โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ข้อสอบวัดผลก่อนเรียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รายวิชา  เคมี รหัสวิชา ว 41203  จำนวน  10 ข้อ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน

 

Home 
ผู้จัดทำ 
แบบทดสอบเคมี 
ตารางธาตุ 
สมบัติของธาตุ 
วิวัฒนาการการสร้างตารางธาตุ 
การจัดหมวดหมู่ธาตุ 
ตารางธาตุในปัจจุบัน 
ธาตุที่สำคัญในปัจจุบัน 
สรภัญตารางธาตุ 
แบบทดสอบเคมี 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

เรื่อง  ตารางธาตุ  จำนวน 10 ข้อ

1. ข้อใดคือความหมายของธาตุ

  ก. สารบริสุทธิ์เนื้อเดียว
  ข. สารประกอบเนื้อเดียว
  ค. สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวประกอบไปด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน
  ง.  สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่เกิดจากการรวมกันทางเคมีระหว่างธาตุต่างชนิดกัน
2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างตารางธาตุของเมนเดลีฟ
  ก. จัดธาตุเป็นตารางเรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก
  ข.  สมบัติต่างๆของธาตุสัมพันธ์กับมวลอะตอม เรียกว่า กฏพีริกออกดิก 
  ค.  ตารางพีริกออดิกจัดธาตุตามสมบัติที่คล้ายกันให้อยู่ในหมู่เดียวกัน
  ง.   ถูกทุกข้อ
3. ตารางธาตุฉบับปัจจุบันยึดถือตามแบบฉบับบของนักวิทยาศาสตร์คนใด

  ก. โยฮันน์ โดเบอร์ ไรเนอร์ 
  ข. จอห์น  นิวแลนด์
  ค. ดิมิทรี  อิวาโนริช  เมนเดลีฟ
  ง.  เฮนรีย์  โมสรีย์

4. ข้อใดถูกต้อง

  ก. การแบ่งธาตุในแนวดิ่งเรียกว่า หมู่ (Grop) และธาตุในแนวนอนเรียกว่า คาบ (Period)
  ข.  ธาตุกลุ่ม A เรียกว่า ธาตุเรฟรีเซนเตตีฟอยู่ทางซ้ายและขวาของตารางธาตุ
  ค.  ธาตุกลุ่ม  B เรียกว่า ธาตุแทรนซิชันอยู่ตรงกลางของตารางธาตุ
  ง.  ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดไม่ถูกต้อง

  ก. ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกัน จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน
  ข. ธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันจะมีระดับพลังงานเท่ากัน
  ค. ธาตุที่อยู่ทางซ้ายและตรงกลางในตารางธาตุจัดเป็นโลหะ
  ง.  ธาตุกึ่งโลหะในตารางธาตุได้แก่ B  , Si , Ga ,  Sb,  Po

6. ข้อใดถูกต้อง

  ก. โลหะอัลคาไลน์ ได้แก่   Li   Na   K  Rb   Cs   Fr  
  ข. โลหะอัลคาไลน์เอิร์ท  ได้แก่   Be  B  Mg  Ca   Sr  Ba  Ra
  ค. ธาตุแฮโลเจน  ได้แก่  F  Cl   Br  Po  At
  ง.  ก๊าชเฉื่อยหรือก๊าชมีตระกูลได้แก่  He  Ge  Ne  Ar  Kr   Xe  Re  

7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ

  ก. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง
  ข. ขัดเป็นมันวาว
  ค. แข็งและเหนียวสามารถตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ 
  ง.  ไม่มีข้อถูก

8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของอโลหะ

  ก. เคาะเสียงดังกังวาน 
  ข. มีความหนาแน่นต่ำ 
  ค. ไม่นำไฟฟ้าและความร้อนยกเว้น แกรไฟต์
  ง.  มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวกว้าง

9.ธาตุใดเป็นก๊าชเฉื่อยและก๊าชมีตระกูล

  ก. Na   K   Ti    Cr   Fr   
  ข. B   Al    Ga   In   Tl
  ค. F    Cl    Br   I  At
  ง. He  Ne   Ar   Kr    Xe   Rn

10. หมู่ธาตุทรานซิชันได้แก่ ธาตุใด

  ก. Sn   Sb   Te   Po   Ga 
  ข.  Sc    Ti   V   Co    Ni
  ค.  Ga   Se   Bi   Br    Rb
  ง.  Sr   Ra    Al   Te    Sจำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved