แบบทดสอบหลังเรียน

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกลไกของปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฏอัตราแบบทดสอบหลังเรียน

 

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

anired12_up.gif

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

เรื่อง  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี    จำนวน 10 ข้อ

1. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้อง   

  ก.  ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีโมเลกุลของสารตั้งต้นต้องชนกันให้ถูกทิศทาง
  ข.  โมเลกุลที่จะมาชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาคือโมเลกุลที่มีพลังงานต่ำ ๆ
  ค.  ปฏิกิริยาที่มีพลังงานกระตุ้นต่ำจะมีอัตราเร็วสูงกว่าปฎิกิริยาที่มีพลังงานกระตุ้นสูง
  ง.  พลังงานกระตุ้นเป็นค่าเฉพาะของปฏิกิริยาหนึ่ง ๆ
2. ปฏิกิริยา มีพลังงานก่อกัมมันต์ไปข้างหน้า 140.5 kJ  และมีพลังงานก่อกัมมันต์ย้อนกลับ 85.0 kJ  ข้อความใดถูกต้อง  
 
  ก.  ปฏิกิริยานี้คายพลังงาน 55.5 kJ
  ข.  ปฏิกิริยานี้ดูดพลังงานมากกว่า 55.5 kJ 
  ค.   สารที่เป็นสารผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงหว่าสารที่เป็นสารตั้งต้น
  ง.    ปฏิกิริยานี ผันกลับไม่ได้ ์
3.  ข้อใดเป็นเหตุผลที่อธิบายว่า "เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นอัตราการเกิดปฏิกิริยา เพิ่มขึ้น "

  ก. จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นเพิ่มมากขึ้น เป็นการลดพลังงานกระตุ้น
  ข. จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นเพิ่มมากขึ้น เป็นการบังคับให้อนุภาคชนกันทุกทิศทาง
  ค. จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของสารตั้งต้น
  ง.  จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นเพิ่มมากขึ้น โอกาสที่อนุภาคจะชนกันมีมากขึ้นทำให้อนุภาคที่มีพลังงานสูงมีจำนวน
              มากขึ้น

4.  กลไกของปฏิกิริยาออกซิเดชันจาก   ไปเป็น   มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
              
             
     ตัวเร่งของปฏิกิริยาคือตัวใด

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

5. การเพิ่มอุณหภูมิมีผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเพราะเหตุใด
              1. ทำให้อนุภาคของสารตั้งต้นชนกันบ่อยครั้งขึ้น
              2. ทำให้พลังงานก่อกัมมันต์ของสารตั้งต้นลดลง
              3. ทำให้อนุภาคที่มีพลังงานสูงเพิ่มขึ้น

  ก. 1  เท่านั้น
  ข. 3 เท่านั้น
  ค. 1 และ 2
  ง.  1 และ 3

6. จงพิจารณาข้อความเกี่ยวกับตัวหน่วงปฏิกิริยาดังนี้
              1. ตัวหน่วงปฏิกิริยาทำให้พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยานั้นสูงขึ้น
              2. ไม่ว่าจะเติมตัวหน่วงปฏิกิริยาหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ของระบบก็ยังคงเดิม คุณภาพและปริมาณเท่าเดิม
              3. ขณะที่เกิดปฏิกิริยาตัวหน่วงปฏิกิริยาจะเข้าทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้นด้วย โดยเปลี่ยนไปเป็นโมเลกุลชั่วคราว
             ข้อความใดถูกต้อง

  ก.  1 และ 2
  ข. 1 และ 3
  ค. 2 และ 3
  ง.  1,2 และ 3

7. จากปฏิกิริยา  อยากทราบว่าถ้าเพิ่มความดันของก๊าช เป็น 2 เท่า
               1. ความเข้มข้นของ เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 
               2. อัตราการเกิดสารผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น
               3. อัตราการลดลงของ CO จะลดลง
               4. ปริมาณสารผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น
               ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง

  ก. 1 ,2 และ 3
  ข. 1 และ 2
  ค.1,2,และ 4
  ง.  1,2,3 และ 4

8. ปฏิกิริยาต่อไปนี้   เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อใดต่อไปนี้ ไม่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น

  ก.  เพิ่มปริมาตรสารตั้งต้น
  ข. เพิ่มความดันของสารตั้งต้น
  ค. เพิ่มอุณหภูมิของระบบ
  ง. ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา

9. การเติมตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีผลต่อข้อใดดังต่อไปนี้

  ก. พลังงานของปฏิกิริยา
  ข. ปริมาณผลิตภัณฑ์
  ค. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา
  ง. ค่าคงที่สมดุล

10. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา  เท่ากับ 200    และพลังงานก่อกัมมันต์ของ ปฏิกิริยา
        เท่ากับ  260 ข้อใดถูกต้อง

  ก.  ปฏิกิริยาดูดพลังงาน 60  
  ข.  ปฏิกิริยาคายพลังงาน 60
  ค.  ปฏิกิริยาดูดพลังงาน  260
  ง.   ปฏิกิริยาคายพลังงาน  260จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2548

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved