แววผู้นำ
Home 
แววผู้นำ 
แววนักคิด 
แววนักสร้างสรรค์ 
แววนักวิชาการ 
แววนักคณิตศาสตร์ 
แววนักวิทยาศาสตร์ 
แววนักภาษา 
แววนักกีฬา 
แววนักดนตรี 
แววนักศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีความสนใจใฝ่รู้อย่างกว้างขวาง

ใช่ ไม่ใช่
2. ชอบเป็นผู้นำกลุ่ม ใช่ ไม่ใช่
3. เป็นคนมีอารมณ์ขัน ใช่ ไม่ใช่
4. ชอบอาสาเป็นคนจัดการในทุกเรื่อง ใช่ ไม่ใช่
5. ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก ใช่ ไม่ใช่
6. ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ใช่ ไม่ใช่
7. มีวิธีการสื่อสารและปฏิบัติกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ใช่ ไม่ใช่
8. สามารถจับประเด็นปัญหาและเข้าถึงต้นเหตุแท้จริงของปัญหาอย่างรวดเร็ว ใช่ ไม่ใช่
9. มักถูกเรียกร้องจากกลุ่มให้เป็นผู้นำในการเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
10. เพื่อน ๆ ชอบที่จะเล่นด้วย ใช่ ไม่ใช่
11. มีความสามารถที่จะตัดสินใจ ใช่ ไม่ใช่
12. สามารถวางแผนและจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ดี ใช่ ไม่ใช่
13. มีความรับผิดชอบสูง เอาใจใส่งานและตั้งใจทำให้ดีที่สุด ใช่ ไม่ใช่
14. สร้างศรัทธา ความเชื่อและความสามารถชักจูงคนอื่นให้คล้อยตามได้ ใช่ ไม่ใช่
15. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกเพศ ทุกวัย ชอบทำความรู้จักกับผู้อื่น ใช่ ไม่ใช่
16. เป็นคนกว้างขวาง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่ม ใช่ ไม่ใช่
17. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ใช่ ไม่ใช่
18. ชอบทำงานหลายอย่าง และทำอย่างทุ่มเท ใช่ ไม่ใช่
19. พร้อมที่จะรับความคิดใหม่ ๆ และคำวิพากษ์วิจารณ์ ใช่ ไม่ใช่
20. กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ ใช่ ไม่ใช่
21. กล้าแสดงความคิดในที่ชุมชน ใช่ ไม่ใช่
22. สามารถควบคุมการดำเนินงานในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้ ใช่ ไม่ใช่
23. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มผู้ใหญ่ ใช่ ไม่ใช่
24. ปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ได้ดี (มีความคิดและการกระทำที่ยืดหยุ่น ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ได้หนักแน่นไม่หวั่นไหวง่าย) ใช่ ไม่ใช่
25. มีความเข้าใจลึกซึ้งและว่องไวในเรื่องเหตุและผลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคน ใช่ ไม่ใช่
26. ชอบขบคิดปัญหายาก ๆ เกี่ยวกับสังคม(อาจเป็นสังคมในบ้าน โรงเรียนหรือชุมชนก็ได้) ใช่ ไม่ใช่
27. ไม่ยอมจำนนต่อปัญหาหรืออุปสรรค์ใด ๆ ใช่ ไม่ใช่
28. รู้จักใช้หลักการหรือแนวความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา ใช่ ไม่ใช่
29. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางการจัดระบบสังคม(เช่น เห็นความไม่ยุติธรรมอาจริเริ่มนำกลุ่มเพื่อหาทางแก้ไข โดยไม่ปล่อยให้ผ่านไป ฯลฯ) ใช่ ไม่ใช่
30. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ใช่ ไม่ใช่
31. กล้าเสี่ยง ใช่ ไม่ใช่
32. สนุกกับงานที่ต้องตัดสินใจ ใช่ ไม่ใช่
33. รู้จักใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆให้เกิดประโยชน์ ใช่ ไม่ใช่
34. รู้จักความยุติธรรม ใช่ ไม่ใช่

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2547

พัฒนาโดย อาจารย์ปรีชา  จันทร์เปล่ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
prejan@thaimail.com
1 ธันวาคม 2546
Copyright(c) 2001 Mr.Preecha Janpleng. All rights reserved.