คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Home 
ประวัติผู้จัดทำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 1 
บทที่ 2 
บทที่ 3 
บทที่ 4 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

  คำนำ

               สื่อมัลติมีเดียเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษานี้  เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็บเพส ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนไพศาลีพิทยา   การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ  

     

               เนื้อหาความรู้และรูปภาพในสื่อนี้  ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ  รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จังหวัดนครสวรรค์  และส่วนหนึ่งรวบรวมมาจากหนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ช 0249 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  สำเร็จลุล่วงด้วยดี  ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จัดทำโดยอาจารย์อดุล  โตเขียว  โรงเรียนไพศาลีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์   เขต 3
โดยการสนับสนุนจากกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2004 Mr.Adun  Tokheaw. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.