แบบทดสอบหลังเรียน

 

25Pึ04ประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการนำข้อมูลสิ่งที่ควรรู้แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย กากบาทเลือกเคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท

  ก.  1 ประเภท
  ข.  2 ประเภท
  ค.  3 ประเภท
  ง.  4 ประเภท
2. Monitor เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  ก.  Program
  ข.  Software
  ค.  Hardware
  ง.  Word
3. ฮาร์ดแวร์คืออะไร

  ก.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็น จับต้องได้และทำงานร่วมกันได้
  ข.  จับต้องไม่ได้
  ค.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถจับต้องได้
  ง.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่จับต้องได้แต่มองไม่เห็น

4. ซอฟแวร์คืออะไร

  ก.  ลำโพง
  ข.  จอภาพ
  ค.  เมาส์
  ง.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

5. Keyboard ทำหน้าที่อะไร

  ก.  หน่วยความจำ
  ข.  พิมพ์ตัวอักษร
  ค.  เก็บข้อมูล
  ง.  คลิกโปรแกรม

6. โปรแกรม Microsoft  word คืออะไร

  ก.  แรม
  ข.  ซอฟแวร์
  ค.  ฮาร์แวร์
  ง.  ฮาร์ดดิสก์

7. ปุ่ม Shift  มีหน้าที่อะไร

  ก.  ต้องการพิมพ์อักษรตัวบนในภาษาไทยและตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ
  ข.  ย่อหน้าข้อความ
  ค.  เว้นวรรคตัวอักษร
  ง.  ลบตัวอักษร

8. ปุ่ม Caps Lock  ใช้ทำอะไร

  ก.  ย่อหน้า
  ข.  ต้องการพิมพ์อักษรตัวบน
  ค.  เว้นวรรค
  ง.  ลบตัวอักษร

9. จะขึ้นบรรทัดใหม่ต้องกดปุ่มอะไร

  ก.  Caps Lock
  ข.  Shift
  ค.  Enter
  ง.  Tab

10. ปุ่ม Tab มีไว้สำหรับทำอะไร

  ก.ลบตัวอักษร
  ข.เว้นวรรค
  ค.ขึ้นบรรทัดใหม่
  ง.ย่อหน้าข้อความ จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.