คุยภาษาเดียวกัน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          การปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้รับการดูแลให้พัฒนาครบทุกด้าน คนดี คนเก่ง และการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน นำไปจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมบ่มนิสัยในองค์รวม เน้นย้ำให้ติดตัวคงทนตลอดไป
           วิธีการประเมิน ให้ท่านสำรวจว่าท่านมีพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้ผู้ปกครอง ครู หรือเพื่อน ๆ ช่วยตัดสินใจ เพราะพฤติกรรมบางอย่างเราอาจจะไม่ทราบตนเอง แต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอาจเห็นดีกว่าตัวเอง หรือพฤติกรรมบางอย่างเราอาจจะเข้าข้างตนเองเพื่ออยากให้เป็นตามนั้นแต่ที่แท้จริงเราอาจจะไม่มีเลยก็ได้ ดังนั้นขอให้เราพิจารณาพฤติกรรมที่แท้จริงของเราให้ได้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวเอง การตอบในสิ่งที่ที่ไม่เป็นจริงจะส่งผลเสียตนตัวเอง และการที่เรามีแววในด้านที่ตนเองชอบยังไม่ถึงขั้นก็อย่าตกใจ น้อยใจ เพราะความสามารถเราสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในการวัดแววนี้มีการวัดแวว 10 ด้าน ดังนี้

เครื่องมือวัดแววนี้ คัดลอกมาจากคู่มือวัดแววความสามารถพิเศษ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อุษณีย์  อนุรุทธิ์วงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2547

 พัฒนาโดย อาจารย์ปรีชา  จันทร์เปล่ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
prejan@thaimail.com
1 ธันวาคม 2546
Copyright(c) 2001 Mr.Preecha Janpleng. All rights reserved.