ประวัติผู้จัดทำ

 

255ประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการนำข้อมูลสิ่งที่ควรรู้แบบทดสอบหลังเรียน

 

 teacher

นางอิศราณี   เชนะโยธิน
ตำแหน่งครู  คศ.3  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา                             ปริญญาตรี      ครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูเลย  (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
                                                ปริญญาโท     ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(สาขาการบริหารการศึกษา)

ประสบการณ์การสอน     วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4   ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สถานที่ทำงาน                  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
                                                เลขที่ 1/1ถนนปรินายก   แขวงบ้านพานถม   เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์10200
                                                โทร.0-1559-0046   01-6104 ต่อ 14  โทรสาร  0-2282-2091E-mail:kruaew91@hotmail.com

 

 

 

จัดทำโดย นางอิศราณี    เชนะโยธิน
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Mrs.Isaranee   Chanayotin Prarinayok Kindergaden School  All rights  reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.