังรักษาคนทั้งตัวและหัวใจมิได้รักษาโรค

ภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียว  เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า  การแพทย์แผนปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่ยาก

และร้ายแรงได้อย่างดีเยี่ยม  เช่น การติดเชื้อรุนแรง  การผ่าตัด  การเปลี่ยนอวัยวะ   แต่ในขณะเดียวกันก็มีคน

ไทยอีกจำนวนมากกำลังแสวงหาทางเลือกในการดูแลสุขภาพใหม่ที่ประหยัดปลอดภัย  และมีคนไทยอีก

จำนวนไม่น้อยที่ยังยึดมั่นในพิธีกรรมเพื่อสุขภาพ  เช่น  การบวงสรวง  การใช้เวทมนต์ ทำให้มีคำถามอยู่

เสมอว่าทำไมจึงต้องแสวงหาทางเลือกใหม่  ทั้งๆที่การแพทย์แผนปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

คำตอบคือ  ความเป็นการแพทย์องค์รวมได้สูญหายไปด้วยระบบแยกส่วนศึกษาและระบบผู้เชี่ยวชาญ  ทำให้

แพทย์ดูแลเฉพาะเรื่องที่ตนศึกษาเท่านั้น ดังนั้น จึงพบเสมอว่า  การรักษาโรคหรือกำจัดเชื้อโรคประสบความ

สำเร็จแต่ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมานจากความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ  จากภาวะแทรกซ้อนของโรคและ

จากโรคหมอทำ  แม้บ่อยครั้งที่แพทย์แผนปัจจุบันพยายามที่จะนำความเป็นองค์รวมกลับคืนมา  ด้วยการให้

ความสำคัญแก้ปัญหาผู้ป่วยเบ็ดเสร็จทั้งร่างกายและจิตใจ  รวมถึงสิ่งแวดล้อม แต่น่าเสียดายที่การให้บริการ

เช่นนั้นมิอาจทำได้เต็มที่ เพราะขาดแคลนแพทย์  อีกทั้งการแยกส่วนและแบ่งหน้าที่ดูแลเฉพาะทางมากเกิน

ไปจนยากที่จะรวมแนวคิดกลับคืนมา

 

 


 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Wiparat Maonmaiyanon. All rights reserved.