บทกลอนสอนตารางธาตุ

 

ผู้จัดทำแบบทดสอบเคมีตารางธาตุสมบัติของธาตุวิวัฒนาการการสร้างตารางธาตุการจัดหมวดหมู่ธาตุตารางธาตุในปัจจุบันธาตุที่สำคัญในปัจจุบันสรภัญตารางธาตุแบบทดสอบเคมี

 

  บทกลอนสอนตารางธาตุ 

  

 

                            ความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี ๅ(Chemistry)  เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารในระดับอะตอม และการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี เพราะฉะนั้น พื้นฐานสำคัญของวิชาเคมี คือเรื่อง ตารางธาตุ ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาธาตุแต่ละตัวในตารางธาตุแล้ว โดยมีสมบัติ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ที่น่าศึกษา ได้แก่  ความหมายของธาตุ สมบัติของธาตุที่เป็นโลหะ  อโลหะ และกึ่งโลหะ  ความหมายของตารางธาตุ วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ  ตารางธาตุในปัจจุบั และธาตุที่สำคัญต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีบทกลอนทำนองสรภัญที่ให้นักเรียนและผู้สนใจโดยทั่วไปได้ฝึกร้องและท่องจำจะทำให้จดจำตารางธาตุได้เป็นอย่างดี
                            บทกลอนสอนตารางธาตุนี้ มีเนื้อหาเหมะสมกับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ โดยเฉพาะนักเรียนที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ ขอให้นักเรียนมีความสุข และมีความสนุกกับบทเรียนเรื่องนี้

ครูออน         

             

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved