ความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรม เรื่องการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้

โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล (วิทยากร)

      นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ได้จัดอบรมครูทั่วประเทศ เกี่ยวกับการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จึงได้รวบรวมความคิดเห็นส่วนหนึ่งมาเก็บไว้

          ผมเป็นครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนอาษาวิทยา ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ผมเคยไปอบรมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 9-20 ตุลาคม 2543 เรื่องที่อบรมเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูล, กราฟฟิค, อินเตอร์เน็ท, ระบบปฏิบัติการ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลังจากที่ได้อบรมแล้วได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ได้ประโยชน์มากในด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะมีแนวทางที่ได้รับจากการอบรมดังกล่าว นักเรียนได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้วิชาอื่นๆ และในชีวิตประจำวัน หากมีการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยอีก ขอความกรุณาอาจารย์พูนศักดิ์ ช่วยแจ้งมาตามที่อยู่ด้านบนจะขอบพระคุณยิ่งครับ

โดยคุณ : นายสุนทร ชื่นพลี – [ 14 มิ.ย. 2003 , 16:41:06 น.]

          ผมได้รับการอบรมจาก สสวท ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ วิทยากรแกนนำ รุ่นที่ 2 และอีกหลายครั้งที่ สสวท เป็นผู้จัด และมีคณะวิทยากรเด่น ๆ ดังมากมายหลายท่าน โดยเฉพาะ อ.นารี อ.นิพนธ์ อ.พูนศักดิ์ และ ฯลฯ จากผลพวงที่สั่งสมมาหลายครั้ง ทำให้ผมได้รับเชิญจาก AIT ไปบรรยายเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการการศึกษาให้กับคณะนักการศึกษาจากมาเลเซีย 24 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาของมาเลเซีย อาทิ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ฯลฯ เป็นเวลา 4 วัน เมื่อวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2545 และระหว่าง 5-19 สิงหาคม ยังได้ร่วมคณะไปร่วมงาน วัฒนธรรมโอลิมปิคที่ไต้หวันอีก 15 วัน โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นับว่ากระผมได้รับพื้นฐานวิชาการต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จาก สสวท และ คณะวิทยากรทุกท่านครับ ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวให้ทราบแล้ว

โดยคุณ : นายสมพล ลือชัย – [ 15 มิ.ย. 2003 , 21:12:39 น.]

          ดิฉันเคยเข้าอบรมครูเครือข่ายโครงการวิจัย และพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2546 ที่ผ่าน มา อาจารย์พูนศักดิ์ เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีทักษะความรู้เป็นเยี่ยม และมีความเป็นกันเองมาก (มากจริงๆ มากที่สุด….)

โดยคุณ : อาจารย์ พรเพ็ญ ขวัญพัทลุง – [ 19 มิ.ย. 2003 , 13:10:44 น.]

          ผมก็เป็นครูคอม ฯ และเคยได้เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำ รุ่น 2 ทุกครั้งตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงครั้งล่าสุด โดยมี อ. พูนศักดิ์ อ. จิรศักดิ์ อ. อำพล (เชียงใหม่) และ อ. อื่น ๆ ของทางทีม สสวท. อีกหลายท่านเป็นวิทยากรให้การอบรมตลอดทุกครั้ง แต่ที่ประทับมากที่สุด คือ อ. พูนศักดิ์ ครับ

โดยคุณ : นายสมศักดิ์ บัวเผื่อน – [ 19 มิ.ย. 2003 , 13:55:40 น.]

          ดิฉันเคยได้รับการอบรมจากอาจารย์พูนศักดิ์ ในเรื่องการสอย INTERNET ในระดับประถมศึกษา ที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2546 ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับใน ป.3 ของโรงเรียนอนุบาลเชัยงราย ทำให้ได้เทคนิค วิธีการสอนมาจัดทำแผนการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ค่ะ

โดยคุณ : ทัศนีย์ จีนจรรยา – [ 26 มิ.ย. 2003 , 21:06:04 น.]

          โรงเรียนที่สังกัด “โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์” จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-39330-759

URL : www.thai.net/awp-school

e-mail : awp_school@hunsa.com

วันที่เข้ารับการอบรม 18 – 28 เมษายน 2544 ณ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง “การประชุมปฏิบัติการอบรมครูวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย” เนื้อหาที่อบรม : แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เน้นหลักการ cooperative learning แนะนำพร้อมสาธิตหลากหลายวิธีการ นำมาปรับใช้ในการสอน และการอบรมต่างๆ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง (ชี้วัดจากการประเมิน)

โดยคุณ : หัสนัย บุญชุ่ม – [ 30 มิ.ย. 2003 , 11:45:09 น.]

          โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อบรมการเขียนwebด้วยโปรแกรมnamom ที่โรงเรียนถาวรานุกูล วันที่ 27 – 29มิถุนายน 46

โดยคุณ : สายัญต์ พงษ์คลวิวัฒ – [ 3 ก.ค. 2003 , 12:14:27 น.]

          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ผ่านการอบรมครูเครือข่ายโครงการวิจัย และพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2546 ณ สสวท. นำมาพัฒนาเวบไซต์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโรงเรียน

โดยคุณ : อัญชลี หมัดอุมา – [ 3 ก.ค. 2003 , 15:05:47 น.]

          ดิฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนนราสิกขาลัยเคยอบรมครูแกนนำรุ่นที่ 2และเข้าอบรมทุกครั้งที่ทางสสวท.เปิดโอกาสให้เข้าอบรมโดยมีอาจารย์พูนศักดิ์และท่านอื่นๆเป็นวิทยากร

โดยคุณ : อาจารย์อนงค์ สีแดง – [ 3 ก.ค. 2003 , 19:09:13 น.]

          ผมอยู่โรงเรียนบ้านดอนด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เข้าอบรมการเขียนHomepage เมื่อเดือนพฤษภาคม 46 ณ อาคารถ้ำแก้ว อ.ขามทะเลสอ ผมได้นำความรู้ไปสอนนักเรียนระดับ ม.1-3 นำเสนอผลงานในโรงเรียนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

โดยคุณ : อภิเทพ นอขุนทด – [ 14 ก.ค. 2003 , 19:30:49 น.]

          ดิฉันสอนอยู่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 ได้อบรมคอมพิวเตอร์กับอาจารย์พูลศักดิ์ ในระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2546 ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความรู้เนื้อหาบนเว็บไซด์เพื่อการศึกษาของนักเรียนและผู้ที่สนใจ และได้นำความรู้ไปใช้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นที่น่าพอใจมาก

โดยคุณ : สุพัตรา นาแพร่ – [ 15 ก.ค. 2003 , 21:17:49 น.]

          ดิฉันเคยได้รับการอบรมจากท่านมา 2 ครั้ง ที่ รร.ของท่าน และที่ โรงแรมบางกอกพาเลช ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ใหม่ๆ กับดิฉัน

โดยคุณ : สุพรรณี สรงฤทธิรัตน์ (พ.จ.ว.) – [ 21 ก.ค. 2003 , 23:10:14 น.]

          ผมเคยอบรมตอนที่เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ก็เลยได้โอกาส ได้ความรู้ดีๆ เยอะเลยทีเดียว โดยอบรมเกี่ยวกับ NAMO และ SWISH2.0 ความรู้ที่ได้ก็นำมาทำเว็บ www.thai.net/prapunt2002 เป็นเว็บเกี่ยวกับ การสื่อสาร (Home Network) อบรมประมาณปี 2545 วันที่ไม่แน่ใจนะครับ

โดยคุณ : ประพันธ์ พวงจันทร์ – [ 24 ก.ค. 2003 , 18:08:18 น.]

          เรียน อาจารย์พูนศักดิ์ ที่นับถือ

ผมเคยได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์กับคณะวิทยากรที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดขึ้นเมื่อประมาณเดือน ตุลาคม 2543 ผมขออภัยที่แจ้งมาช้ากว่าที่กำหนดไว้ว่าให้แจ้งมาภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2546 แต่ผมเพิ่งเข้ามาที่ website:thaigoodview.com วันนี้ (31 กรกฎาคม 2546) แต่ก็ขอเรียนให้ทราบว่ายินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเคยได้รับความกรุณาถ่ายทอดความรู้จากท่านและคณะครับ ถึงแม้อาจารย์จะนำไปกล่าวอ้างในการทำผลงานก็ยินดีครับ เพราะการที่ครูเรามีจิตใจให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียน เพื่อนครู และสังคมอย่างอาจารย์พูนศักดิ์และคณะ น่าจะได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งมากกว่าบ้างท่านที่…..ผู้อื่นทำผลงานเพื่อตนเองครับ (รู้ ๆ กันอยู่ว่ามีอยู่มาก น่าเสียดายงบประมาณแผ่นดิน)

นับถือ

ชัยยะ พูตระกูล

โดยคุณ : นายชัยยะ พูตระกูล – [ 31 ก.ค. 2003 , 19:35:04 น.]

          อบรมNamo กับ อ.พูนศักดิ์ 13-15 มิ.ย.46ที่ สสวท.ได้รับประโยชน์ดีมากสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ดีมาก อ.พูนศักดิ์เป็นผู้เสียสละจริงๆ ขอให้เจริญ C.เพิ่มมากๆนะครับ เสียดายเวลาอบรมน้อยไป ถ้ามีเปิดอบรม namo ในย่านปริมณฑล กทม.ช่วยแจ้งทาง goodview.com ก็จะดีนะครับจะได้ตามไปขอความรู้เพิ่มเติมครับ ถ้ามีโอกาสเข้ามาในเขต ทอ.ช่วยแจ้งด้วยครับผมยินดีรับใช้เต็มที่ครับ ทุกคนรักครูพูนศักดิ์ครับ.

ครูสุรินทร์ คอทอง ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖

กรุงเทพมหานคร

โดยคุณ : ครูสุรินทร์ คอทอง – [ 3 ส.ค. 2003 , 12:11:00 น.]

          ดิฉันเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน จ.กรุงเทพฯ ดิฉันเคยไปอบรมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 9-20 ตุลาคม 2543 เรื่องที่อบรมเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูล, กราฟฟิค, อินเตอร์เน็ท, ระบบปฏิบัติการ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลังจากที่ได้อบรมแล้วได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ได้ประโยชน์มากในด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะมีแนวทางที่ได้รับจากการอบรมดังกล่าว นักเรียนได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้วิชาอื่น ๆ และในชีวิตประจำวัน หากมีการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยอีก ขอความกรุณาอาจารย์พูนศักดิ์ ช่วยแจ้งมาตามที่อยู่ด้านบนจะขอบพระคุณยิ่งคะ

โดยคุณ : ครูรีนา งามศรี –  [ 5 ส.ค. 2003 , 15:08:59 น.]

          ผมอบรมคอมพิวเตอร์กับครูพูนศักดิ์ ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ 9-11 สิงหาคม 2546

โดยคุณ : สุนทร เกิดณรงค์ – [ 17 ส.ค. 2003 , 16:02:17 น.]

          อบรมด้วยท่าน ณ สตรีภูเก็ต 9-11 สิงหาคม 46 ครับ ขอบคุณครับ Namo ครับ

โดยคุณ : นายสำรวย ภักดี – [ 20 ส.ค. 2003 , 14:06:07 น.]

          อบรมกับอาจารย์ ที่ภูเก็ต งานของสสวท. ค่ะ วันที่ 9-11 สิงหาคม 46 เรื่อง การเขียน Namo web editor ค่ะ ได้นำมาสอนให้นักเรียนชั้น ม.3 ค่ะ

โดยคุณ : ตรีนุช สถะบดี – [ 20 ส.ค. 2003 , 21:23:20 น.]

          นายโอฬาร โชติวุฑฒากร โรงเรียนวัดพุทธบูชา หมู่ที่ 3 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 อบรมวันที่ 31 สิงหาคม 2546 เรื่อง INTERNET ที่โรงเรียนวัดพุทธบูชาครับ

โดยคุณ : พุทธบูชา01 – [ 2 ก.ย. 2003 , 00:19:40 น.]

          อบรมด้วยอาจารย์ โปรแกรม Namo ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่ 9-11 สิงหาคม 46

โดยคุณ : คุณณัฐนันท์ สวยงาม – [ 5 ก.ย. 2003 , 08:46:38 น.]

          ผมเข้ารับการอบรมจากครูพูนศักดิ์ ฯ ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่องการใช้โปรแกรมนาโม สำหรับการสร้างเว็บเพจ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผม นักเรียน และหน่วยงานมาก ในการทำเว็บของโรงเรียน การสอน การสืบค้น และทำให้เข้าใจในหลายๆโปรแกรมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ขอขอบคุณครูพูนศักดิ์ เป็นอย่างสูง ขออวยพรให้ครู มีสุขภาพแข็งแรง มีเงินเยอะๆ จะได้มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ขอเป็นกำลังใจครับ

โดยคุณ : สุธีร์ สัตยาภรณ์ –  [ 8 ก.ย. 2003 , 20:16:00 น.]

          ผมอบรม NAMO 5 กับคุณครู ที่ร.ร.บางกระสั้น อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 6,7,13,14 กันยายน 46 ครับ มานะพยายามทำสอนนักเรียน นักเรียนสนใจมากครับ

โดยคุณ : ประเวช สว่างแสง – [ 13 ก.ย. 2003 , 18:34:52 น.]

          ดิฉันเคยเข้ารับการอบรมร่วมกับสสวท.ที่ภูเก็ตแต่เป็นวิชาคณิต การอบรมคอมพิวเตอร์ดิฉันเข้ารับการอบรมที่สถาบันราชภัฎภูเก็ต นําความรู้ที่ได้ทั้งหมดไปทํางานต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน การทํา webpage และ website ของสถานศึกษา

โดยคุณ : kusuma binabdunla – [ 13 ก.ย. 2003 , 23:07:24 น.]

          ไม่เคยอบรมกับคุณแต่เปิดเวปเพจของนักเรียนที่ทำน่าสนใจจะศึกษาการทำเวปเพจที่ไหนช่วยแนะนำด้วยค่ะ

โดยคุณ : พรรณา แสงนภาเพ็ญ – [ 14 ก.ย. 2003 , 15:10:19 น.]

          ผมนายแพรุ่ง สีโนรักษ์ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 http:\\school.bed.go.th\nongyakraw เคยอบรม Namo ที่สถาบันราชภัฎนครราชสีมา แล้วนำมาทำเว็บไซต์สอนนักเรียนครับ….

โดยคุณ : แพรุ่ง สีโนรักษ์ – [ 16 ก.ย. 2003 , 17:09:33 น.]

          ผมขอขอบคุณ ครูพูนศักดิ์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้การอบรมโปรแกรม Namo ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 46 ที่ผ่านมา และเมื่อมาถึงโรงเรียนผมก็ได้ทดสอบใช้งานมีปัญหาผมก็โทรไปถาม ท่านให้ความรู้ดีมากครับ เป็นกันเอง สนุกสนาน ตรงไปตรงมา ถ้ามีปัญหาเรื่องการทำเว็บผมจะรบกวนครูอีกนะครับ ——-ครูเฉลิม วัชระ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลูกศิษย์ภาคใต้ครับ

โดยคุณ : ครูเฉลิม วัชระ – [ 18 ก.ย. 2003 , 07:09:41 น.]

          ขอบคุณครูพูนศักดิ์ มากครับ ท่านเคยมาให้ความรู้ที่ รร.รอยัลแกรนโฮเต็ล เรื่องการเขียนโฮมเพจด้วย html ได้ความรู้มากมายครับ

โดยคุณ : ระพีพัฒน์ สอนพูด – [ 25 ก.ย. 2003 , 17:03:43 น.]

          ขอบคุณอ. พูนศักดิ์ ที่ให้ความรู้การพัฒนาสื่อ ICT ซึ่งนำไปใช้สอนนักเรียนต่อและเขียน Web Siteของโรงเรียน

โดยคุณ : มาฆมาศ เรืองสิทธิ์ – [ 27 ก.ย. 2003 , 12:08:21 น.]

          ไม่เคยได้รับการอบรมจากท่านโดยตรงแต่ได้ดูรายการที่ท่านได้รับเชิญมาร่วมรายการเสวนาโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน วันที่ 26 กันยายน 2546 เรื่อง วิธีการใช้ ICT จัดการเรียนรู้แบบบูณาการ ซึ่งถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ ดีมากค่ะ

โดยคุณ : Nachon Prasertlarp – [ 5 ต.ค. 2003 , 13:52:24 น.]

          สวัสดีครับ ผมได้เข้ารับการอบรมอาจารย์ ระหว่าง 9 – 20 ตุลาคม 2543 อาจารย์มีอํธยาศัยดีมากครับ ผมชอบสไตล์อาจารย์ด้วยหล่ะ ผมขอชื่นชมในความต้งใจจริงเพื่อประโยชน์ของวงการศึกษาและสังคมต่อไป ลูกผู้ชายคนจริงอีกท่านหนึ่ง ผมขออภัยที่เพิ่งจะส่งข้อความนี้เนื่องจากผมติดภาระและห่างจากวงการไปนานเลย ผมขอให้ความต้งใจจริงของอาจารย์ประสบผลเร็จดังความต้งใจทุกประการ

โดยคุณ : วิชัย ม่วงจีน – [ 25 ต.ค. 2003 , 22:00:39 น.]

          ผมเคยฟังอาจารย์ที่เมืองทองธานี อาจารย์พูดตรงดีมาก โดนใจที่สุดเลย เสียดายที่เราไม่มีเวลาร่วมงานกันนะ คิดถึงเสมอ

โดยคุณ : เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ – [ 28 ต.ค. 2003 , 19:37:47 น.]

          เคยอบรมที่ จ.นครปฐม

โดยคุณ : มัทติกา นามตะ – [ 2 พ.ย. 2003 , 11:37:58 น.]

          อบรมโปรแกรม Namo WebEditor 5.0 ที่สตรีภูเก็ต วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2546 ค่ะ ได้รับความรู้ แนวคิด และมุขเด็ด ๆ ของอาจารย์มามากมาย รู้สึกประทับใจมาก ๆ และต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง ได้นำความรู้ที่ได้มาอบรมครูที่โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง เมื่อ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 46 และยังไม้รบกวนโทร.ถามอาจารย์เมื่อมีปัญหาระบบเครือข่ายด้วย จำได้หรือเปล่าคะ…

โดยคุณ : เรณู มากภิบาล – [ 3 พ.ย. 2003 , 00:37:16 น.]

          ดิฉันเคยอบรม โปรแกรม NAMO กับครูพูนศักดิ์ จัดโดยชมรมครูเครือข่าย ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ 9-11 สิงหาคม 2546 จะอบรมให้เพื่อนรู้จักในเร็วๆ นี้ค่ะ

โดยคุณ : นันทวัน ชูเสมอ – [ 13 พ.ย. 2003 , 13:31:39 น.]

          ได้รับการจุดประกายความคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ทำงานและศึกษา ดูงานผลงาน ของครูพูนศักดิ์และของนักเรียนในงาน สคูลเน็ต เดย์ ที่สถาบันราชภัฏพระนคร 18 มีนาคม 2543 ขอบคุณท่านที่ทำประโยชน์แก่แผ่นดินของเรา รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

โดยคุณ : ปราณีต วรรณนภาลัย – : ร.ร.บางน้ำเปรี้ยววิทยา ฉช.  – [ 13 พ.ย. 2003 , 20:55:24 น.]

          เคยครับ วันที่ 6-9 สิงหาคม 2546 โปรแกรม NAMO กับครูพูนศักดิ์ จัดโดยชมรมครูเครื่อข่าย ที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย ครับ

โดยคุณ : วิชัย อุเทียม –  [ 14 พ.ย. 2003 , 10:25:03 น.]

          อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เคยรับการอบรม”การประชุมปฏิบัติการอบรมครูวิชาคอมพิวเตอร์ 25-30 กันยายน และ 9-12 ตุลาคม 43 ของ สสวท. ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้พบกับอาจารย์ที่งานแสดงผลงาน หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ที่ไบเทค บางนา ได้สวัสดีกับอาจารย์ แต่ไม่ได้พูดคุยมากเพราะไปกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อยากขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์เรื่อง หลักสูตร ICT ในโรงเรียน ซึ่งยังไม่มีและไม่เข้าใจเลย ผชฯวิชาการพูดถึงบ่อยมากอยากให้มี ขอบคุณสำหรับความกรุณา จะติดตามอาจารย์เสมอ Internet ที่บ้านไม่ค่อยดี อยู่จังหวัดราชบุรี ใช้เวลา 21.00 ขึ้นไป ติดบ้างไม่ติดบ้าง ขององค์การโทรศัพท์ค่ะ

โดยคุณ : นางสาวชุติมา คำเนียม – [ 17 พ.ย. 2003 , 22:41:30 น.]

          ผมอยู่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อ. เชียงม่วน จ. พะเยา เคยรับการอบรมหลักสูตรครูคอมพิวเตอร์ ม. ต้น ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ. ลำปาง เห็นอาจารย์ออกรายการสนทนาโรงเรียนในฝัน วันที่ท่านนายกทักษิณสอนหนังสือที่สามเสนวิทยาลัย ดูหล่อกว่าเดิม แต่ความห้าวลดไปเยอะ สงสัยโดนเซนเซอร์หรือไงครับ

โดยคุณ : นายประพันธ์ จันทนะ – [ 24 พ.ย. 2003 , 11:17:17 น.]

          ดิฉันอบรมโครงการโรงเรียนใช้ ICTในการจัดการเรียนการสอนที่ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ได้รับความรู้ใหม่ๆจากอาจารย์พูนศักดิ์ มากมาย ดิฉันได้ติดตามผลงานของอาจารย์มาก่อนหน้านี้นานแล้วค่ะ

โดยคุณ : นางสุมนา ทบวงศรี – [ 4 ธ.ค. 2003 , 21:34:12 น.]

          ได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์ในเรื่องการสร้างสื่อ ICT ด้วยโปรแกรม NAMO เมื่อวันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ทำให้รู้จักวิธีการสร้างสื่อบนเว็บเพจ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดี

โดยคุณ : นางอัจฉรา กอบัวแก้ว – [ 8 ธ.ค. 2003 , 11:48:15 น.]

          ผมเพิ่งจะได้รับการอบรมโปรแกรม Namo 5 เสร็จในวันนี้เองครับที่ ตลาดน้ำอยุธยาพาร์คตั้งแต่ 7-10 ธ.ค.46 นี้ จะพยายามนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้เพื่อนครูต่อไป คงจำได้ที่อาจารย์เรียกผู้เฒ่าจะเออร์รี

โดยคุณ : นายจำเริญ คณีกุล – [ 10 ธ.ค. 2003 , 22:07:35 น.]

          ผมเป็นคณะทำงานโรงเรียนการใช้ ICT จากภาคใต้ ได้มีโอกาสสัมผัสตัวจริง เสียงจริง อ.พูนศักดิ์ เป็นครั้งแรก เมื่อ 26 พ.ย.46 ที่ KU HOME ม.เกษตรฯ ทึ่งและประทับใจมาก ยังมีอีกไหม คนกินอุดมการณ์ ทำเพื่อเด็กไทย มีผลงานแบบนี้ กคศ.ไม่รู้จัก thaigooview.com นั้นผมติดตามานาน และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับนักเรียน ขอสนับสนุน และอวยพรให้อาจารย์จงมีความสุขมากๆในชีวิต และหวังว่า สพฐ.คงให้การดูแล ทรัพยากรบุคคล คนนี้ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ

โดยคุณ : อ.วันรวย จินวรรณ – [ 17 ธ.ค. 2003 , 10:24:09 น.]

          ผมครูสมโภชน์ ผ่องใส ครูโย่งแห่งโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อบรมการผลิดสื่อโดยใช้โปรแกรมนาโม เมื่อวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2546 ได้ผลิดเรื่อง เซลล์ และตอนนี้ผลิตเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2546 กำลังรอขึ้นเวปอยู่ครับ ขอเตือนว่าอย่าลืมนะครับว่าจะกลับมาพบกันในเดือนมกราคม 2547 แม่สรวยยินดีต้อนรับครับ แล้วพบกันนะครับ…

ครูโภชน์(ผู้หัวเราะทุกเรื่อง)

โดยคุณ : ครูสมโภชน์ ผ่องใส – [ 17 ธ.ค. 2003 , 13:25:44 น.]

          เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เคยได้รับการอบรมการทำเว็บเมื่อไม่นานมานี้ ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยน แบ็คกราว์และตัวแบนเนอร์ ขอความกรุณา ส่งวิธีการทำมาให้ทางเมลล์นะครับ

โดยคุณ : ชาญณรงค์ ดีงามเลิศ – [ 20 ธ.ค. 2003 , 16:42:23 น.]

          ก้อได้……NAMO…..นี่แหละครับ แหมมม….มันช่างใช้ง่ายและก้อมีประโยชน์มากจริงๆ เล้ยยยย…..ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ www.act.ac.th

โดยคุณ : เจริญ กรทรวง – [ 23 ธ.ค. 2003 , 20:52:27 น.]

          ที่อยู่โรงเรียนวัดเปรมปรีชา หมู่ 4 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา อบรมแกนนำเมื่อ วันที่ 7,8,9,10 ธันวาคม 2546 เนื้อหาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ e-Learning โดยใช้โปรแกรม Namo WebEditor 5.5 ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 5 สถานที่อบรมที่อยุธยาปาร์ค ได้นำไปใช้ในการจัดทำสื่อ e-Learning

โดยคุณ : สมชาย ชูวงค์ – [ 24 ธ.ค. 2003 , 01:47:27 น.]

          ที่อยู่โรงเรียนคอตัน หมู่ 5 อ.บาซ้ายจ.พระนครศรีอยุธยา อบรมแกนนำเมื่อ วันที่ 7,8,9,10 ธันวาคม 2546 เนื้อหาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ e-Learning โดยใช้โปรแกรม Namo WebEditor 5.5 ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สถานที่อบรมที่อยุธยาปาร์ค ได้นำไปใช้ในการจัดทำสื่อ e-Learning และเผยแพร่แก่เพื่อนๆ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Supperman และ Merry x’mas….

โดยคุณ : Arom Thongmun – [ 25 ธ.ค. 2003 , 15:15:14 น.]

          สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูเป็นนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุดรธานีค่ะ หนูเคยเข้ารับการอบรมกับอาจารย์ เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Namo Webeditor 5 ที่งาน วทร.13 ที่สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ตอนเดือน มกราคม 2546 ค่ะ

โดยคุณ : สุลาวัลย์ มาชัย –  [ 6 ม.ค. 2004 , 13:17:40 น.]

          เคยได้รับความรู้จากอาจารย์เมื่ออาจารย์ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม digital.com ของ สกศ. และอบรมโปรแกรมอื่นของ สกศ.อีก 1 ครั้งค่ะ อาจารย์มีอารมณ์ขันดีมากเลย

โดยคุณ : อรพร ยามโสภา – [ 7 ม.ค. 2004 , 08:49:05 น.]

          อาจารย์พูนศักดิ์ครับ ตอนนี้คุณครูและนักเรียน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งหมดจัดทำเว็บเสร็จแล้วรวมกันได้ประมาณ 40 เรื่อง ไฟล์ใหญ่มาก จะเอาไปไว้ที่ไหนดีเอ่ย…ให้เวลาคิด 5 นาที ต๊อกแต่ก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ …..หมดเวลาครับ งั้นฝากไว้ที่ thaigoodview.com ก่อนก็แล้วกัน….สวัสดีปีใหม่ครับ….

โดยคุณ : ครูจุล – [ 7 ม.ค. 2004 , 09:28:32 น.]

          สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิรมล ชัยวงศ์วรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเต อร์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยาเคยได้รับการอบรม Namo ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2546 ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับความรู้เป็นอย่างมากและได้นำมาทำเผยแพร่ให้เด็กได้ศึกษา ขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะ

โดยคุณ : นิรมล ชัยวงศ์วรรณ – [ 9 ม.ค. 2004 , 10:44:12 น.]

          ได้รับความรู้ใหม่ๆจากโปรแกรมNAMO เรียนกับอาจารย์แล้วเข้าใจง่าย เรียนที่สถาบันราษภัฎอุตรดิตถ์ 9 ม.ค 2547

โดยคุณ : กาญจนา ตาสว่าง – [ 9 ม.ค. 2004 , 13:31:57 น.]

          เคยเห็นอาจารย์จากการอบรมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันจาก วีดีทัศน์กล้วยบวชชีและพบกับอาจารย์โดยตรงจากการอบรม วทร.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 47 ชื่นชมในความสามารถของอาจารย์มากครับ ผมสนใจโปรแกรม NAMO มากเลยครับ เพราะปัจจุบันใช้ทำเว็บไซต์ของโรงเรียนอยู่ แต่ยังไม่รู้ลึกพอเกี่ยวกับ NAMO อยากได้เอกสารเกี่ยวกับการใช้ NAMO ถ้าอาจารย์จะกรุณาช่วย ส่ง mail เผยแพร่ให้ด้วยนะครับโดยส่งมาที่ rungrote2002@yahoo.com และผมจะให้นักเรียนได้มาใช้ goodview.com มีความรู้หลากหลายมากเลยครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานกับทุก ๆ คนที่ต้องการเรียนรู้จากโลกกว้างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับผม

โดยคุณ : รุ่งโรจน์ ประไพศรี – [ 10 ม.ค. 2004 , 11:08:59 น.]

          อบรมที่ร้านเป็ดพะโล้ อ.ขามทะเลสอ วันที่ 10-11,17-18 เมษายน 2546 โปรแกรม Namo ครับ นำความรู้มาพัฒนาสื่อการสอนและให้นักเรียนผลิตสื่อในรูปแบบ web

โดยคุณ : โกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล – [ 13 ม.ค. 2004 , 08:26:40 น.]

          จากโรงเรียนบ้านท่ากลอย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เคยเข้ารับการอบรมหลายครั้ง ทั้ง การใช้โปรแกรม NAMO และ ณฉธ ที่โรงเรียนวัดดอนทอง

โดยคุณ : นายนิรันดร์ รอตเอี่ยม – [ 17 ม.ค. 2004 , 00:27:48 น.]

          เคยอบรม NAMO กับท่านอาจารย์ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ช่วงปี 2544 แต่จำวันไม่ได้ ไม่อยากจะบอกเลยว่า สนุกและอยากอบรมแบบนี้อีก เพราะอยากเขียนเว็บให้คล่องแคล่วและนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มากกว่านี้ และขอให้เวลาอบรมมีช่วงระยะเวลายาวหน่อย ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ครู – อาจารย์ เพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้ไปพัฒนานักเรียนไทยได้รอบรู้และก้าวทันโลกเทคโนโลยีต่อไป

โดยคุณ : มานิตย์ อุปนันไชย – [ 17 ม.ค. 2004 , 08:59:51 น.]

          เคยอบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 – 4 ตุลาคม 2546 ได้นำความรู้ที่อบรมไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและครูอาจารย์นอกจากนี้ยังมีโครงการทำเอกสารเกี่ยวกับ NAMO เพื่อใช้อบรมบุคลากรผู้สนใจในโอกาสต่อไปอีกด้วยแต่ขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการ Upload ไฟล์ครับ ค่อนข้างเครียดครับเพราะไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนเลยครับผม 09-6364147

โดยคุณ : กฤตภาส ลาภมาก – [ 17 ม.ค. 2004 , 16:55:00 น.]

          โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง อ.สอง จ.แพร่ 54120 เข้ารับการอบรมเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เนต” ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 22-24 มกราคม 2547 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปเปิดสอนในโรงเรียน

โดยคุณ : วัลลภ เอี่ยมละออง – [ 22 ม.ค. 2004 , 15:48:28 น.]

          ฟังอาจารย์บรรยายที่ลำปางอาจารย์พูดได้ตรงประเด็นมากรู้สึกว่าเห็นด้วยกับอาจารญย์มาก

โดยคุณ : ฉายสุรี ธิคำ – [ 23 ม.ค. 2004 , 09:17:48 น.]

          ผมอบรมการใช้internetกับอาจารย์ในวันที่23มกราคม2547ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีอ.เมืองจ.ลำปางครับกระผม

โดยคุณ : นายจตุรงค์นรมัตถ์ – [ 23 ม.ค. 2004 , 09:42:51 น.]

          ดิฉันเข้ารับการอบรมการใช้Internetกับอาจารย์พูนศักดิ์ อาจารย์น่ารักมาก ทำให้สามารถนำไปใช้ในการสอนได้ เพราะในการสอน ชั้น ม.4 มีการใช้Intermet ในวิชาภาษาไทย ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ : นางกฤษณา คำฟัก – [ 23 ม.ค. 2004 , 09:45:50 น.]

          ได้เข้ารับการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตจาก อ.พูนศักดิ์ เป็นครั้งแรก มีความประทับใจมาก อาจารย์ให้ความเป็นกันเองและให้ความรู้เป็นลำดับขั้นตอน สามารถนำไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับครูแนะแนวอย่างดิฉัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่มีขีดจำกัดและสิ้นสุด ดิฉันคงต้องขอรบกวนขอคำแนะนำ ปรึกษา เสมอๆ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ : อ.เพลินพิศ ศรีอุดม – [ 23 ม.ค. 2004 , 09:46:56 น.]

          ได้รับความรู้จากการประชุมปฏิบัติการเรื่อง Namo ใน วทร.14 ที่อุตรดิตถ์ ขอบคุณอ.พูนศักดิ์ อ.ปรีชาและอ.ชยการที่ให้ความรู้ จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาเคมีต่อไป

โดยคุณ : ทรงศักดิ์ ทิพย์นวล – [ 24 ม.ค. 2004 , 12:10:46 น.]

          ผมได้รับการอบรมจากอาจารย์พูนศักดิ์ อาจารย์องอาจ อาจารย์พิษณุ อาจารย์กมลทิพย์ ที่ LCCT ลำปาง ครับได้ความรู้มากจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ต่อไปครับ

โดยคุณ : ชาติ ตันกุระ – [ 28 ม.ค. 2004 , 08:51:27 น.]

          เป็นนักเรียนโรงเรียนเวียงเจด์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพฃูน ได้อบรมณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยาการและเทคโนโลยี ผมจะนำความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการเรียนของผม

โดยคุณ : จักรกฤษ ปุ๊ดปุก – [ 3 ก.พ. 2004 , 12:34:16 น.]

          โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพท.สุโขทัย เขต1วันที่ 22-24 มกราคม 2547 ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยาการและเทคโนโลยี

โดยคุณ : นายยุทธภูมิ โพธิ์นอก – [ 8 ก.พ. 2004 , 08:31:29 น.]

          อาจารย์กุลภรณ์ สะแกทอง โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม อ.จ.พระนครศรีอยุธยา เคยอบรม E-learning ที่อยุธยาพาร์คกับอาจารย์และทำผลงานเรื่องการสอนสังคมศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ะ

โดยคุณ : อาจารย์กุลภรณ์ สะแกทอง – [ 10 ก.พ. 2004 , 23:57:07 น.]

          โรงเรียนวัดคูยาง สพท.กำแพงเพชร เขต 1ได้เข้าอบรมการใช้การInternet ที่ LCCTได้รับแนวความคิดดี ๆ จากอาจารย์ไปใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนและขอให้กำลังใจกับอาจารย์พูนศักดิ์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับครูและนักเรียนต่อไป

โดยคุณ : เช่นชนก สิ้วอินทร์ – [ 13 ก.พ. 2004 , 20:58:09 น.]

          ไม่ได้ติดตามผลงานของอาจารย์มาโดยตลอดด้วยความชื่นชม ขอให้กำลังใจในความมุ่งมั่นและจริงใจเพื่อประโยชน์ต่ออนาคตของชาติ กุศลใหญ่หลวงครับ

โดยคุณ : ปกรณ์ ทารัตน์ – [ 14 ก.พ. 2004 , 02:27:59 น.]

          เคยอบรมโปรแกรมนาโมกับอาจารย์หลายครั้ง ที่โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวลัดดา ไมตรีวงษ์ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

โดยคุณ : นางสาวลัดดา ไมตรีวงษ์ – [ 14 ก.พ. 2004 , 12:51:45 น.]

          ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

โดยคุณ : สุดารัตน์ ไชยสัตย์ –  [ 19 ก.พ. 2004 , 10:11:59 น.]

          ผมเคยอบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิจำหัวข้ออบรมไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องกับ schoolnet

โดยคุณ : นายวิวัฒน์ กางการ – [ 23 ก.พ. 2004 , 13:15:50 น.]

          ครูเขต2อยุธยา คิดถึงครูมากเลยครับขอเป็นกำลังใจให้ครูทำสิ่งที่ดีและเปผ็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยต่อไป ขอภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลให้ครูมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และรำรวยมากขึ้น เพราะมีแต่คนอย่างครูที่(บ้า)แลพทำได้เพื่อเด็กไทย ครูครับ “สาระน่ารู้คุณหนูอนุบาลคนดูตั้ง1600แล้วนะไม่ติดสถิติซักกะที

โดยคุณ : นายประเวช สว่างแสง – [ 23 ก.พ. 2004 , 14:24:21 น.]

          เคยเข้าอบรมผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ โรงแรมแม็คซ์ พระราม9 ขอชมเชยในใความตั้งใจจริงและเสียสละ ขอเป็นพันธมิตร และเครือข่ายขอองคุณตลอดไป จากครูชาญณรงค์ อุบลราชธานี

โดยคุณ : ชาญณรงค์ คมเฉียบ – [ 24 ก.พ. 2004 , 14:32:27 น.]

          เพิ่งหมาดๆ วันนี้เองค่ะ ของสสวท. ม.เกษตร เรื่อง E – LEARNING นั่งโต๊ะหน้าใกล้ท่านอาจารย์เลย เลยพลอยทำให้ไฟจากตัวท่านอาจารย์กระเด็นมาโดนบ้าง และพอจะมีแรงฮึดที่จะอยากทำอะไรให้เด็กบ้าง เพราะเพิ่งมีโอกาสได้มารับหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติยังไม่ถึงปี ( อีก 1 เดือน 1 วัน จะครบปี ) ความรู้ที่ได้จากการอบรมในวันนี้ยังไม่เป็นประเด็นสำคัญเท่ากับการได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของท่านอาจารย์ ดีใจแทนเด็กไทยที่มีครูดีๆอย่างนี้

โดยคุณ : ตติพร เหมือนโพธิ์ทอง – [ 25 ก.พ. 2004 , 17:44:48 น.]

          อบรมที่ม.เกษตรเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2547เรื่อง E-Learningค่ะ ดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เด็ก ๆ ต่อไป ขอแสดงความชื่นชมยินดีในความตั้งใจจริงและความเสียสละของอาจารย์ หวังไว้ว่าคงได้พบกันอีกในโอกาสต่อไปค่ะขอแสดงความนับถือ น.ส.กาญจนา ตุ่นคำแดง ร.ร.แม่จะเราวิทยาคม ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

โดยคุณ : กาญจนา ตุ่นคำแดง – [ 26 ก.พ. 2004 , 13:20:38 น.]

          เคยเข้ารับการอบรมกับอาจารย์ในโครงการของสสวท.ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นำความรู้วิธีการสอนและบัตรคะแนนมาใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ และการทุ่มเทของอาจารย์เพื่อนักเรียนและสังคมของการศึกษา

โดยคุณ : นางทองสุก หัตถกิจ – [ 26 ก.พ. 2004 , 13:55:13 น.]

          อบรมกับท่าน 2 ครั้ง เป็นประโยชน์มาก และได้เชิญท่านเป็นวิทยากรอบรมครูกลุ่มบางภาษี บางเลน นครปฐม จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา วันที่ 24-27 มี.ค.47อย่าลืมนะครับ ขอบพระคุณ

โดยคุณ : สันติ ทองประเสริฐ – [ 1 มี.ค. 2004 , 22:37:09 น.]

          เคยได้รับการอบรมกับอาจารย์ 2 ครั้งจากการจัดอบรมของ สสวท ได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆ ในการสอนคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

โดยคุณ : ศศิวิมล สิริมูล – [ 3 มี.ค. 2004 , 09:31:43 น.]

          เคยอบรมที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่อง การเขียนเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม NAMO ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2545 และ 3-4 สิงหาคม 2545 นำความรู้ที่ได้มาสอนนักเรียนทำเว็บ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆๆ นะคะ

โดยคุณ : ครูดาราวดี พุ่มจันทรื – [ 13 มี.ค. 2004 , 14:45:43 น.]

          ให่ความรู้สาระดี คุยสนุก ไม่เครียด ชอบมากครับ

โดยคุณ : โมลี สุประวัติตระกูล – [ 14 มี.ค. 2004 , 14:31:08 น.]

          โรงเรียนบ้านใบหนา ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 เข้ารับการอบรมเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เนต” ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 22-24 มกราคม 2547 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาการสอนและการจัดการในโรงเรียน

โดยคุณ : นายเจษฎา ธัญหมอ – [ 14 มี.ค. 2004 , 14:58:21 น.]

          เคยเข้าร่วมอบรมทำแผนโรงเรียนใช้ict กับอาจารย์ที่โรงเรียนวัดโสมนัส และคิดว่าจะมีโอกาสที่จะได้อบรมกับอาจารย์ในครั้งต่อๆไป ขอขอบคุณอาจารย์ครับ

โดยคุณ : นายเส็ง บุดดา – [ 16 มี.ค. 2004 , 19:46:55 น.]

          เคยอบรมคอมพิวเตอร์ การประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ครูโรงเรียนแกนนำ วันที่ 19-21 มีนาคม 2546 และ 15 -19 มีนาคม 2547 ได้รับความรู้และประสบการณ์ แนวทางการสอนนักเรียน และได้ทดลองสอนกับนักเรียนพบว่านักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเรียนมากขึ้น และครูมีกำลังใจในการจะพัฒนาการสอนต่อไป ขอบคุณ วิทยากรจากสสวท.ทุกท่าน ผศ.ยืน ภู่วรวรรณ และอ.พูนศักดิ์ มากค่ะ

โดยคุณ : บงกช เลศักดิ์ – [ 23 มี.ค. 2004 , 21:10:37 น.]

          ฉันเคยได้เรียนกับอาจา่รย์พูนศักดิ์ ได้เรียนแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อาจารย์พูนศักดิ์ที่โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สอนได้ดีมากค่ะเห็นว่ามีผู้หญิงมาด้วยสองคน และให้คำปรึกษาได้ดีมากเลยค่ะ และอยากให้มาสอนอีกนะค่ะ ขอบคุณมากที่มาให้คำปรึกษาได้ดี

โดยคุณ : mind –  [ 23 มี.ค. 2004 , 21:47:46 น.]

          สวัสดีครับ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เข้ารับการอบรมจากคุณครูพูนศักดิ์ เมื่อวันที่ 24 – 27 มีนาคม ที่ผ่านมา อย่างแรกที่อยากจะบอกก็คือการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มากครับ โดยส่วนตัวแล้วก็ชอบมากเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ ผมไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรง และสิ่งที่ผมได้รับก็คือการที่จะได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เข้าอบรมนี้มาใช้ พร้อมทั้งสาระแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่จะได้นำมาแนะนำและสอนเด็ก ๆ ต่อไปในอนาคต ก็ขอให้ กำลังใจกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์เพื่อการทำงานต่าง ๆ ไม่มีอุปสรรคใด ๆ เลยนะครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ : นันทวุฒิ ธัญญอนันต์ผล – [ 29 มี.ค. 2004 , 16:39:33 น.]

          อบรมครั้งแรกที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ครั้งที่ 2 เรื่องการใช้โปรแกรม Namo ที่โรงเรียนเถินวิทยา ครับ

โดยคุณ : ประดิษฐ์ อุ่นหน่อ – [ 3 เม.ย. 2004 , 11:24:51 น.]

          สังกัดโรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร วันที่เข้ารับการอบรม 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2547 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จังหวัด กรุงเทพ เรื่อง “การรอบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา” ผมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายครับและจะนำมาปรับใช้ในการสอนกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ผมขออาราธนาสิ่งศักดิสิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้อาจารย์และทีมงานมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพละกำลังที่จะทำประโยนช์แก่สถานศึกษาและนักเรียนต่อไปครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ : นายณัฐนันท์ พันธุมชัย – [ 3 เม.ย. 2004 , 15:49:37 น.]

          เราอยากเขียนเว็บเพจกับฐานข้อมูลเราต้องศึกษาเกี่ยวกับด้านไหนหนังสือที่แนะนำ

โดยคุณ : meaw – [ 7 เม.ย. 2004 , 08:21:03 น.]

          สังกัด โรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม อบรมวันที่ 29 มีนาคม -7 เมษายน 2547 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง “อบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา” การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก เพราะได้เป็นแนวในกระบวนการในการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์จริง ขอขอบคุณอาจารย์ และทีมงานที่ได้สละเวลาให้ความรู้และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรับดลบันดาลให้อาจารย์และทีมงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ

โดยคุณ : ญาณิน งามปลอด – [ 9 เม.ย. 2004 , 20:16:06 น.]

          ขอบคุณๆๆๆๆๆ ขอให้มีความสุขมากๆๆๆๆ

โดยคุณ : นิพนธ์ อัตตะสาระ – [ 12 เม.ย. 2004 , 13:37:19 น.]

          ดิฉัยเคยได้ผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำจาก สสวท ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิทยากรแกนนำ รุ่นที่ 2 มาอบรมให้พวกเรา ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2542 และมีคณะวิทยากรเด่น ๆ ดังมากมายหลายท่าน โดยเฉพาะ อ.นารี อ.นิพนธ์ อ.พูนศักดิ์ และ ฯลฯ สนุกมาอาหารอร่อย ห้องพักดี และได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเขียนโฮมเพจและเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ

โดยคุณ : ชนม์นิภา ประทุมรัตน์ – [ 19 เม.ย. 2004 , 13:05:19 น.]

          อบรมของ สสวท. โดยใช้โรงเรียนเทพลีลาเป็นศูนย์อบรม วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2547 อาจารย์มาเป็นวิทยากรเรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ได้แนวการสอน และความรู้มาก และประทับใจวิทยากรทุกท่าน และเพื่อนครูทุกคน

โดยคุณ : อาภาธร – [ 21 เม.ย. 2004 , 14:18:20 น.]

          โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) 42 ม.6 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 โทร 0 2463-7295 อบรม 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2547 ครูผ็สอนสารสนเทศก์และคอมพิวเตอร์ระดับประถม ณ สตรีศรีสุริโยทัย ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะโรงเรียนยังไม่เปิดแต่เตรียมโครงการไว้มาก

โดยคุณ : นายอานนท์ จาตุประยูร – [ 3 พ.ค. 2004 , 12:56:09 น.]

          สังกัดโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สพท.นครปฐม เขต 2 อำเภอพุทธมณฑล ได้รับการอบรมกับอาจารย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2547 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนาโมเพื่อเขียนเว็บ ได้รับความกระจ่างและกำลังวางแผนลองเขียนเว็บกับเขาบ้างนอกจากนี้ยังต้องการทำสื่อฝึกการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นป.3 คงต้องขอคำปรึกษาจากอาจารย์เพิ่มเติม ในโอกาสต่อไป

โดยคุณ : นางธนาลัย ตปนีย์ –  [ 4 พ.ค. 2004 , 20:09:02 น.]

          โรงเรียนวัดตาก้อง สพท.นครปฐม เขต 1 ได้รับการอบรมกับอาจารย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2547 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนาโมเพื่อเขียนเว็บ ดีครับอาจารย์ถ่ายทอดสื่อความให้ง่ายแก่ความเข้าใจ เหมือนคุยภาษาเดียวกันดีครับ กำลังทำสื่อที่ใช้ในงานวิจัยคงต้องขอคำปรึกษาจากอาจารย์เพิ่มเติม

โดยคุณ : ประกอบ โพธิ์ทองคำ – [ 5 พ.ค. 2004 , 09:40:49 น.]

          เคยอบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนเทพลีลา วันที่29 มี.ค-2 เม.ย 47 เสียดายที่อาจารย์มาอบรมได้แค่วันเดียวแต่ได้ความรู้มากดีครับ

โดยคุณ : นายจักรพงษ์ จอมทอง – [ 6 พ.ค. 2004 , 16:33:22 น.]

          ดิฉันเป็นครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ของโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างเนื้อหาด้วย Digital Library Toolkit ในวันที่ 03-05-2002 ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ดิฉันได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเขียนแนะนำ web ภาษาฝรั่งเศสไว้ประมาณ 30 เรื่อง ดิฉันหวังว่าจะได้โอกาสอบรมความรู้คอมพิวเตอร์เพิ่ม ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ : นางสิรินันต์ วงศ์วีรรักษ์ – [ 9 พ.ค. 2004 , 01:18:00 น.]

          โรงเรียนในโซนคุณภาพพระปฐมวิทยาลัยได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมนาโมและการเขียนเวปฯ อาจารย์ถ่ายทอดได้อย่างละเอียดเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง

โดยคุณ : นายไพโรจน์ มนต์คล้ำ – [ 14 พ.ค. 2004 , 14:33:12 น.]

          เคยอบรมเรื่อง Style Sheet ค่ะ ที่ สสวท.จัดเมื่อเดือนเมษายน 2547 โรงแรมรอยัลเบญจาค่ะ

โดยคุณ : กรรณิกา อำนวยศิริ – [ 22 พ.ค. 2004 , 15:34:04 น.]

          หวัดดีค่ะ ครูพูนศักดิ์ ครูมาอบรม ที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่บ้างซิค่ะ

โดยคุณ : นักเรียน – [ 27 พ.ค. 2004 , 12:08:21 น.] 

          เคยพบอาจารย์หลายครั้งแล้วค่ะ ทั้งที่ลำปางและที่อื่น ๆ อาจารย์วางตัวน่ารักมากในสายตาของผู้เข้าอบรมแต่ละครั้ง ทำให้บรรยากาศอบอุ่น หายคิดถึงบ้านได้โขเลย ฝากอาจารย์ว่า การอบรมแต่ละครั้งอย่าใช้เวลาหลายวัน เพราะครูเรางานมากจริง ๆ แค่เวลาปกติ ก็ทำไม่เสร็จอยู่แล้ว ถ้ามีอันต้องทิ้งงานไปอบรม ใจก็ห่วงหน้าห่วงหลัง จะไม่ไปก็ไม่ได้ update /ฝากด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ /นงเยาว์-ลำปาง

โดยคุณ : นงเยาว์ นวลบุญเรือง – [ 28 พ.ค. 2004 , 14:25:34 น.]

          ปรกติอยู่กลุ่มสาระการงาน ฯโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม สอนวิชาอาหารอบ ( ใครๆ เขาพูดกันว่า เค้กขนุน , คุ้กกี้มะม่วงหิมพานต์ และอื่นๆ ที่ดิฉันสอนนักเรียนอร่อยมาก ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าค่ะ ) เคยได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระให้มาสังเกตุการณ์ในการอบรมเรื่อง E-learning ที่รร.สตรีศรีสุริโยทัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 47 เพราะได้เรียนเชิญอาจารย์มาอบรมให้กับคณะครูอาจารย์รร.วัดห้วย ฯ ในวันที่ 12 – 13 มิถุนายนนี้ ชอบวิธีการอบรมของอาจารย์ สนุกสนาน เป็นกันเองดี ดูดูคล้าย Hyper Active นะคะ กำลังคิดว่าจะทำสื่อการเรียนเรื่อง” ขนมอบ” คงต้องรบกวนปรึกษาอาจารย์แล้วค่ะ

โดยคุณ : คนธ์ – [ 8 มิ.ย. 2004 , 21:15:11 น.]

          สวัสดีค่ะ อ.พูนศักดิ์ อาจารย์เป็นซุบเปอร์แมนของครู-อาจารย์ หลายท่าน ที่ท่านได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโฮมเพจและขอเป็นกำลังใจให้ท่านในการปฏิบัติงานเพื่อเยาวชนไทย และเพื่อนครู-อาจารย์ ดิฉันเอมอร อ้อยทิพย์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ได้รับการอบรมเรื่องการเขียนโฮมเพจกับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2542 ณ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแต่ก็ยังประทับใจในการสอนของท่าน ดิฉันได้นำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากเลยคะ แต่อยากทบทวนความรู้ใหม่จังเลย

โดยคุณ : เอมอร อ้อยทิพย์ – [ 12 มิ.ย. 2004 , 21:11:47 น.]

          เคยอบรมกับอาจารย์ที่รร.พรหมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี แต่ดิฉันมิได้เป็นครู และที่สำคัญอาจารย์ยืมหนังสือของดิฉันไปนานแล้วและยังไม่ได้ส่งคืน สงสัยว่า คงทำหายไปแล้ว เป็นหนังสือเกี่ยวกับผลไม้เช่น กล้วยที่ไม่กล้วยธรรมดา อะไรประมาณนั้น ดิฉันได้รับความรู้จากอาจารย์มากในการเขียนเว็บไซด์ที่มีนามสกุล .html แต่ยังไม่ทันเข้าใจดี อาจารย์ก็กลับไปแล้ว จะถามอีกก็เกรงใจ ที่ทำงานดิฉันคือ สถานีอนามัยตำบลวังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี 76000 โทร.032-401539

โดยคุณ : ฉันทนา ลมูลศิลป์ – [ 18 มิ.ย. 2004 , 16:25:32 น.] 

          นายสำเริง นาวาวิทย์ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ( พัทธยานุกูล ) เมืองพัทยา ชลบุรี อบรมวันที่ 29 มีนาคม -7 เมษายน 2547 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง “อบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา” การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก เพราะได้เป็นแนวในกระบวนการในการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์จริง ขอขอบคุณอาจารย์ และทีมงานที่ได้สละเวลาให้ความรู้

โดยคุณ : นายสำเริง นาวาวิทย์ – [ 19 มิ.ย. 2004 , 22:06:33 น.]

          อบรมที่โรงเรียนบางเลนวิทยา จ. นครปฐม เกี่ยวกับโปรแกรม NAMO 24 – 26 มีนาคม 47

โดยคุณ : นายประสงค์ จันทร์แดง – [ 21 มิ.ย. 2004 , 18:33:50 น.]

          ได้อบรมกับอาจารย์เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2547 ที่โรงแรมเวียงอินทร์-โรงเรียนสามัคคี เร็วๆมานี้เอง ตอนแรกที่ไปก็เป็นมวยแทนค่ะ คิดว่าเรามีพื้นฐานคอมแค่นี้จะไหวมั้ย เอาเข้าจริงๆแล้วพอได้ค่ะ เพราะได้อาจารย์ดี สอนเก่ง ความรู้และทักษะต่างๆได้รับเยอะ แต่ก็อย่างว่า ตอนนี้อยู่ไกลอาจารย์กลัวความรู้และทักษะมันจะตามอาจารย์ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้กะครูบ้านนอก

โดยคุณ : จิราภรณ์ ศิริธาราธิกุล – [ 28 มิ.ย. 2004 , 19:32:08 น.]

          ไม่เคยอบรมแต่เข้าอ่านผลงานบ่อยมากและสนใจจะเข้าอบรมด้วย หากมีในเขตใกล้เคียงในการเดินทาง

โดยคุณ : BURIRAM – [ 5 ก.ค. 2004 , 14:43:09 น.]

          อาจารย์พูนศักดิ์คือสุดยอดคนไทยที่มีอุดมการณ์…สมกับคำว่า”ครู”…ชื่นชอบอาจารย์มากๆค่ะ

โดยคุณ : ศุกร์ศิริ – [ 14 ก.ค. 2004 , 10:57:10 น.]

          เคยรับการอบรมหลักสูตรผู้สอนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2544 ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ สสวท. ค่ะ ดิฉันสอนอยู่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นการอบรมที่ดีมากค่ะ สามารถนำกลับมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้มากที่สุด ขอขอบคุณครูพูนศักดิ์ มาณ ที่นี้ด้วยด่ะ

โดยคุณ : คนึง ทรัพย์เจริญ – [ 15 ก.ค. 2004 , 09:04:09 น.]

          ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากที่ให้ความรู้และแนวคิดดีดี สำหรับเพื่อนครูที่ท่าน เป็นเหมือนกำลังใจให้ครูต่อสู้เพื่อการศึกษาต่อไป สวัสดีครับ

โดยคุณ : สมพงษ์ เพรียวพานิช – [ 20 ก.ค. 2004 , 09:28:47 น.]

          ผมเคยอบรมที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปี 2544

โดยคุณ : นายเฉลิม ติ๊บคำ – [ 21 ก.ค. 2004 , 13:49:49 น.]

          ผมอบรมการทำสื่อด้วย namo ครับ ได้นำความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดไปเผยแพร่กับคณะครุและนักเรียนดีมากครับ ขอบคุณสำหรับการจัดการอบรมครั้บงนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ผมอบรมที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รุ่น ที่ 1 ครับ

โดยคุณ : อ.พีรพัฒน์ ขุนซาง – [ 8 ส.ค. 2004 , 13:51:23 น.]

          ได้มีโอกาสรับการอบรมความรู้การเขียนweb page จากคุณครูพูนศักดิ์ ที่สกลนคร มีประโยชน์อย่างมากต่อการนำความรู้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ขอขอบคุณในวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของท่าน

โดยคุณ : นายฉัตรชัย อินธิราช – [ 9 ส.ค. 2004 , 02:55:16 น.]

          ชื่อนางระยอง บุญประกอบ โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา สังกัด สพท.นค.1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อมัลติมิเดียบน Web page ระหว่างวันที่ 6-8สิงหาคม 2547 ที่โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ***จะนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนweb page ด้วยโปรแกรมนาโม v5.5 และขยายผลให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียน และให้นักเรียนเข้าศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ตจากwww.thaigoodview.com เป็นเว็บแรก***ขอบคุณ

โดยคุณ : นางระยอง บุญประกอบ – [ 12 ส.ค. 2004 , 09:25:34 น.]

          อบรมโปรแกรม Namo ที่ สกลนครค่ะ ได้ความรู้มากมาย สนุกมาก เสียดายมีเวลาน้อยค่ะ ดีใจที่ได้พบตัวจริงของอาจารย์ค่ะ อาจารย์สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่าย ชอบที่อาจารย์เป็นคนพูดตรงดีค่ะ ตลกก็เป็นนะ คิดถึงค่ะ

โดยคุณ : ธนิดา บุญอยู่ – [ 18 ส.ค. 2004 , 10:20:52 น.]

          อบรมโปรแกรม namo 5 ที่ฉะเชิงเทรา ได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนพร้อมสมควร ส่วนที่เหลือต้องไปพัฒนาเอง แต่เสียดายเวลาที่ใช้ในการอบรมครั้งนั้นน้อย ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่เปิดโอกาสให้เช่นนี้

โดยคุณ : สรายุทธ์ แก้วสลับนิล – [ 22 ส.ค. 2004 , 10:12:53 น.]

          เรียน ท่านอาจารย์พูนศักดิ์ ที่เคารพครับ ผมปรีดา พงษ์วุฒินันท์ จากโรงเรียนบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย ได้รับการอบรม namo ที่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร ช่วงระหว่าง 6-9 สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง ความรุ้ที่ได้รับ กระผมนำมาสร้าง ข้อสอบไฮเทค เด็กๆทึ่งมาก ไม่นึกว่า จะมีแบบนี้ ส่วนที่เป็นสื่อการเรียนการสอน กระผมกำลังดำเนินการทำสื่อในรายวิชาตามที่ สพท.ได้ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมตามภาระกิจครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

โดยคุณ : ปรีดา พงษ์วุฒินันท์ – [ 24 ส.ค. 2004 , 19:54:05 น.]

          เคยร่วมเข้ารับการอบรมProgam namo ที่โรงเรียนสามัคคี จ.เชียงราย มีความประทับใจมาก ได้รับทั้งประสบการณ์และความรู้ได้ชวนเพื่อนที่ร่วมเข้ารับการอบรมนำมาขยายผลให้เพื่อนร่วมงาน ของอ.ประภาส มณีขัติย์ 22 คน ของ อ.สมปอง เสมอใจ 41 คนและของอ.สมจิต พรหมเผ่า กำลังจะขยายผล ในวันศุกร์ที่27และเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 47 ต้องขอกราบคอบพระคุณท่านอ.พูนศักดิ์ เป็นอย่ายิ่งที่ท่านได้ขึ้นครูให้พวกผมดี

โดยคุณ : อ.สมปอง เสมอใจ – [ 24 ส.ค. 2004 , 20:48:00 น.]

          ผมเข้ารับการอบรมกับครูพูนศักดิ์ 2 – 3 ครั้งทั้งที่ พสวท. ที่ภูเก็ตและที่สงขลา ได้นำความรู้การทำเว็บไซด์ด้วย NAMO มาใช้ ดีมากครับ และการอบรมได้ทั้งความรู้ ความมันส์ และสะใจ มากครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ : ครูเฉลิม วัชระ – [ 25 ส.ค. 2004 , 14:17:33 น.]

          ผมได้อบรมกับอาจารย์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2547 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2547 ที่โรงแรมเวียงอินทร์-โรงเรียนสามัคคี เร็วๆมานี้เอง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมิเดี่ยในรูป web page เพราะได้อาจารย์ดี สอนเก่ง ความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับเยอะพอสมควรจากที่ไม่รู้เรื่อง NAMO เลย ก็สมารถผลิตสื่อนำไปสอนเด็กนักเรียนได้ โอกาสต่อไปถ้ามีการอบรมลักษณะนี้อีก ก็ขอสมัครไปอีกและครับ ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้แก่ครูบ้านนอกบ้านป่า อย่างผม ผมก็ขอนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเยาวชนของชาติต่อๆ ไป

โดยคุณ : ครูสมพงษ์ มหานิล – [ 26 ส.ค. 2004 , 22:48:09 น.]

          เคยได้รับการอบรมกับครูพูลศักดิ์ที่โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี จ.ลำปาง วันที่ 22-24เดือนมกราคม พ.ศ.2547 เรื่องเทคนิคการใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูลสำหรับการจักการเรียนการสอนและการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารและอื่นๆ

โดยคุณ : ครูชุลีพร ชาญณรงค์ – [ 28 ส.ค. 2004 , 15:01:35 น.]

          ประชุมกันใหม่ๆ สดๆ วันที่ 26-28 ส.ค.47 ที่ ร.ร.เบญจะมะมหาราช อุบลฯ กำลังศึกษาและจัดทำ E-lerning

โดยคุณ : อุไร เลิศกิจพิทักษ์ – [ 29 ส.ค. 2004 , 01:14:53 น.]

          ผมไม่เคยได้รับการอบรมจากอาจารย์โดยตรง แต่ อ.สมปอง เสมอใจ และคณะนำไปเผยแพร่ จุดประกายแก่คณะครูผู้สนใจและต้องการพัฒนาตนเอง ทุกคนชื่นชมอาจารย์ และชื่นชมศิษย์ชองอาจารย์ด้วยครับ

โดยคุณ : บุญเลื่อน – [ 1 ก.ย. 2004 , 04:54:39 น.]

          จรัญ งูนิ่ม โรงเรียนบ้านแยง 213 หมู่ 11 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 อบรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 กงค. 47 ครั้งที่ 2 14-15 ส.ค. 47 เนื้อหา การผลิตสื่อมัลติมิเดียในรูปแบบ Wab page นำไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

โดยคุณ : ครูจรัญ งูนิ่ม – [ 3 ก.ย. 2004 , 12:47:47 น.]

          เยี่ยมครับ แล้วจะมารายงานผล

โดยคุณ : ครูสงขลา – [ 12 ก.ย. 2004 , 16:37:28 น.]

          ได้รับการอบรมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนกับ อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่ สสวท. เมื่อ พ.ศ. 2546 และร่วมเป็นวิทยากรของ สสวท.ร่วมกับท่านที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เมื่อ 26-28 ส.ค.47ยอมรับว่าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และมีวิญญาณของความเป็น “ครู” โดยแท้จริงค่ะ ดีใจมากที่ได้รู้จักกับอาจารย์ค่ะ

โดยคุณ : อ.อโนชา สุรินโยธา – [ 12 ก.ย. 2004 , 16:52:51 น.]

          เคยร่วมเข้ารับการอบรมProgam namo ที่โรงเรียนพุทธชินราชวิทยาคมจ.พิษณุโลก มีความประทับใจมาก ได้รับทั้งประสบการณ์และความรู้ ต้องขอกราบคอบพระคุณท่านอ.พูนศักดิ์ เป็นอย่างยิ่ง

โดยคุณ : นายสุรศักดิ์ อนุรักษ์ชนะชัย – [ 16 ก.ย. 2004 , 19:17:53 น.]

          สวัสดีค่ะ อ.พูนศักดิ์ ดิฉันรับราชการครูที่จ.หนองคาย เข้ารับการอบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ 2 ครั้ง ทีจ.ระยอง เมื่อประมาณ พ.ศ.2543 และล่าสุด ที่จ.สกลนคร พ.ศ.2547 รู้สึกว่าได้ค้นพบคนที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนต่อส่วนรวมโดยแท้จริง ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ดิฉันได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ และเล่าให้เพื่อนครูฟัง ซึ่งทุกคนก็สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แว่วๆ ว่า การอบรมที่อ.บึงโขงหลง นี้ ผู้บริหารจะส่งครูเข้ารับการอบรมเพิ่มอีก 4 คน เพราะเห็นว่า thaigoodview นำบทเรียน web page เรื่อง “การผลิตเสื่อกก” ที่ดิฉันทำขึ้น ไปไว้หน้าเวบของ thaigoodview ขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจให้กับอาจารย์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมต่อไปนะคะ (ดิฉันเชื่อว่า ครูทั่วประเทศคงคิดไม่แตกต่างจากดิฉันมากนัก คือ “ศรัทธา”)

โดยคุณ : ปิยพร ชุมจันทร์ – [ 27 ก.ย. 2004 , 13:07:40 น.]

          อยู่จังหวัดสกลนคร อบรมโปรแกรม nomo กับอาจารย์ที่โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษาจ.สกลนครค่ะ ส่งผลงานไปแล้ว แต่ อาจารย์ยังไม่ลงให้เลยค่ะ

โดยคุณ : สุดใจ สุนทรส – [ 3 ต.ค. 2004 , 15:02:17 น.] 

          รับการอบรมงาน วทร.14 ราชภัฎอุตรดตถ์ และโรงเรียนลำปางพณิชยการและเทคโนโลยี ปี 2547 ครับ (internet)

โดยคุณ : วรวุฒิ จันทร์อำไพพงศ์ – [ 13 ต.ค. 2004 , 11:41:23 น.]

          เคยอบรมโปรมแกรม Namo ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่จังหวัดพิษณุโลก แล้วส่งผลงานแล้วด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณมากนะค่ะที่ให้ความรู้แบบเป็นกันเองและมีประโยชน์มากสามารถนำไปใช้กับเด็กได้ผลดี (ถ้าไม่ได้อบรมเสียดายแย่เลย)

โดยคุณ : อาจารย์ถวิล ต๊ะวัน – [ 13 ต.ค. 2004 , 18:44:10 น.]

          เคยอบรมโปรมแกรม Namo ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่จังหวัดพิษณุโลก แล้วส่งผลงานแล้วด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณมากนะค่ะที่ให้ความรู้แบบเป็นกันเองและมีประโยชน์มากสามารถนำไปใช้กับเด็กได้ผลดี (ถ้าไม่ได้อบรมเสียดายแย่เลย)แต่ยังไม่เห็นผลงานเลย

โดยคุณ : petcharee thongnak – [ 15 ต.ค. 2004 , 06:18:42 น.]

          เรียน อาจารย์พูนศักดิ์ ค่ะ ดิฉ้น Miss Nitya Apirukpinyo อยู่โรงเรียนบ้านปัว สพฐ. พะเยา เขต 2 เคยอบรมโปรมแกรม Namo เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ web page กับอาจารย์ ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อ 25-27 มิ.ย และ 23-25 ก.ค.47 ขอขอบพระคุณมากค่ะ ที่ให้ความรู้ที่มีประโยชน์มากสามารถได้ทำสื่อมัลตืมีเดียไปสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.3 ให้นักเรียนทดลองใช้เรียนด้วยตนเอง และนำความรู้ไปเผยแพร่แก่คณะครูได้รับการสนใจดีค่ะ เคยส่งงานให้อาจารย์พูนศักดิ์แล้วแต่ยังไม่เห็นผลงานเลย ..ตอนนี้กำลังทำสื่อมัลติมีเดีย ต่ออีก แต่มีปัญหาตรงที่เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเมื่อทำแล้ว เฉลยได้ไม่ตรงค่ะ และได้อัดเสียงประกอบบทเรียนโดยใช้ โปรแกรม Jet Audio บันทึกเป็นนามสกุล .mp3 แทรกในบทเรียน ทดลอง peview ในโปรแกรม NAMO ก็ใช้ได้ดีค่ะ save แล้วทดลองเปิดใน NAMO ก็ไม่มีปัญหา แต่พอ เปิดใน My Computer กลับเปิดเสียงไม่ได้ และ ไฟล์เสียงถูกเปลี่ยนนามสกุล ไปเป็น .wav โดยอัตโนมัติ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไร ใคร่จะขอคำแนะนำจากท่านโดยส่งตาม e-mail addrees ที่แนบมาด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

โดยคุณ : ครูพะเยา ค่ะ –  [ 26 ต.ค. 2004 , 12:17:19 น.]

          อบรมการทำเวบเพจ ใช้โปรแกรม namo วันที่ 6-7 และ 18-21 ต.ค. 47 เพื่อนำไปใช้ทำสื่อการสอน สำหรับใช้ในระบบการศึกษา E – learning โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

โดยคุณ : ครูทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน – [ 27 ต.ค. 2004 , 14:39:20 น.]

          จากการอบรมการเขียนweb page ทำให้มีความเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ดีขึ้นเพราะตนเองเป็นคนใช้คอมฯไม่เป็น จึงขอขอบคุณอ.พูนศักดิ์มากๆเลยค่ะ และการเขียนwebครั้งนี้คิดว่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนมากค่ะ

โดยคุณ : พีรนุช สิทธิโภคา – [ 29 ต.ค. 2004 , 16:58:31 น.]

          เคยอบรม “อบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา วันที่ 29 มี.ค-7 เม.ย 47เป็น 10 วันที่มีค่ามหาศาล ได้ความรู้ที่ไม่มีการปิดปัง ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นการนำไปใช้ ได้พบเพื่อนใหม่ที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือกัน ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกัน เรียกว่าครบทุกรสใน 10 วันนั้น หลังจากกลับจากการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้นักเรียน ทำให้เด็กตัวน้อยๆที่โรงเรียนมีความรู้เรื่องคอมฯบ้างแล้ว เด็กนักเรียนที่โรงเรียนไม่เชยแล้วค่ะอาจารย์ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

โดยคุณ : โสภา คุตตะนันท์ ,นภัสสร สุคันธ – [ 15 พ.ย. 2004 , 15:11:05 น.]

          จาก ร.ร. อนุบาลวัดปิตุลาฯ ฉะเชิงเทรา รับการอบรมการจัดทำเว็บไซด์ และเริ่มรู้จักเป็นครั้งแรก จบการอบรมครั้งแรกในช่วงปี 2544 ที่ ร.ร. วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) จัดทำเว็บไซด์ให้โรงเรียน และเว็บ(ภายในห้องเรียนคอมผ่านระบบLan เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาคอม ) จกานั้น อบรมรมครั้งที่ 2 ที่เดิม ปี 2545 เกี่ยวกับการทำข้อสอบ และ Swish นำมาจัดทำ จัดสร้าง ข้อสอบ online และใช้ Swish สร้างสื่อการสอน ในทุกเรื่อง ของวิชาคแม โดยพยายามให้เห็นถึงขั้นตอนการใช้งาน ขั้นตอนการใช้คำสั่ง และใช้ Swish สร้างสื่อ เรื่องการติดตั้ง Dailing up, การใช้ Internet , การสมัครและการใช้ อีเมล์ ให้กับคณะครูในโรงเรียน โดยเปลี่ยน ไฟล์ swf เป็น exe จากการแนะนำสั่งสอนของท่าน ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหา การเรียกใช้ Shock wave ของแต่ละเครื่องได้ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ขนาดนี้ ได้พัฒนาตนเอง โดยนำโปรแกรม จับภาพหน้าจอ ที่แสดงขั้นตอนการใช้คำสั่ง สร้างเป็นภาพยนตร์ให้ผู้เรียนได้ชม ประกอบการอธิบาย ขณะนี้พยายาม ศึกษาเรื่อง การจัดทำ เครื่องแม่ข่าย ในระบบLan เพื่อให้นักรียนได้ศึกษา เสมือนหนึ่งได้เข้าเว็บจริง โดยผ่านเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Server ภายในห้อง Lan ทั้งหมดนี้ ล้วยมาจาก อาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเป็นท่านแรก ที่ให้ก้าวแรกแก่กระผม และจะพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน ครับ

โดยคุณ : โกวิทย์ อ่วมขันธ์ – [ 21 พ.ย. 2004 , 23:27:07 น.]

          เคยอบรมที่พิษณุโลก แต่อยากจะได้วิธีการใส่ bottons ธรรมดา ( ไม่ใช่จาก fash นะครับ )เพราะตอนอบรมพิษณุโลกไม่ได้สอนครับ ช่วยสอนหน่อยครับ ส่วนการนำไปใช้ผมทำเป็น web แห้งสอนเด็กครับ ติดตรง bottons นีละครับอยากทราบจังช่วยตอบหน่อยครับอาจารย์

โดยคุณ : ครูพิจิตร – [ 22 พ.ย. 2004 , 11:36:04 น.]

          แล้วถ้ายังไม่เคยอบรมกับอ.พูนค่ะจะอบรมได้อีกเมื่อไหร่ค่ะ อยากรู้ อยากทำด้วยค่ะอาจารย์จะมีอบรมอีกมั้ยค่ะ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะอบรมได้หรือเปล่า

โดยคุณ : sopin – [ 24 พ.ย. 2004 , 06:46:50 น.] 

          หนูได้อบรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ที่ รร.สตรีศรีสุริโยทัย รุ่นแรกเลยค่ะ อ. ป.ล. อ.บอกจะให้ cd ไม่เห็นได้เลย

โดยคุณ : จริยา – [ 14 ธ.ค. 2004 , 18:15:56 น.]

          เป็นวิทยากรแกนนำรุ่น 2 คะ เคยอบรมกับ อ.พูนศักดิ์ ครั้งแรกที่ จ.เพชรบุรี จากนั้นมาก็เข้าอบรมทุกครั้งที สสวท. จัดให้คะ

โดยคุณ : อ.พวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี – [ 17 ธ.ค. 2004 , 17:20:43 น.]

          เคยเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ปี 47 ครับ อบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเดลฟาย 6.0

โดยคุณ : อิทธิธร – [ 26 ธ.ค. 2004 , 20:13:51 น.]

          ***ผมได้อบรมการเขียนเว็บไชด์ด้วยโปรแกรมนาโมกับอาจารย์ ที่โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา จ.สกลนคร ****

***ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนำไปพัฒนาการเขียนเว็บไซด์ให้กับตนเอง เพื่อนครู นักเรียนในอนาคตต่อไป***

***ขอบคุณครับ***

โดยคุณ : นายจรัญ บุญประกอบ – [ 11 ม.ค. 2005 , 11:26:14 น.]

          เคยอบรมโปรแกรม Namo ที่ ร.ร.สตรีภูเก็ตเมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2546 อาจารย์สอนสนุกดี

โดยคุณ : ณาตยา มโนทัศน์ – [ 23 ม.ค. 2005 , 06:47:21 น.]

          ดิฉันเคยเข้ารับการอบรม”การประชุมปฏิบัติการอบรมครูวิชาคอมพิวเตอร์ 25-30 กันยายน และ 9-12 ตุลาคม 43 ของ สสวท. ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นวิทยากรที่อบรมสนุกสนาน ให้แนวคิดหลายอย่างแฝงไว้ในความสนุกค่ะ

โดยคุณ : สุมาลี จันทรสมบัติ ชลบุรี – [ 24 ม.ค. 2005 , 16:41:23 น.]

          เคยอบรมการใช้โปรแกรม Namo Webeditor 5.5 ในการทำสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่โรงเรียนพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความรู้มาก รู้สึกอาจารย์สอนได้เข้าใจดีมาก ความรู้ที่ได้นำมาใช้ในการสร้างสื่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนำมาเขียนเว็ปไซด์ให้โรงเรียนได้ครับ

โดยคุณ : วินัย ปานโท้ – [ 6 ก.พ. 2005 , 12:09:35 น.] 

          อบรม…เบญจมะมหาราชอุบลราชธานี นำความรู้มาใช้สร้างบทเรียนออนไลน์ ถ้าจัดอบรมการใช้โปรแกรม Namo Webeditor 5.5 จะตามไปอบรมครับ

โดยคุณ : นายเฉลิมชัย พิศพงษ์ – [ 11 ก.พ. 2005 , 05:56:38 น.]

          ได้เข้าอบรมกับอาจารญ์ในเรื่องของการทำอีเลินนิ่งอย่างง่ายๆ เสียดายมีโอกาสแค่ 4 ชั่วโมง เมื่อคราว งานวิทยทศาสตรและคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 15 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2548 อยากเข้าอบรมกับอาจารย์อีกจะได้มีความรู้ทันเพื่อนเขาบ้าง เยี่ยมมากๆค่ะ

โดยคุณ : นางปิติยา วงศ์รัตนโชติกุล – [ 21 ก.พ. 2005 , 21:48:00 น.]

          ผมเคยอบรมกับอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วครับที่ จ.สกลนคร เมษานี้ก็จะไปอีกแล้วที่นครพนม ครับผม www.nongkhaiwit.org : info@nongkhaiwit.org

โดยคุณ : ครูบุญส่ง ชุมพล – [ 26 ก.พ. 2005 , 10:19:41 น.]

          ผมเคยอบรมกับอาจารย์ที่ รร.เบญจมมหาราช อุบลราชธานี เกี่ยวกับการสร้างบทเรียน online เสียดายเวลาน้อยไป อยากอบรมกับอาจารย์อีกครั้งครับ

โดยคุณ : นายบัวจันทร์ พาอาจ – [ 27 ก.พ. 2005 , 11:38:11 น.]

          เคยอบมรมเมื่อวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2548 เวลาน้อยไปมากเลย ได้เรื่องใหม่ลืมเรื่องเก่า แต่ก็สนุกดี น่าจะมีเวลาอบรมให้มากกว่านี้

โดยคุณ : วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี – [ 9 มี.ค. 2005 , 13:25:20 น.]

          เคยอบรมการใช้โปรแกรม Namo Webeditor 5 ที่งาน วทร.13 ที่สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ตอนเดือน มกราคม 2546 กับ อ.พูนศักดิ์

โดยคุณ : ศรีทัศน์ วัยวัฒนะ – [ 21 มี.ค. 2005 , 22:56:37 น.]

          โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดดำพูน เข้ารับการอบรมเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เนต” ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 22-24 มกราคม 2547

โดยคุณ : นายชาติ ตันกุระ – [ 23 มี.ค. 2005 , 09:33:51 น.]

          ได้อบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย บนเว็บกับอาจารย์พูนศักดิ์ ในระหว่างวันที่ 4 – 5 ก.ย.48 และ 6 – 7 ก.ย. 48 ณ จังหวัดสกลนคร

โดยคุณ : นางชมัยพร ถิ่นสำราญ – [ 25 มี.ค. 2005 , 10:11:47 น.]

          โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เคยอบรมการจัดทำข้อมูลการเรียนการสอน e-learnning ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ประมาณ วันที่ 18 สิงหาคม 2547

โดยคุณ : นางสาวสรัญญา ปาวรีย์ – [ 14 เม.ย. 2005 , 10:39:45 น.]

          ดิฉันได้อบรบการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนครูคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 25 – 29 เมษายน 2548 ดีมากเลยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการแก้ปัญหา ดิฉันได้นำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , 6 (การเขียน html) ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก นักเรียนจะได้มีกระบวนการคิดที่เป็นลำดับ เมื่อก่อนดิฉันได้สอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

โดยคุณ : ครูมณีรัตน์ ชูชีพ – [ 23 พ.ค. 2005 , 14:52:42 น.]

          อบรมการผลิตสื่อฯ ในรุปแบบ Webpage โดยใช้โปรแกรม Namo ที่ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก เมื่อ 13- 15 กรกฎาคม และ 13-15 สิงหาคม 2547

โดยคุณ : นางสาวนรวีร์ ทับทิมทอง – [ 25 พ.ค. 2005 , 08:34:52 น.]

          เป็นครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเข้ารับการอบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ ที่โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2548 อาจารย์อบรมสนุกมากค่ะ และเข้ามาชมภาพที่อาจารย์ถ่ายไว้ทั้งปี 2547 และ 2548 ค่ะ

โดยคุณ : อาพร รัฐจักร – [ 26 พ.ค. 2005 , 07:20:47 น.]

          ผมเป็นครูวิชาดนตรีไทยจากโรงเรียนอวัดราชบพิธ จ.กรุงเทพ ผมเคยไปอบรมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 2543 เรื่องการทำเนื้อความรู้ลงใน Schoolnet (ห้องสมุดเสมือนจริง) ผมกลับมาก็ได้ทำผลงานลงในเว็บดังกล่างในหัวเรื่อง “รู้เฟื่องเรื่องดนตรีไทย” และก็ได้สนใจศึกษาหาความรู้จนทางโรงเรียนให้เป็นวิทยากรอบรมครู ในโรงเรียนให้ผลิตสื่อการสอนด้วย Power Point ผมชนะเลิศการประกวดสื่อ Authorware เมื่อเข้ารับการอบรมโปรแกรมAuthorware ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ผมได้นำความรู้เท่าที่มีผลิตสื่อช่วยสอนเป็นแผ่น CD แบบAutorun ทำบทเรียนผ่านWEB โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver ซึ่งดูได้ที่http://ww2.se-ed.net/kusong ฯลฯที่ผมกล่าวมามากความก็เพราะอยากบอกว่าท่านคือผู้ที่จุดประกายให้ผมคิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนและวงการศึกษาไทยด้วยคนหนึ่ง ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้างานสารสนเทศ หัวหน้างานเว็บไซต์โรงเรียนวัดราชบพิธ นี่แหละครับลูกศิษย์ครู จากนายประสงค์ สกุลบัวบาง

โดยคุณ : ประสงค์ สกุลบัวบาง – [ 27 พ.ค. 2005 , 12:52:37 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล ด.ญ. รจิต โลหะเจริญทรัพย์

2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม 4-8 เมษายน 2548

4. เนื้อหาที่อบรมกัน Program DELPHI

5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง เป็นนักเรียนอยู่ค่ะ ตอนนี้เเค่นำไปฝึกฝนให้ชำนาญ เเละพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

โดยคุณ : Rajit Lohajaroensub – [ 5 มิ.ย. 2005 , 12:58:35 น.]

          ผมเองคับจาน อิอิ จักรพนธ์ จักรมานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา 4-8เมษา 47 DELPHI เป็นนักเรียนคับ ก็ดี อาจารย์เป็นคนจัดแล้วมีวิทยากรมาสอน โปรเกรมตัวนี้ดูๆแล้วก็นับว่าเป้นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเขียนโปรเกรม

โดยคุณ : Northbridge – [ 5 มิ.ย. 2005 , 21:46:46 น.]

          เสาวรภย์ แหวนทอง นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆังค่ะ ได้อบรมค่ายยุวคอมฯ วันที่ 4-8 เมษายน 2548 เรียนเรื่อง Delphi ค่ะ อาจารย์เป็นคนจัดการอะไรหลายๆอย่าง ดูอาจารย์จะต้องทำเยอะมากสำหรับค่ายนี้ แต่อาจารย์ก็ตั้งใจทำค่ะ ทำดีต่อไปนะคะ อย่าท้อถอย

โดยคุณ : เสาวรภย์ แหวนทอง – [ 6 มิ.ย. 2005 , 16:49:30 น.]

          สวัสดีคะ ชื่อ ด.ญ. ลักษมณ ชนะชัย โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้มาเข้าอบรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์กับอาจารย์พูนศักดิ์ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เมื่อวันที่ 4-8 เมษายนปีพ.ศ. 2548 เป็นการเข้าค่ายอบรมที่ได้รับความรู้กลับมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากค่ะ ได้เรียนโปรแกรม เดลไฟล์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงาน เกมส์ ต่าง ๆ และยังมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ในทั้งด้านวิเคราะห์และทางด้านคำนวณ ซึ่งได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความรู้ที่ได้รับนั้นเป็นความรู้ในหลักสูตรม.ปลายที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่าย แถมยังเป็นพื้นฐานให้เราต่อยอดไปได้เรื่อย ๆ ในอนาคต รับรองได้เลยค่าว่าสิ่งที่อาจารย์พูนศักดิ์ทำไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดค่าย หรือการทำเว็ป ล้วนแล้วแต่ให้ความรู้เราทั้งสิ้น ค่ะ

โดยคุณ : ลักษมณ ชนะชัย – [ 11 มิ.ย. 2005 , 20:13:01 น.]

          เรียนกับอาจารย์ วันที่ 23 มิ.ย.48

โดยคุณ : น.ต.หญิง วนิดา ประจงสาร – [ 23 มิ.ย. 2005 , 14:20:37 น.]

          ขอพระคุณอาจารย์มากครับที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมไม่รู้มาก่อน และจะได้นำความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ไปเป็นแนวทางในการนักเรียนต่อไป

โดยคุณ : ร.ท.กฤตนัย ทองดอนหัน – [ 23 มิ.ย. 2005 , 14:25:19 น.]

          ผม พนิต ศิริพานิชกร รร. อัสสัมชัญ สมุทรปราการคับ เคยไปอบรมค่ายยุวคอมประมาณวันที่ 4-9 เมษายนคับ ได้เรียนโปรแกรม เดลไฟล์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงาน โปรแกรมต่าง ๆ และยังมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ในทั้งด้านวิเคราะห์และทางด้านคำนวณ ซึ่งได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน จารย์พูน สู้ต่อปายย

โดยคุณ : พนิต ศิริพานิชกร – [ 26 มิ.ย. 2005 , 06:22:38 น.]

          ไม่เคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ แต่เคยถูกอบรมจากอาจารย์แพรุ่ง จำลูกคนนี้ได้เปล่าอาจารย์พ่อ ยังจำคำสอนของอาจารย์พ่อได้นะว่าการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็ตาม แต่ตอนนี้ความฝันนั้นคงยังไม่ได้ไป ขอบขอพระคุณอาจารย์พ่อที่คอยอบรมสั่งสอน แต่ก็ขอโทษด้วยนะค่ะที่ไม่ได้ไปในวันครูที่ผ่านมา คิดถึงวันเวลาแล้วเร็วเหลือเกิน สายน้ำไม่เคยไหลย้อนกลับแต่จะจะทำวันนี้และวันต่อๆไปให้ดีที่สุด “โรงเรียนที่รัก”

โดยคุณ : ศิริวรรณ ศิษย์เก๋าห้อง2 – [ 4 ก.ค. 2005 , 09:27:11 น.]

          ขอบพระคุณอาจารย์มากที่สอนในงาน ICTED2005 นอกจากความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ยังได้แบบอย่างและพลังในการเป็นผู้ของอาจารย์จะนำแบบอย่างนี้ไปปฎิบัติต่อไปเท่ากับความสามารถที่มี

โดยคุณ : น.ต.หญิง วนิดา ประจงสาร – [ 27 ก.ค. 2005 , 13:02:31 น.]

          ดิฉันอ.นัทยา อร่ามโชติ โรงเรียนหาดใญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้อบรมการผลิตสือมัลติมีเดียโดยใช้ Webpage เมื่อประมาณเดือนกันยายน 2547 ซึ่งประสบการณ์จากการเข้ารับการอบรมกำลังนำมาเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นม.ปลายที่รับผิดชอบให้ได้จัดทำบทเรียนโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ได้รับ ถึงแม้จะเป็นระยะเริ่มต้นแต่ก็จะพยายามนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยคุณ : อ.นัทยา อร่ามโชติ – [ 1 ส.ค. 2005 , 07:36:08 น.]

          ผมนายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม E-Portfolio ในวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก ขอบคุณ อ.พูนศักดิ์ มากครับที่ให้ความรู้สนุกมากครับ

โดยคุณ : อ.สุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:19:23 น.]

          อบรมการทำ port สำหรับนักเรียนและครูในการสัมมนาทางวิชาการครูวิทย์-คณิต-คอม 11-13 สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก ได้รับความรู้มากมาย จะนำมาสอนนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง ให้เก่งเหมือนครูพูนศักดิ์ค่ะ

โดยคุณ : ครูวันเพ็ญ คิเอ่าน – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:20:15 น.] 

          ได้รับความรู้เรื่องการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ดีมากเลยค่ะ และจะนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ : กนกวรรณ จั่นเจริญ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:20:25 น.]

          ขอขอบคุณ คุณครูพูนศักดิ์ ที่สละเวลาอันมีค่ามาให้การอบรมและแนะนำความรู้ให้กับครูสอนคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ไปให้นักเรียนได้ใช้และศึกษาต่อไป และนักเรียนก็สนใจในการทำแฟ้มสะสมงานของตนด้วย

โดยคุณ : ชไมพร สุขสูงเนิน – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:20:25 น.]

          อ.พูนศักดิ์ พูดเร็ว เสียงดัง ฟังชัดดีค่ะ

โดยคุณ : ครูสมจิต ชื่นชมภู – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:21:24 น.]

          อบรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เรื่อง portfolio อาจารย์พัฒนาต่อไปนะครับ

โดยคุณ : อ.อภิราม งานชูกิจ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:21:36 น.]

          อบรมเรื่องแฟ้มสะสมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน ที่ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก 11-13 ส.ค. 2548 ขอขอบคุณ คุณครูพูนศักดิ์ เป็นอย่างมากที่สละเวลา มาให้ความรู้ และเสียสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่อครูไทยยุคปฏิรุป หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความรู้ในเรื่องอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

โดยคุณ : ครูกวีวรรณ เดชปักษ์ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:21:45 น.]

          ดีใจครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากอาจารย์ที่เก่งอย่างนี้ ตื่นเต้นอย่างที่อ.เคยเล่าให้ฟังว่านักเรียนที่โรงเรียนของอาจารย์ตื่นเต้นนั่นแหละครับ อาจารย์เก่งมากๆ เลยนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

โดยคุณ : อ.ศราวุธ คำแก้ว – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:21:51 น.]

          โรงเรีนจ่านกร้องส่งบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มาอบรมเรื่องแฟ้มสะสมงานอิเล็คทรอนิกส์สำหรับนักเรียนได้รับความรู้เป็นอย่างดี ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ : กัลยาณี รจิตรังสรรค์ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:21:59 น.]

          อบรมการจัดการเรียนการสอนวิทย์+คณิต+คอมฯ ที่ จ.พิษณุโลก ดิฉันบงกช เลศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้มาอบรม เรื่อง portforio กับอาจารย์ประทับใจมากๆ ด้านการสอน ให้คำแนะนำ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่อาจารย์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจได้ดีมาก อยากให้มีการจัดการสอนอย่างนี้อีกโดยเฉพาะชอบเรียนกับอาจารย์มากๆ หากมีโอกาสจะกลับไปสอนที่โรงเรียนตามที่ได้รับความรู้ไป อย่างสุดความสามารถ ที่จะทำได้ และหากมีการอบรมอีก อย่าลืมมีหนังสือเข้าโรงเรียนดิฉันอีกนะคะ ถึงจะเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่น หากได้รับความรู้จากครูพูนศักดิ์ ยินดีทุกเมื่อค่ะ

โดยคุณ : บงกช เลศักดิ์ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:21:59 น.]

          ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์พูนศักดิ์เป็นอย่างสูงค่ะที่กรุณาเสียสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราในโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่มีสาระและประโยชน์มากค่ะ

โดยคุณ : อรุณ ยอดนิล – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:22:32 น.]

          วันนี้ได้มาอบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ได้ความรู้มากจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้มากที่สุด

โดยคุณ : นิยมพร นพศรี – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:22:51 น.]

          โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5471-0059 ห้องเรียนสวนตาล 0 – 5475 – 1211

โดยคุณ : นางสาวฐิติรัตน์ สายใจ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:23:12 น.]

          ผมได้อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ e-porfolio ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ วันที่ 11 – 14 สิงหาคม ครับ

โดยคุณ : อ.เต็มสิทธิ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:23:18 น.]

          ได้รับความรู้เรื่อง Portfolio จากครูพูนศักดิ์ ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2548 ขอบคุณสำหรับความรู้ที่อบรมให้คะ

โดยคุณ : นิตยา มั่งมี – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:23:26 น.]

          อ.สุพัตรา พ่วงแผนค่ะ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ได้อบรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 11-13 สิงหาคม 2548 จะนำความรู้ที่ได้อบรมมาไปทำ portfolio ให้นักเรียนค่ะ

โดยคุณ : อ.สุพัตรา พ่วงแผน – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:23:27 น.]

          อบรมการจัดการเรียนการสอนวิทย์+คณิต+คอมฯ ที่ จ.พิษณุโลก ดิฉันบงกช เลศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้มาอบรม เรื่อง portforio กับอาจารย์ประทับใจมากๆ ด้านการสอน ให้คำแนะนำ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่อาจารย์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจได้ดีมาก อยากให้มีการจัดการสอนอย่างนี้อีกโดยเฉพาะชอบเรียนกับอาจารย์มากๆ หากมีโอกาสจะกลับไปสอนที่โรงเรียนตามที่ได้รับความรู้ไป อย่างสุดความสามารถ ที่จะทำได้ และหากมีการอบรมอีก อย่าลืมมีหนังสือเข้าโรงเรียนดิฉันอีกนะคะ ถึงจะเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่น หากได้รับความรู้จากครูพูนศักดิ์ ยินดีทุกเมื่อค่ะ

โดยคุณ : บงกช เลศักดิ์ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:24:10 น.]

          ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ในเรื่องการทำแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน

โดยคุณ : สุชาดา โกสีย์ไกรนิรมล – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:24:11 น.]

          ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฎิรูปการเรียนรู้ ของ สสวท. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11-13 สิงหาคม 2548

โดยคุณ : กชนันท์ โนรินทร์ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:24:37 น.]

          อบรมที่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย วันที่ 11-13 สิงหาคม 2548 เรื่อง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ จะนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถค่ะ ให้สมกับการเดินทางที่แสนไกล

โดยคุณ : ครูดุษฎี รัตนโสภณ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:25:02 น.]

          ดิฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้อบรมการทำ portfolio สำหรับครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนที่มีความบกพร่องทั้ง 2 ประเภทคือ บกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา

โดยคุณ : นางสาวจุฑามาศ เครือสาร – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:25:54 น.]

          ขอขอบคุณอาจารย์มากที่ให้ความรู้หลายๆเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้ทราบเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน จะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจต่อไป

โดยคุณ : โสภณ มั่นสวาทะไพบูลย์ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:26:00 น.]

          ขอขอบคุณ คุณครูพูนศักดิ์ ที่แนะนำแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสู่การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ขอขอบคุณอีกครั้ง จาก นายยงยุทธ กันคำ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน

โดยคุณ : นายยงยุทธ กันคำ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:26:06 น.]

          โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้เข้ารับการอบรมกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์ เรื่อง junjor portfolio ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความรู้อย่างมาก วิทยากร เยี่ยม

โดยคุณ : นายโฆสิต รัตนโสภณ – [ 11 ส.ค. 2005 , 13:27:49 น.]

          อบรมสสวท. 11-13 สค.2548 ณ.โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย จ.พิษณุโลก

โดยคุณ : อ.ชนันากาญจน์ สุวรรณเรือง – [ 13 ส.ค. 2005 , 10:06:20 น.]

          ผมเข้ารับการอบรม โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้เข้ารับการอบรมกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์ เรื่อง junjor portfolio วันที่ 13 สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการ และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ ขอบคุณมากครับ สุดยอด

โดยคุณ : นายปราโมท เรณุมาร – [ 13 ส.ค. 2005 , 10:08:09 น.]

          1. อบมที่ โรงเรียนฤทธิยวณาลัยกรุงเทพฯเมื่อปี พ.ศ. 2546

2. อบรมที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2548

โดยคุณ : นายคำ ทองบือ – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:44:18 น.]

          มาอบรมคอมพิวเตอร์ กับอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ เมื่อ วันที่ 12-13 สิงหาคม 2548

โดยคุณ : พัชนี รัศมี – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:45:49 น.] 

          ประชุมครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนแกนนำของสสวท.ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลก (12 ส.ค.ถึง 14 ส.ค. 48)

โดยคุณ : นายชัยรัตน์ สายธนู – ICQ : ร.ร.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:47:00 น.]

          ผมเข้ารับการอบรมที่โรงจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก จากอาจารย์พูนศักดิ์ เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต วันที่ 14 สิงหาคม 2548 ได้รับความรู้ดีมาก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ถ้ามีการอบรมอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยากจะอบรมกับอาจารย์อีกทุกครั้งให้ความรู้เข้าใจดีมาก

โดยคุณ : นายจำเนียร เกตุชาญ – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:47:53 น.]

          ประชุมครูผุ้สอนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

โดยคุณ : นายประจักษ์ เนินทราย – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:11 น.]

          โรงเรียนวัดทศทิศ มาอบรมคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2548 กับอาจารย์ พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

โดยคุณ : ปัญญา แก้วมณี – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:23 น.]

          โรงเรียนบ้านยางเตี้ย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 อบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11-14 สิงหาคม 2548 เรื่องการใช้ ict วิฃาวิทยาศาสตร์ “ได้รับความรู้มาก”

โดยคุณ : นายนรชัย ท่าดี – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:30 น.]

          อบรมวันที่12-14 สิงหาคม 2548 เรื่อง ที่อบรมการใช้คอมพิวต์เบื้องต้น สถานที่อบรม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก จากอาจารย์พูนศักดิ์ ได้รับความรู้เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณมากท่านครับท่าน

โดยคุณ : นายสมัคร จันทร์แสนตอ – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:30 น.]

          ได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากและจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับนักเรียนต่อไปเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตฯวิทย์และคอมฯได้เป็นอย่างดี

โดยคุณ : ปราณี คงสอน – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:33 น.]

          อบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้รับความรู้มากจากอาจารย์ที่สอนขอบคุณมากคะ

โดยคุณ : นางสุทธิรักษ์ มัยยะ – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:36 น.]

          ผมเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการเข้าอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น อาจารย์สอนสนุกมากเป็นการเองกับผู้เรียน ผมขอยกนิ้วให้ ว่าเยี่ยมมาก จริงๆ

โดยคุณ : นายบุญส่ง กะระวี – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:49:28 น.] 

          อบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์ ในวันที่14 สิงหาคม 2548 ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณในความกรุณาของท่าน ความรู้นี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

โดยคุณ : ศิริพร อ่อนนิ่ม – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:49:47 น.]

          ได้อบรมคอมฯเบื้องต้นกับอาจรย์พูนศักดิ์สนุกมาก ได้รับความรู้ เรื่องการเข้าอินเตอร์เนต เจ๋ง ๆๆๆๆ จริงนะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ : ไมลา ศิริรัตน์ – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:49:48 น.]

          อบรมกับอ.พูนศักดิ์ ณ.ร.รจุฬาภรณ์ 14 ส.ค.2548

โดยคุณ : แสงจันทร์ สายสุวรรณ – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:50:55 น.]

          โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าอบรบคอมฯกับ อฺ พูนศักดิ์ ในวันที่ 14 ส.ค. 2548

โดยคุณ : นางพินพร ถิตย์บุญครอง – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:05 น.]

          อบรมคอมฯ วันที่ 14 ส.ค. 48 กับอาจารย์พูนศักดิ์สนุกมาก

โดยคุณ : นายทนง โลหะจินดา – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:18 น.]

          วันนี้ 14 สิงหาคม 2548 ได้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์กับอาจารย์พูนศักดิ์ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก อาจารย์ให้คำแนะนำดีมาก เสียงดัง ใจดี สนุกมาก ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

โดยคุณ : นางสุรีรัตน์ อาจนนท์ลา – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:24 น.]

          อบรมอินเตอร์เน็ทเบื้องต้น จากอ.พูนศักดิ์ ในวันที่ 14 ส.ค. 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก ได้รับความรู้มากและทำเป็นแล้ว ท่านเปิดโอกาสให้ครูที่เข้าอบรมซักถามได้ตลอด ขอขอบพระคุณมากค่ะ จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ถ้าอ.พูนศักดิ์ไปแถวบ้านเชียง ซึ่งเป็นชุมชนมรดกโลก อายุ 5,000 ปี จ. อุดรฯ ก็เชิญแวะที่บ้านนะคะ 06-8552268 บ้าน 042-208234

โดยคุณ : นางอรทัย ทองปาน – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:29 น.]

          มาอบรมคคอมพิวเตอร์ กับอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติกุล เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2548

โดยคุณ : ปราณี คงฉิม – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:30 น.]

          ได้รับการอบรมจากอาจารย์พูนศักดิ์ ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จากผม โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน

โดยคุณ : นายสมบัติ ฉางกันทา – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:52:08 น.]

          มาร่วมอบรมกับ สสวท. ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พษณุโลก ได้ความรัจาก อาจารย์พูนศักดิ์ื 14ส.ค.48 ขอบคุณมากคะ สุดยอดเลย จากครูอนุบาลชัยภูมิ

โดยคุณ : บูรณี เรืองปลอด (14 ส.ค. 48 – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:53:07 น.]

          ได้มาอบรมการใช้คอมพิวเตอรืเบื้องต้น ที่จุฬาภรณ์ราชมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม พฺศ 2548 ขอให้มีความสุขความเจริญ สาธุ

โดยคุณ : นายนิกร ชื่นบาน – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:53:49 น.]

          ดิฉันเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ. เมือง จ.พิษณุโลก ได้เข้ารับการอบรมกับ อ.พูนศักดิ์ เมื่อวันที่ 14สิงหาคม 48 ดีมากค่ะ

โดยคุณ : นางทวีวัลย์ สุวชาติ – [ 14 ส.ค. 2005 , 08:54:25 น.]

          อบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2548 อาจารย์ให้ความรู้ที่จริงใจกับทุกท่าน ขอชื่นชมด้วยใจจริง ถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่จะขอคำปรึกษานะคะ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก

โดยคุณ : ภัณฑิลา เกษอุดมทรัพย์ – [ 18 ส.ค. 2005 , 07:29:02 น.]

          รับการอบรมวันที่ 3-4,17-18 กันยายน 2548 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ อยากจะให้มีการอบรมเพิ่มเติมอีกค่ะ

โดยคุณ : สุกานดา พิมพะนิตย์ – [ 4 ก.ย. 2005 , 10:39:08 น.]

          รับการอบรมวันที่ 3-4,17-18 กันยายน 2548 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต อยากจะเข้าอบรมกับอาจารย์มานานแล้ว ไม่ผิดหวังเลยที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม จะนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างสื่อเพื่อพัฒนาเยาวชนของเราต่อไป ต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ

โดยคุณ : อัจฉรา แสงนุ่มพงษ์ – [ 4 ก.ย. 2005 , 10:55:35 น.]

          สวัสดีครูพูนศักดิ์…..เป็นศิษย์อาจารย์ตั้งแต่ปีประมาณ 2546แล้ว ที่โรงเรียนของอาจารย์ได้รับความรู้จากอาจารย์มาก มาได้รับการอบรมอีกครั้งวันที่ การอบรมวันที่ 3-4,17-18 กันยายน 2548 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เยี่ยมมาก ขอขอบคุณนะคะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง รวยๆๆๆๆ

โดยคุณ : เตือนใจ วสเกษม – [ 18 ก.ย. 2005 , 14:05:20 น.]

          รับการอบรมวันที่ 3-4,17-18 กันยายน 2548 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ อยากจะให้มีการอบรมเพิ่มเติมอีกค่ะ

โดยคุณ : อิศราณี เชนะโยธิน – [ 18 ก.ย. 2005 , 14:08:00 น.]

          สมแล้วที่ได้รับสมยานามว่า “เจ้าพ่อนาโม” ดิฉันเข้าการอบรมเขียนเว็บเพจจากท่าน เมื่อวันที่ 3-4 และ 17-18 ก.ย. 2548 ได้รับความรู้มากมายมหาศาล ขอสัญญาค่ะว่าจะนำความรู้ที่ได้รับนี้ ไปขยายผลให้เพื่อนครูที่โรงเรียนวัดราชบพิธ ขอขอบพระคุณจากใจจริงมานะที่นี้ค่ะ

โดยคุณ : สิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา – [ 18 ก.ย. 2005 , 19:06:53 น.]

          เคยได้เรียนกับท่านอาจารย์ เมื่อปี 43 หลักสูตรคอมเบื้องต้นและอินเทอร์เน็ต ทำให้ได้สมองใบใหม่ที่จะกลับมาเป็นครูคอมพิวเตอร์จากที่เคยเป็นครูภาษาไทยและยังเป็นพื้นฐานความรู้ที่ต่อยอดเป็นครูคอมพิวเตอร์ได้จนถึงทุกวันนี้ ถ้าไม่ได้ท่านคงเดินหลงทางจนถึงทุกวันนี้ อยากได้อบรมอีกกับท่านก็ไม่ให้ไป ให้ไปแค่โรงเรียนละ1 คน อยากรู้ว่าเมื่อไหรจะมีการอบรมอีก

โดยคุณ : ครูคอมราชโอรส – [ 25 ต.ค. 2005 , 09:37:33 น.]

          ทราบชื่ออาจารย์มานาน และอยากทราบว่าจะมีการอบรมการใช้โปรแกรมนาโม เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล ที่ไหนเมื่อไหร่ครับ ผมอยู้สุ1000 ครับ มีการอบรมเมื่อไหร่ส่งข่าวผ่านเมลหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

โดยคุณ : นศ.โท – [ 9 พ.ย. 2005 , 19:36:18 น.]

          ประทับใจการอบรม ICT ของอาจารย์พูนศักดิ์ มากที่สุดค่ะ 18-20 พฤศจิกายน 2548 โรงเรียนบุญวาทย์ ลำปาง ขอบคุณหลายๆ เน้อ

โดยคุณ : thuythuy – [ 20 พ.ย. 2005 , 09:02:25 น.] 

          อยากให้อาจารย์เปิดอบรมโปรแกรมนาโมเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากครับ

โดยคุณ : ศรายุทธ มูลทิศ – [ 20 พ.ย. 2005 , 09:02:30 น.]

          019925928 รร. แม่ทะพัฒนศึกษา อบรม ICT 18-20 พย 48 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ. ลำปาง

โดยคุณ : อารีรัตน์ ศรีเงิน – [ 20 พ.ย. 2005 , 09:04:43 น.]

          ได้อบรมกับท่านอาจารย์ ได้รับความรู้มากและจะนำไปใช้ในการเรียนสอนให้มากที่สุด ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 พ.ย. 2548 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โดยคุณ : นางเพ็ญศรี ธิมา – [ 20 พ.ย. 2005 , 09:05:10 น.]

          อบรม ICT กับอ.พูนศักดิ์ วันที่ 18- 20 พ.ย.2548 สนุกมาก ไม่เบื่อเลย

โดยคุณ : ผู้เข้าอบรม – [ 20 พ.ย. 2005 , 09:05:40 น.]

          อบรมการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 48 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

โดยคุณ : สุปราณี – [ 20 พ.ย. 2005 , 09:07:57 น.]

          ข้าพเจ้าได้มาอบรมกับอาจารย์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ict เพิ่มเติมได้มาก มีประโยชน์ต่อตัวเองและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

โดยคุณ : พนิดา ดวงทิพย์ – [ 20 พ.ย. 2005 , 09:11:04 น.]

          ผมอบรมที่ลำปางโรงเรียนบุญวาทย์ ผมมาจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ช่วงวันที่ 18-20 พ.ย.

โดยคุณ : ศราวุธ เขื่อนคำ – [ 2 ธ.ค. 2005 , 21:54:22 น.]

          ขอลงซ้ำอีกรอบได้มั้ยครับ คิดถึงอาจารย์จังเลย

ตอบ ผมเองคับจาน อิอิ จักรพนธ์ จักรมานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา 4-8เมษา 47 DELPHI เป็นนักเรียนคับ ก็ดี อาจารย์เป็นคนจัดแล้วมีวิทยากรมาสอน โปรเกรมตัวนี้ดูๆแล้วก็นับว่าเป้นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเขียนโปรเกรม

โดยคุณ : Northbridge – [ 5 มิ.ย. 2005 , 21:46:46 น.]

          อบรมด้วยหลายเรื่อง มีประโยชน์มากโดยเฉพาะการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันคอมพิวเตอร์

โดยคุณ : ครูโบราณ – [ 4 ก.พ. 2006 , 15:52:51 น.]

          โชคดีได้อบรมกับครูพูนศักดิ์ เรื่องการสร้างสื่อในรูปเว็บเพจด้วยโปรแกรมnamo5.5 ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 ก.พ. 49 สนุกและได้รับความรู้มากมาย ปิดเทอมนี้จะนำไปสร้างสื่อไว้สอนภาคการศึกษา1/2549ด้วย ต้องขอพระคุณคุณครูอย่างยิ่งที่ตั้งใจสอนสั่งอย่างเต็มที่ และขอบคุณทีมงานทุกท่านที่เมตตาให้คำแนะนำตลอดการอบรมมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

โดยคุณ : nuttanapan_k – [ 13 ก.พ. 2006 , 00:14:39 น.]

          ขอบพระคุณด้วยความจริงใจและประทับใจอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียดไม่มีปิดบังเคล็ดลับใดๆ ให้กับครูบ้านนอกเมื่อ9-12 ก.พ.2549 ณ ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ สัญญาว่าจะนำเทคนิคต่างๆจากNamo มาปรับปรุงโฉมของเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของเรา ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่เคยมีที่ปรึกษาใดมาก่อน จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บเพจให้ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด ให้สมกับที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของคุณครูคนเก่ง…คุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล…สวัสดีค่ะ

โดยคุณ : ครูอรชร กลิ่นจันทร์ – [ 18 ก.พ. 2006 , 21:11:43 น.]

          โรงเรียนอำนวยวิทย์ จันทบุรี ที่อยู่ ๑๑/๑ ถนนชวนะอุทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทรศัพท์๐๓๙-๓๑๑๐๘๗ โทรสาร๐๓๙-๓๒๗๐๔๙

http://school.obec.go.th/amnuaywitschool

amnuaywitschool@hotmail.com

วันที่อบรม 16-19 ก.พ. 2549 ณ โรงเรียนอนุบาล จันทบุรี อบรมเรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย namo” นำมาพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และจัดทำเนื้อหาบทเรียนเพื่อสอนเด็กนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น..ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ : ภาคภูมิ ช้างใหญ่ – [ 20 ก.พ. 2006 , 08:25:29 น.]

          ขอขอบคุณ คุณครูพูนศักดิ์ มากๆๆๆ เลยค่ะ บรรยากาศการอบรมเมื่อ วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เป็นกันเอง ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ เป็นป้า เป็นลุงกันหมด แล้วถ้าใครมีเสียงโทรศัพท์ดัง แบบเชยๆ จะไม่ค่อยมีใครกล้ารับ เดี๋ยวโดนแซว ต้องแอบๆ การอบรมครั้งนี้ ไม่เครียด สบายๆรับรองได้ มีผลงานส่งกันทุกคน และจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

โดยคุณ : ครูกุ้ง บางพลี – [ 22 มี.ค. 2006 , 09:22:02 น.]

          อบรมกับ คุณครูพูนศักดิ์ วันที่ 21-24 มีนาคม 2549 ได้รับความรู้ และเทคนิคการบรรยาย คิดว่าจะนำไปใช้สอนนักเรียนได้อีกเยอะมาก ค่ะ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โดยคุณ : ครูแจ่มจันทร์ – [ 29 มี.ค. 2006 , 12:30:00 น.]

          ได้อบรมกับครูพูนศักดิ์ เป้นครั้งที่ 2 เรื่องโปรแกรมNAMO สนุกและได้ความรู้มาก เมื่อวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2549 ที่ร.ร.เชียงม่วนวิทยาคม

โดยคุณ : ครูเมธาสิทธิ์ เร่งเร็ว – [ 11 เม.ย. 2006 , 08:47:43 น.]

          เคยอบรมกับอาจารย์ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 9-11 ส.ค.2546 อาจารย์สอนได้เยี่ยมมากค่ะ

โดยคุณ : ณาตยา มโนทัศน์ – [ 26 เม.ย. 2006 , 09:22:02 น.]

          เคยอบรมคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ (สสวท.จัดอบรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ จ.พิษณุโลก) อาจารย์ได้แนะนำเว็บ thaigoodview.com อาจารย์ได้แนะนำการใช้ Port ในเว็บไปไว้ใช้งานด้วย ได้นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำกับนักเรียน ไว้ใช้ประโยชน์ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

โดยคุณ : ครูอุไรวรรณ เพาะบุญ – [ 4 พ.ค. 2006 , 08:39:19 น.]

          เคยอบรมPeer Coaching กับอาจารย์ (จัดอบรม ณ โรงแรมพัทยา บีซ รีสอร์ท จ.ชลบุรี)26-27เม.ย.49- อาจารย์ได้แนะนำเว็บ thaigoodview.com อาจารย์ได้แนะนำการใช้เว็บไปไว้ใช้งานด้วย ได้นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำกับคณะครูในโรงเรียนทุกท่านครับ ขอขอบคุณมากครับผม 01-052-8480

โดยคุณ : ครูชาลี พงษ์นุ่มกูล – [ 5 พ.ค. 2006 , 09:42:46 น.]

          อบรม Peer Coaching ที่พัทยา โชคดีค่ะที่ได้รับการอบรมกับอาจารย์ รับรองว่าเปิดภาคเรียนนี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนครู และจะแนะนำทางเลือกใหม่ thaigoodview.com ที่มีคุณค่าด้านการเรียนการสอนให้แก่เพื่อนครู และนักเรียนด้วยค่ะ

โดยคุณ : ครูราศรี มูลทา – [ 5 พ.ค. 2006 , 21:13:49 น.]

          เคยอบรม Peer Caoching ที่โรงแรมพัทยาบีชรีสอร์ท จ.ชลบุรี 26 – 27 เม.ย. 2549 ได้คุญให้เพื่อนครูฟังบ้างแล้ว แต่จะสมัครเข้าไปใช้กระด่านข่าว ที่ใช้เฉพาะกลุ่ม ต้องทำอย่างไรบ้าง ฟังไม่ทันครับ ที่จริงถ้าได้ลองทำในวันอบรมเลยก็จะดีมากครับ

โดยคุณ : ครูสามารถ หอประสิทธิ์กุล – [ 11 พ.ค. 2006 , 14:08:53 น.]

          ผมเคยอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการเรียนการสอนทาง WEB SITE ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 27-28 พค.2548 ครูพูนศักดิ์ให้ความรู้ได้ยอดเยี่ยมที่สุด

โดยคุณ : ครูวีรจิตต์ เตียอรุณ – [ 19 พ.ค. 2006 , 20:51:33 น.]

          ผม เป็นครูทำการสอนที่โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พักบ้านเลขที่ 1259 เจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร โทร 012620988 ได้เข้ารับการอบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ 2 ครั้ง คือ 6-8 ส.ค.47 และ 3-5 ก.ย. 47 ที่โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลส และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Web page จากคนที่ไม่มีความรู้ ทำให้ผมได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ มาปรับปรุง และจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประกอบการสอนได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับผม

โดยคุณ : ครูกิตติคุณ เทศประสิทธิ์ – [ 1 มิ.ย. 2006 , 21:05:27 น.]

          ได้อบรม Peer Coaching สดๆ ร้อนๆ กับอาจารย์ (จัดอบรม ณ โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น) 3-4 มิ.ย.49 – อาจารย์ได้แนะนำเว็บ thaigoodview.com อาจารย์ได้แนะนำการใช้เว็บไปไว้ใช้งานด้วย จะได้นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำกับคณะครูในโรงเรียนทุกท่านเพื่อสื่อถึงนักเรียนครับ ขอขอบคุณมากครับผม 0-9622-5446

โดยคุณ : ครูอรุณ สอนศีลพงศ์ – [ 4 มิ.ย. 2006 , 21:32:46 น.]

          อบรมกับครูที่ขอนแก่นครับ โครงการ Peer Coaching ดีมากครับ จากครูสวัสดิ์ Tel 0-4518-1291

โดยคุณ : Krusawasd.com – [ 5 มิ.ย. 2006 , 15:26:50 น.]

          อบรมครั้งกระโน้น ปี 47 เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้ครูในโรงเรียนแกนนำ เพิ่งได้นำความรู้มาสอนเด็กในปี 49 ล้าสมัยหรือยังนะ

โดยคุณ : อาไว เมืองมูล – [ 6 มิ.ย. 2006 , 11:25:29 น.]

          เปิด thaigoodview บ่อย ๆ มีประโยชน์มากมาย ไม่คิดว่าจะได้พบตัวจริง เป็นครูด้วยกันยิ่งเลื่อมใสศรัทธาชอบลักษณะการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แพรวพราวจัง หากมีโอกาสอยากอบรมด้วยอีกสักครั้ง โดยเฉพาะการทำเวบไซต์จากโปรแกรม NamoและDream Weaver เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ค่ะ จากครูขอนแก่น อบรม Peer Coaching 3-4 พค. 49 ค่ะ ประทับใจไม่ลืมเลือน แต่ถ้าจะนำไปช่วยเพื่อนครูต้องสร้างความมั่นใจให้มากกว่านี้ คิดว่าต้องเสียสละหลายๆอย่าง โดยเฉพาะงานเยอะอยู่แล้วแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง แต่ต้องการที่สุดก็กำลังใจค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

โดยคุณ : ครูขอนแก่น – [ 6 มิ.ย. 2006 , 14:51:37 น.]

          ร่วมอบรมรายการ Peer coaching Program ที่ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง 3-4 มิถุนายน 2549 สนุกมาก แต่พอกลับถึงโรงเรียน “หงอย” อยากให้เปิดอบรมการเขียน เวบไซต์ จะด้วยโปรแกรมอะไรก็ยินดีเสมอ ต้องการตกแต่งเวบ ให้น่าอ่านครับ ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ : บุญนำ อรรคฮาต – [ 7 มิ.ย. 2006 , 05:51:02 น.]

          อบรมกับครูพูนศักดิ์ ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ทุกงานที่มีการจัดให้ความรู้กับครูในโรงเรียน

โดยคุณ : กาญจนา นาชัยเริ่ม – [ 9 มิ.ย. 2006 , 12:54:49 น.]

          อบรม Peer coaching ที่โรงแรม Pattaya Park Beach Resort ค่ะ กำลังจะดำเนินการขยายผล

โดยคุณ : ธิดารัตน์ โฉมนาค – [ 15 มิ.ย. 2006 , 13:56:58 น.]

          1.นางบุษกร คุ้มอักษร

2.โรงเรียนบ้านวังโป่ง จ.อุตรดิตถ์

3.วันเดือนปีทีเข้าอบรม ปี 2547 ที่โรงเรียนพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

4.เนื้อหาที่อบรม โปรมแกรม Namo

โดยคุณ : บุษกร คุ้มอักษร – [ 19 มิ.ย. 2006 , 11:12:41 น.]

          อบรม Peer Coaching Mini Program วันที่ 26-27 เมษายน 2549 โรงแรมพัทยา ปาร์คบีซ พัทยา จ.ชลบุรี

โดยคุณ : ครูจรูญ ดวงจรัส – [ 20 มิ.ย. 2006 , 17:42:04 น.]

          อบรม Peer Coaching Mini Program ที่ขอนแก่น ปี49

โดยคุณ : สมศักดิ์ – [ 26 มิ.ย. 2006 , 21:53:19 น.] 

          ได้อบรม เกี่ยวกับ ict กับอาจารย์ท่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ทำให้ได้รับความร้เกี่ยวกับเรื่อง ict มากขึ้น มีประโยชน์กับนักเรียนมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

โดยคุณ : ครูสายฝน กองแก้ว เชียงม่วน – [ 8 ก.ค. 2006 , 18:06:18 น.]

          โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี

โดยคุณ : จิราพร พนานุสรณ์ศิลป์ – [ 9 ก.ค. 2006 , 18:49:45 น.]

          โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (เมื่อก่อนตอนที่อบรมอยู่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน) เคยอบรมกับอ.พูนศักดิ์ ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2548 เนื้อหาที่อบรม เรื่อง การทำ Portfolio ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งของครูและนักเรียน

โดยคุณ : ครูพิมลพรรณ เทพจร – [ 13 ก.ค. 2006 , 08:19:04 น.]

          เคยอบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล การประชุมวิชาการ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ วันที่ 28 -30ก.ค.2549 ณ โรงเรียนสงวนหญิง

โดยคุณ : สมพร ศิรเมือง – [ 29 ก.ค. 2006 , 07:27:42 น.]

          อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” ( สสวท.)

โดยคุณ : ครูอ๊อดสวอน ริ้วทอง – [ 29 ก.ค. 2006 , 07:29:37 น.]

          เข้ารับการอบรมจัดโดยสสวท.ที่โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันท ี่28-30 ก.ค.49 ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พร้อมกับนายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม ค่ะ

โดยคุณ : นางเสาวณียื สมบูรณ์ศิโรรัตน์ – [ 29 ก.ค. 2006 , 07:44:38 น.]

          เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” ที่โรงเรียนสงวนหญิง วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549

โดยคุณ : คุณครูกรชนก จินดาอินทร์ – [ 29 ก.ค. 2006 , 07:59:14 น.]

          ผมได้มาอบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฏาคม 2549 กับครู พูนศักดิ์ครับ เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” (สสวท)

โดยคุณ : นายสมพงษ์ พรมทองดี – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:00:33 น.]

          อบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรีวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2549

โดยคุณ : จันทร์ศิริ ชูวา – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:01:11 น.]

          ผมได้มาอบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฏาคม 2549 กับครู พูนศักดิ์ครับ เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” (สสวท)

โดยคุณ : นายสมพงษ์ พรมทองดี – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:02:03 น.]

          เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

โดยคุณ : ครูอัญชลี เจริญฉิม – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:03:25 น.]

          อบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรีวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2549

โดยคุณ : นายวสันต์ แคดี – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:03:57 น.]

          อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” ( สสวท.) ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยคุณ : ครูณรงค์เลิศ โภควัตร – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:04:10 น.]

          อบรมวิชาการของ สสวท.ที่ ร.ร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 28-30 ก.ค. 2549

โดยคุณ : อุดม ลำเทียน – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:07:13 น.]

          อบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรีวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2549

โดยคุณ : ประเยื้อน สุนา – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:07:38 น.]

          ได้มาอบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฏาคม 2549 กับครู พูนศักดิ์ครับ เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” (สสวท)

โดยคุณ : ครูประสาน สารศรี – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:07:44 น.]

          อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ “เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” ( สสวท.) ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยคุณ : ครูณรงค์เลิศ โภควัตร – [ 29 ก.ค. 2006 , 08:09:52 น.]

          การประชุมวิชาการเรื่อง”การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสงวนหญิง วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2549

โดยคุณ : พรทิพย์ เจริญผล – [ 29 ก.ค. 2006 , 11:51:41 น.]

          ดิฉันเข้ากับอบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 -30กรกฎาคม 2549 ทำให้ได้รับความรู้ดีมากค่ะ ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ด้วย

โดยคุณ : ครูสมบัติ เผ่าพงค์คล้าย – [ 29 ก.ค. 2006 , 12:04:02 น.]

          เป็นการอบรมที่สนุก + ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยค่ะ อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 28 – 30 ก.ค.2549 ค่ะ คุณครูพูนศักดิ์จริงใจมากค่ะ จริงใจจริงๆ

โดยคุณ : ยุรนันท์ พลายละหาร – [ 29 ก.ค. 2006 , 12:16:47 น.]

          การประชุมวิชาการเรื่อง”การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสงวนหญิง วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2549 คุณครูพูนศักดิ์มีความตั้งใจ จริงใจที่จะให้ความรู้ สนุก ที่สำคัญไม่เครียดครับ ขอบคุณมาก

โดยคุณ : กฤตพรต ตรีนิตย์ – [ 30 ก.ค. 2006 , 09:24:24 น.]

          วันนี้เป็นวันที่สามแล้ว สำหรับการประชุมวิชาการ เรื่อง”การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้” ที่โรงเรียนสงวนหญิง ขอขอบพระคุณครูพูนศักดิ์ และคณะ ที่ได้ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นกันเอง สนุกดีค่ะ และประทับใจมากๆ

โดยคุณ : ภาณุมาศ ตรีนิตย์ – [ 30 ก.ค. 2006 , 09:33:01 น.]

          เคยอบรมกับอาจารย์ที่ร้านเป็ดพะโล้ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อหาที่อบรมเรื่องการทำเว็ปไซด์

โดยคุณ : นางสุวรรณ์ ดวงแจ่มใส – [ 31 ก.ค. 2006 , 21:38:51 น.]

          มีโอกาสอบรมกับครูพูนศักดิ์ เดือน มีนาคม 2549 ที่ ร.ร.เชียงม่วนวิทยาคม ที่เราอบรมกันทั้งโรงเรียน โรงเรียนเราช่วยกันทำทั้งโรงเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันทำบทเรียนON WEB เราทำได้ดีมาก นักเรียนสนใจบทเรียน พัฒนาผู้เรียนด้านการรักการอ่าน เรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเป็นสื่อที่จูงใจนักเรียนให้เรียนได้ดี ขอบคุณครูพูนศักดิ์มากที่ตั้งใจทำเพื่อเด็กไทยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ครูทำงานให้สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้ มีผู้เข้าชมมากที่สุดตลอดกาลค่ะ

โดยคุณ : ครูกัญญา วงศ์ใหญ่ – [ 4 ส.ค. 2006 , 10:51:34 น.]

          เรียน อ.พูนศักดิ์ ทีเคารพ

ดิฉันเป็นครูคนหนึ่งของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมที่ได้รับความรู้จาก อ.พูนศักดิ์ ในการอบรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปเว็บเพ็จ ดิฉันได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์อย่างเต็มที่ สามารถสร้างบทเรียนให้กับนักเรียนได้ และนักเรียนก็ให้ความสนใจ ตอนนี้พวกเราทั้งโรงเรียนสามารถทำบทเรียนจนกลายเป็นนวัตกรรมของโรงเรียน ซึ่งพวกเราทุกคนภูมิใจมาก และจะตั้งใจพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ถ้าอาจารย์ว่างลองเปิดชมเว็บของโรงเรียนเราบ้าง ถ้ามีเวลา และช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป ว่าง ๆ เรียนเชิญอาจารย์มาเที่ยวเชียงม่วนอีกนะคะ

โดยคุณ : ครูกัญญาณี ชวาเขียว – [ 4 ส.ค. 2006 , 17:11:04 น.]

          1.ครูสุปราณี จินตวร

2.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

3เคยอบรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.อบรมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ขอบคุณมากๆ อยากอบรมอีกค่ะ

โดยคุณ : ครูสุปราณี จินตวร – [ 7 ส.ค. 2006 , 16:55:40 น.]

          ชมเว๊ปไซด์อาจารย์เป็นประจำได้ความรุ้มากมายทันสมัยดีคะ

โดยคุณ : ครูปุ่ย – [ 26 ส.ค. 2006 , 21:36:16 น.]

          ครูสิทธิชัย ไตรโยธีสอนที่โรงเรียนบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ได้เข้ารับการอบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ 2 ครั้ง คือ 6-8 ส.ค.47 และ 3-5 ก.ย. 47 ที่โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลส และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Web page ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์มากที่ได้ให้ความรู้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

โดยคุณ : ครูสิทธิชัย ไตรโยธี – [ 28 ส.ค. 2006 , 12:37:46 น.]

          ครูตรัสสา สุขแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เข้ารับการอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 17-19 กันยายน 2549 ณ ห้องรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 ขอขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์ ที่เสียสละมาถึงยะลาเพื่อให้ความรู้แก่คณะครูบ้านนอก

โดยคุณ : ครูตรัสสา สุขแก้ว – [ 19 ก.ย. 2006 , 08:58:13 น.]

          สวัสดีค่ะ อาจารย์พูนศักดิ์

ดิฉันรับราชการที่โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร เข้ารับการอบรมกับอาจารย์ 2 ครั้ง คือ วันที่ 6-8 ส.ค.47 และวันที่ 3-5 ก.ย.47 ที่โรงแรมสกลแกรนด์และที่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อบรมเกี่ยวกับโปรแกรม Namo เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูป Webpage ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์อย่างมากมาย ขอขอบพระคุณอาจารย์และขอส่งกำลังใจให้อาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมต่อไปนะคะ

โดยคุณ : ครูวนิดา ศิริขันธ์ – [ 19 ก.ย. 2006 , 20:38:08 น.]

          ครูสุรีย์พร ศูนย์คล้าย ร.ร.วัดพนาสณฑ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เข้ารับการอบรม Peer Coaching ที่ศูนย์ยะลา เมื่อ 17 -19 กันยายน 2549 จะนำความรู้ที่ได้รับ ไป coach เพื่อนครูให้ประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ให้เด็กมีแหล่งความรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น การอบรมสนุกมาก…ขอบอก

โดยคุณ : สุรีย์พร ศูนย์คล้าย – [ 19 ก.ย. 2006 , 22:47:23 น.]

          ที่อยู่ โรงเรียนบ้านเนินตาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด สพท.ตราด อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย. 2549 ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

โดยคุณ : ณัฏฐณิชา หนูนิล – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:56:01 น.]

          อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ict เพื่อการเรียนการสอน 27-29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

โดยคุณ : นายศราวุธ คามวัลย์ – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:56:10 น.]

          อบรมการประยุกต์ใช้ ICT เพ่อการเรียนการสอนกับอาจารย์พูนศักดิ์ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2549 การอบรมสนุกมากเลยค่ะ

โดยคุณ : อนงค์คาร ทวาเรศ – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:56:44 น.]

          อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ICTเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 27 – 29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

โดยคุณ : นายบุญส่ง รูปสม – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:56:59 น.]

          อบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน” ณ โรงเรียนบ้านประตง จันทบุรี เขต 2

โดยคุณ : นางสาววราภรณ์ อุทิศ – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:57:04 น.]

          อบรมการประยุกต์ใช้ictพื่อการเรียนการสอน สถานที่อบรม ร.ร.บ้านประตง วันที่ 27-29 ก.ย. 49

โดยคุณ : ณัฐนันท์ สินธุนาวา – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:57:05 น.]

          อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ICTเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 27 – 29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

โดยคุณ : นายบุญส่ง รูปสม – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:57:31 น.]

          อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ ict เพื่อการเรียนการสอน

โดยคุณ : นางสมฤดี วงษ์อยู่ – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:57:55 น.]

          เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ 3 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2549 ที่โรงเรียนบ้านปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี สพท.จบ.2

โดยคุณ : นาฏยา อินทร์เอี่ยม – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:58:28 น.]

          หลักสูตร ict 27-29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ผมมาจาก โรงเรียนบ้านทัพเซียม อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว สพท.สก.2

โดยคุณ : นายศราวุธ คามวัลย์ – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:58:30 น.]

          ครูเรือนใจ อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เข้ารับการอบรม การใช้ CAI ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านปะตง จังหวัดจันทบุรี

โดยคุณ : peer493903 – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:58:53 น.]

          1. ธวัชชัย ยวดยิ่ง

2. โรงเรียนวัดคลองพลู ต.คลองพลู กิ่งอำเภอ เขาคิชฌกูฎ

3. 27-29 ก.ย. 2549

4. การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

5. (เอาไปทำอะไร) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อ online ของตนเองครับ

โดยคุณ : ผู้เข้ารับการอบรม – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:58:59 น.]

          ไม่เคยเลยคะ มาครั้งนี้ครั้งแรก เริ่มแรกก็ไปด้วยดีแล้ว

โดยคุณ : ครูยพดี แก้วทรัพย์ – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:11 น.]

          อบรมรุ่นที่ 3 PeerCoaching ศูนย์จันทบุรี สพท.สระแก้ว เขต 2 วันที่ 27 กันยายน 2549 ร.ร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย สพท.สระแก้ว เขต 2

โดยคุณ : ครูอุทัยวรรณ์ ภูติโส – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:12 น.]

          อบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์เรื่อง การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน…ค่ะ

โดยคุณ : สิริวิภาพร สระศรี – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:13 น.]

          ชมเว๊ปไซด์อาจารย์เป็นประจำได้ความรุ้มากมายทันสมัยดีคะ

โดยคุณ : ครูอุทัยวรรณ – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:21 น.]

          วิทยากร อบรม ตื่นเต้นดีค่ะ หลับไม่ได้เลย ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

โดยคุณ : นางสาวพรนวพัส พินิจสิงหปรีชา – ICQ : –  – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:41 น.]

          27 -29 ก.ย.49 อบรม ICT ร.ร.บ้านประตง จ. จันทบุรี

โดยคุณ : นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้ว – [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:43 น.]

          โรงเรียนบ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อบรมหลักสูตร”การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน” ศูนย์จันทบุรี เขต 2 สถานที่อบรม โรงเรียนบ้านประตง วันที่ 27-29 ก.ย. 49

โดยคุณ : โศรดา บุตรดา – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:28:20 น.]

          อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ICTเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 27-29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

โดยคุณ : มาลี สินธุนาวา – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:28:26 น.]

          ไม่เคยได้รับการอบรมเลยครั้งแรกในชีวิตที่ได้พบ

โดยคุณ : ครูยพดี แก้วทรัพย์ – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:28:43 น.]

          ครูพรนวพัส พินิจสิงหปรชา อบรมหลังสูตร 3 การประยุกต์ใช้ ICT 27-29 กันยายน 2549 มาจากสพท.สก.1

โดยคุณ : ครูพรนวพัส พินิจสิงหปรีชา – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:29:20 น.]

          ได้เข้ารับการอบรมกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์ที่จันทบุรี เรื่องหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โดยคุณ : ครุสายสุดา – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:29:41 น.]

          ได้เข้ารับการอบรมการใช้ Ict กับครูพูนศักดิ์

โดยคุณ : ครูประทุม พึ่งผล – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:30:44 น.]

          ครูอุษณีย์ สุมาลัย โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา หลักสูตรที่ 3 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2549 ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

โดยคุณ : อุษณีย์ สุมาลัย – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:30:53 น.]

          มาอบรมหลักสูตรการประยุกต์ICTเพื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลสอยดาว)อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โดยคุณ : พรเพ็ญ ถังไชย – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:31:17 น.]

          อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน” วันที่ 27 – 29 กันยายน 2549 โดยอ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ขอขอบพระคุณมาก

โดยคุณ : นิมิตร์ จันทสุทธิกุล – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:31:29 น.]

          อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ict เพื่อการเรียนการสอน 27-29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

โดยคุณ : นายศราวุธ คามวัลย์ – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:33:33 น.]

          โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ต.วังทอง กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ICTเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 27-29 กันยายน 2549 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โรงเรียนประตง

โดยคุณ : นางสาวนพวรรณ พากเพียร – [ 27 ก.ย. 2006 , 11:33:52 น.]

          โรงเรียนบ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อบรมหลักสูตร”การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน” ศูนย์จันทบุรี เขต 2 สถานที่อบรม โรงเรียนบ้านประตง วันที่ 27-29 ก.ย. 49

โดยคุณ : โศรดา บุตรดา – [ 27 ก.ย. 2006 , 12:03:55 น.]

          อบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ที่ศูนย์ยะลา วันที่ 18-19กันยายน 2549 สนุกมาก ได้ความรู้มากมาย ภูมิใจมากที่ได้วิทยากรที่เก่งและใจดีพร้อมที่จะให้ทุกอย่าง

โดยคุณ : ประคอง ไชยอัษฎาพร – [ 28 ก.ย. 2006 , 05:36:08 น.]

          นางสาวกฤชภอร ฉิมพลี อบรมที่โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง ประมาณ9-12 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมนาโม สนุกมากและได้รับความรู้มากมายต้องขออนุญาต นำมาขยายผลให้คณะครูในโรงเรียนได้สร้างสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยคะ ขอบคุณมากคะ

โดยคุณ : นางสาวกฤชภอร ฉิมพลี – [ 11 ต.ค. 2006 , 21:10:24 น.] 

          อบรม Peer Coaching ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2549 อาจารย์ให้คำแนะนำได้เทคนิควิธีการสอนเป็นอย่างดีได้ดีมากครับ ทั้งยังแนะนำเว็บ thaigoodview.com ให้ด้วย อยากให้อาจารย์อบรมโปรแกรม NaMo ทางบทเรียน Online ขอบพระคุณเป็นอย่างย่งครับ…

โดยคุณ : เวียงชัย อติรัตนวงษ์ – [ 15 ต.ค. 2006 , 00:39:06 น.]

          การประชุมวิชาการเรื่อง”การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสงวนหญิง วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2549 คุณครูพูนศักดิ์มีความตั้งใจ จริงใจที่จะให้ความรู้ สนุกมาก ที่สำคัญไม่เครียดครับ ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ : สุกิจ โลหิตหาญ – [ 20 ต.ค. 2006 , 14:58:03 น.]

          ได้เข้าอบมกับอาจารย์ เมื่อวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2549 ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วค่ะ อยากให้อาจารย์มาอบรมให้ใหม่ ที่อบรมไปจำได้ครึ่งเดียวเอง

โดยคุณ : อารีวรรณ ศิลปศร – [ 21 ต.ค. 2006 , 15:56:46 น.]

          ผมได้รับการอบรมโปรแกรมการเขียนWEb Site กับอาจารย์ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2549 ที่โรงเรียนอรัญประเทศ เข้าใจดีครับ ไม่มีโอกาสพูดคุย หรือกล่าวขอบคุณอาจารย์เลย เพราะอาจารย์ทุ่มเทกับการให้ความรู้กับทุกคน จึงไม่มีเวลาพิเศษกับทุกคน ดีครับ ดีมากๆ ขอถือโอกาสขอบคุณตอนนี้เลย ขอบคุณครับ

โดยคุณ : ครูจำเนียร พวงแก้ว – [ 22 ต.ค. 2006 , 09:14:49 น.]

          อบรมการผลิตสื่อผ่านict ด้วย namo web editer ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 17-20 ตุลาคม 2549 ครับ

โดยคุณ : ครูสมจิตร มาศงูเหลือม – [ 27 ต.ค. 2006 , 12:02:05 น.]

          อบรมเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม namo web editor 5.5 วันที่ 17-20 ต.ค. 49 ร.ร.อรัญประเทศ

โดยคุณ : ครูประจงรัตน์ เพิ่มทอง – [ 2 พ.ย. 2006 , 00:06:32 น.]

          อบรมเรื่อง peer Coaching Program วันที่ 30 พ.ย – 2 ธ.ค 2549 ณ รร.หอวังนนทบุรี

โดยคุณ : chanapa – [ 30 พ.ย. 2006 , 12:38:31 น.] 

          peer coaching ที่หอวังนนท์ วันที่ 30 พ.ย.-2ธ.ค.2549ได้รับควมรู้มาก

โดยคุณ : lawan – [ 30 พ.ย. 2006 , 13:41:19 น.]

          อบรมโปรแกรม peer coaching วันที่ 30 พ.ย-2 ธ.ค 49และมีความประสงค์จะให้คุณครูพูนศักดิ์ ไปอบรมให้ครูโรงเรียนไทรน้อย หัวข้อ การจัดทำ web site

โดยคุณ : ครูณัฐยา – [ 30 พ.ย. 2006 , 13:46:07 น.]

          ผมได้รับการอบรมโปรแกรมการเขียนWEb Site กับอาจารย์ที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

โดยคุณ : ครูเชียร ทองสมนึก – [ 17 ม.ค. 2007 , 12:25:56 น.]

          อบรมเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม namo web editor 5.5 วันที่ 17-20 ต.ค. 49 ร.ร.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์ ที่ได้มอบความรู้เกี่ยวกับการเขียน web site ให้กับตัวผมเองซึ่งไดนำไปใช้ในการสร้าง เว็บไซต์ของโรงเรียน ขอคุณครับ

โดยคุณ : ครูธเนศ หอมทวน – [ 21 ม.ค. 2007 , 21:22:32 น.]

          อยากอบรมบ้างไม่ทราบว่าถ้าจะขออาจารย์มาเป็นวิทยากรจะต้องทำอย่างไรบ้างเพราะเป็นโรงเรียนเอกชนและกำลังอยากจะทำE-learningของโรงเรียน

โดยคุณ : ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ – [ 2 ก.พ. 2007 , 10:57:39 น.]

          ได้อบรมที่โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา

โดยคุณ : คณะครูและนักเรียนสุวรรณสุทธารา – [ 14 ก.พ. 2007 , 14:18:23 น.]

          ได้เข้าฟังสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ราพระยาได้ข้อคิดที่ดีมากครับขอบคุณรับ

โดยคุณ : วุฒิพงษ์ รัตนจุล – [ 15 ก.พ. 2007 , 11:42:46 น.]

          อบรมการผลิตสื่อผ่านict ด้วย namo web editer ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 17-20 ตุลาคม 2549 คะ ที่อยู่ โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ หมู่ 2 ต. ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

โดยคุณ : ครูอรทัย สุดบับ – [ 15 ก.พ. 2007 , 15:27:36 น.]

          อบรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยคุณ : นายอัฐพล ระดาพัฒน์ – [ 15 ก.พ. 2007 , 23:00:03 น.]

          อบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ข้อคิดดีมากคะ

โดยคุณ : สยามล พรมลี – [ 17 ก.พ. 2007 , 13:42:27 น.]

          การจัดทำPORTFLOของครูและนักเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก 2548

โดยคุณ : จุไรรัตน์ ธูปบูชา – [ 17 ก.พ. 2007 , 20:55:32 น.]

          เคยอบรมกับอาจารย์ท่พิษณุโลกได้ข้อมูลและวิธีการการจัดทำ Port Forio สำหรับครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

โดยคุณ : จุไรรัตน์ ธูปบูชา – [ 17 ก.พ. 2007 , 20:59:23 น.] 

          อบรมเมื่อวันที่ 17 – 20 ต.ค. 2549 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เรื่อง NAMO

โดยคุณ : เอมอร ดวงจันทร์โชติ – [ 19 ก.พ. 2007 , 21:12:43 น.]

          เคยเรียนกับครูตอนมัธยมค่ะ ปัจจุบันที่ใช้comp.เป็นก็เพราะครูพูนศักดิ์ ขอบคุณนะคะ แต่ก็คืนครูไปเยอะแล้วค่ะขอไปเรียนใหม่ได้ไหมคะ

โดยคุณ : จรัสลักษณ์ สุขอวยชัย – [ 22 ก.พ. 2007 , 13:10:25 น.]

          ผมได้รับการอบรมโปรแกรมการเขียนWEb Site กับอาจารย์ที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อบรมวิทยากรแกนนำของสสวท.

โดยคุณ : ไตรรงค์ โต้ตอบ – [ 3 มี.ค. 2007 , 19:41:24 น.]

          ผมได้เข้าประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ครูในโรงเรียนแกนนำ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สสวท. ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 48 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ ประทับใจอาจารย์พูนศักดิ์มากครับ

โดยคุณ : อรุณ ศรีรัตน์ – [ 29 เม.ย. 2007 , 19:26:01 น.]

          เข้าอบรม think.com ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 23-24 เม.ย.50

โดยคุณ : วราภรณ์ เฉิดดิลก – [ 1 พ.ค. 2007 , 09:51:21 น.]

          รุ่น Peer Coaching โครงการ Intel Teach To The Future ที่ พัทยา บีช รีสอร์ท 26 – 27 เม.ย. 49 หลังจากอบรม ได้พยามศึกษาข้อมูลหลายอย่างที่เกี่ยวกับ ระบบ ICT ค่ะ กำลังปรับปรุง e-book สาระสังคมฯ และประสงค์เผยแพร่งานและให้ความรู้กับนักเรียน รวมไปถึงแบบทดสอบและต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ท่านอื่น ๆ ด้วย ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสาระสังคมฯ ช่วงชั้นที่ 3,4 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตขอนแก่น เขต 2

โดยคุณ : อารีรัตน์ จารุทวัย – [ 3 พ.ค. 2007 , 03:40:59 น.]

          วาสนา ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรมการผลิตสื่อิเล็กทรอนิกส์ นาโม รร.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 17-20 ตุลาคม 2549

โดยคุณ : วาสนา ศรืวงษ์ – [ 4 พ.ค. 2007 , 19:16:22 น.]

          อบรม เรื่อง partners in learning “การสร้างสื่อการสอน” ที่โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อ ประมาณ ธันวาคม 2549

โดยคุณ : visit konram – [ 8 พ.ค. 2007 , 20:54:29 น.]

          จิรกานต์ แร่กาสินธุ์ โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างเว็บเพจเพื่อใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550

โดยคุณ : จิรกานต์ แร่กาสินธุ์ – [ 12 พ.ค. 2007 , 09:19:54 น.]

          พนิดา เทพรักษา โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)

โดยคุณ : พนิดา เทพรักษา – [ 12 พ.ค. 2007 , 13:08:34 น.]

          ผกากรอง พุฒหอม โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)

โดยคุณ : ผกากรอง พุฒหอม – [ 12 พ.ค. 2007 , 13:10:45 น.]

          คุณครูยศศิรพัฒน์ ดาวเรือง โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์ ที่ได้มอบความรู้เกี่ยวกับการเขียน web site ให้ซึ่งได้นำไปใช้ในการสร้าง เว็บไซต์ของโรงเรียน ขอบคุณค่ะ วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)

โดยคุณ : ยศศิรพัฒน์ ดาวเรือง – [ 12 พ.ค. 2007 , 14:23:27 น.]

          สิงหา โสดแนว โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)

โดยคุณ : สิงหา โสดแนว – [ 12 พ.ค. 2007 , 14:24:42 น.]

          ครู พัชรี รุ่งรัตนชีวิน โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 อบรม รุ่น Peer Coaching โครงการ Intel Teach To The Future ที่ พัทยา บีช รีสอร์ท 26 – 27 เม.ย. 49

โดยคุณ : พัชรี รุ่งรัตนชีวิน – [ 15 พ.ค. 2007 , 12:52:04 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล ครูพิสมัย ศุภพงษ์

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

โดยคุณ : พิสมัย ศุภพงษ์ – [ 25 พ.ค. 2007 , 19:43:18 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล นางพรทิพย์ ทานะมัย

2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปสอนนักเรียนในชุมนุมคอมพิวเตอร์

โดยคุณ : พรทิพย์ ทานะมัย – [ 28 พ.ค. 2007 , 08:33:17 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล ครูiรำไพ เครือแก้ว

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. นำไปสอนวิชาเศรษฐศาสตร์

โดยคุณ : รำไพ เครือแก้ว – [ 2 มิ.ย. 2007 , 20:47:14 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล นางเนาวรัตน์ ใจการุณ

2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปสอนนักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ

โดยคุณ : ครูเนาวรัตน์ ใจการุณ – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:08:23 น.]

          ชื่อ-นามสกุล เด้กชายธีรภัทร์ สง่าทอง

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. นำไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

โดยคุณ : เด็กชายธีรภัทร์ สง่าทอง – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:10:50 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล ครูอัญชลี สง่าทอง

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. นำไปสอนวิชาคอมพิวเตอร์

โดยคุณ : ครูอัญชลี สง่าทอง – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:12:16 น.] 

          1. ชื่อ-นามสกุล ศรีสุดา ลัทธิคุณ

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. ครูพูนศักดิ์เป็นวิทยากรที่สอนคนแก่ๆได้ดีที่สุด สนุกมาก

6. ขอบคุณครูพูนศักดิ์มากที่ให้ความรู้พวกเรา

โดยคุณ : ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:12:30 น.]

          1.ชื่อ-นามสกุล ครูภัคคินี พงษ์ผล

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. นำไปสอนวิชาคอมพิวเตอร์

โดยคุณ : ครูภัคคินี พงษ์ผล – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:14:47 น.] 

          1. ชื่อ-นามสกุล นางสุนีย์ พูนทอง

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50, 2-3 มิ.ย.50

4. เนื้อหาที่อบรม คือ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม namo5.5

5. ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กนักเรียน

โดยคุณ : ครูสุนีย์ พูนทอง – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:17:35 น.]

          1. นางศิริกาญจน์ นิ่มอนงค์

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

3.19-20 พ.ค. 2550 ,2-3 มิ.ย. 2550

4.อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมNamo5.5

5.นำไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

โดยคุณ : ครูศิริกาญจน์ นิ่มอนงค์ – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:19:39 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล นางนารี มะเดื่อ

2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. นำไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียน

โดยคุณ : ครูนารี มะเดื่อ – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:22:07 น.]

          1.ชื่อ-นามสกุล นายสุพจน์ อรุณรัตน์

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. นำไปสอนวิชาวิทยาศาสตร์

โดยคุณ : นายสุพจน์ อรุณรัตน์ – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:22:55 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล นางทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด

2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะ

โดยคุณ : ครูทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:26:08 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล นางจุฑารัตน์ ทองอยู่

2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

โดยคุณ : ครูจุฑารัตน์ ทองอยู่ – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:29:21 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล นายสุรินทร์ ขันหล่อ

2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียนในรายวิชาสุขศึกษา

โดยคุณ : ครูสุรินทร์ ขันหล่อ – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:31:20 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ

2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปสอนนักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

โดยคุณ : สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ – [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:33:04 น.]

          1. ชื่อ-นามสกุล แสงทอง สุขเกษม

2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. ครูพูนศักดิ์สอนดี เข้าใจง่าย สนุกมาก ไม่เบื่อเลย เวลาหมดไปโดยไม่รู้ตัว ไม่หิว ไม่ง่วงเยี่ยมจริงๆ

6. ขอบคุณครูพูนศักดิ์มากที่ให้ความรู้พวกเรา

โดยคุณ : ตรูแสงทอง สุขเกษม – [ 6 มิ.ย. 2007 , 12:29:18 น.]

          งานของครูทิวาทิพย์ ท่านอาจารย์พูนศักดิ์จัดการกับไวรัสให้หรือยังคะ ต้องซ่อมใหม่หรือเปล่าคะไม่เห็นมีในเว็ปค่ะ ขอบคุณค่ะครูเกือบ 50 อายุค่ะ

โดยคุณ : ครูทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาดค่ะ – [ 8 มิ.ย. 2007 , 20:29:03 น.]

          นางสาวรัชนียา พ่อลา มหาวิทยาลัยขอนเเก่น คณะศึกษาศาสตร์ อบรมประมาณกลางปี2549 เรื่อง เพียร์ โค้ชชิ่ง ขอบคุณคุณครูมากนะค่ะ อยากให้คุณครูมาสอนอีกค่ะ ครูมาอีกนะค่ะ จะรอพบอาจารย์ค่ะ

โดยคุณ : ศิษย์คนหนึ่งของครูค่ะ – [ 20 มิ.ย. 2007 , 12:31:55 น.]

          คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณครูพูนศักดิ์ที่กรุณามาให้ความรู้ที่โรงเรียน อบรมเมื่อ 16-17 และ 23 มิถุนายน คะ

โดยคุณ : กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว – [ 1 ก.ค. 2007 , 22:35:24 น.]

          ไม่เคยอบรมเลยค่ะ แต่อยากอบรมจังเลย

โดยคุณ : ครูยุ้ย – [ 5 ก.ค. 2007 , 21:21:10 น.]

          เป็นครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามค่ะ

โดยคุณ : นัฏยา บันดาลสิน – [ 7 ก.ค. 2007 , 22:37:29 น.]

          ดิฉันนางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา ครู คศ.2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์โปรแกรม think.com ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ตั้งแต่ปี 2548 ทำให้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพ็จเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ซึ่งไม่ผิดหวังที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เลยค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ : ครูนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา – [ 8 ก.ค. 2007 , 11:26:15 น.]

          1. ชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์พิไล พลศร

2. โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

โดยคุณ : ครูพิมพ์พิไล พลศร – [ 8 ก.ค. 2007 , 12:39:01 น.]

          1. ชื่อ ทัศน์วรรณ์ พูนเพิ่ม

2. โรงเรียนพัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนา จ.ลพบุรี

3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

โดยคุณ : ครูทัศน์วรรณ์ พูนเพิ่ม – [ 8 ก.ค. 2007 , 12:43:11 น.]

          ดิฉันนางวิลาวรรณ ศรีชมภุ ครู คศ.2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยใช้โปรแกรม Namo ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ในวันที่ 7 -8 และ 14-15 กรฎาคม 2550 เป็นการอบรมที่น่าจะนำไปใช้ได้จริง เพราะเรียน 2 วันและให้ทำงานส่งตามที่เรียนมาตามความสามารถอีก 2 วันตามโครงการท่อาจารย์คาดหวังไว้ ซึงอาจารย์ทราบว่าครูทั่วไปจะไม่มีเวลาทำกลับไปทำเองคงเป็นเรื่องยาก คิดว่าดิฉันคงมีเwebวิชาที่สอนกับเขาบ้างละคราวนี้ ขอบพระคุณมากค่ะ

โดยคุณ : ครูวิลาวรรณ ศรีชมภู – [ 8 ก.ค. 2007 , 12:52:33 น.]

          นางสาวขนิษฐา วทัญญู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยใช้โปรแกรม Namo ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ในวันที่ 7 -8 และ 14-15 กรฎาคม 2550 ตั้งใจว่าจะได้เว็บเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนเพิ่มอีก 1 เว็บทางเลือก คะ แต่เคยอบรมกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์ มาหลายครั้งแล้ว แต่เปโนโครงการต่าง ๆ ที่อบรมครูคอมฯ ของ สสวท. ชื่นชมอาจารย์มานานแล้ว….อยากเก่งแบบอาจารย์เจ้าค่ะ

โดยคุณ : ครูขนิษฐา วทัญญู – [ 8 ก.ค. 2007 , 14:46:13 น.]

          ดิฉันนางสาวจินตนา ใจกว้างครู คศ.2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัด สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพ็จเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ทำให้ได้รับความร้และเทคนิคต่าง ๆ มากจากการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ : ครูจินตนา ใจกว้าง – [ 8 ก.ค. 2007 , 14:49:05 น.]

          ดิฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บจากอาจารย์ และคิดว่าคงจะสร้างเว็บของตนเองให้สำเร็จพร้อมนำความรู้ไปสอนนักเรียนด้วย ขอขอบพระคุณมากค่ะ

โดยคุณ : สมนึก ศรีสุข – [ 8 ก.ค. 2007 , 14:49:37 น.]

          ดิฉันนางจริยาพร เสริมศาสตร์ ครู คศ.2 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ในวันที่ 7 -8 และ 14-15 กรฎาคม 2550 เป็นการอบรมที่นำไปใช้ได้จริง เพราะเรียนแล้วทำงานส่งตามที่เรียน ไม่ผิดหวังเลยที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ขอบพระคุณมากค่ะ

โดยคุณ : ครูจริยาพร เสริมศาสตร์ – [ 8 ก.ค. 2007 , 14:50:49 น.]

          ดิฉันครูฉลวย กลิ้งฝอย ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านบางลี่ จังหวัดลพบุรี สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพ็จเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ทำให้ได้รับความร้และเทคนิคต่าง ๆ มากๆจากการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ : ครูฉลวย กลิ้งฝอย – [ 8 ก.ค. 2007 , 15:30:07 น.]

          ผม นายกมล นุชประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่กล้วย มีความสนใจเรื่องการสมัครเป็นสมาชิก แต่ไม่สามารถสมัครได้ ขอรบกวนอาจารย์ด้วย การอบรมมโปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ทำให้ได้รับความร้และเทคนิคต่าง ๆ มากจากการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมากครับ

โดยคุณ : กมล นุชประภา – [ 8 ก.ค. 2007 , 15:32:41 น.]

          1. ชื่อ สุมล จันทนะวงษ์ 2. โรงเรียนบ้านบางลี่ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี และนำเทคนิควิธีการสอนไปใช้กับนักเรียน

โดยคุณ : ครูสุมล จันทนะวงษ์ – [ 8 ก.ค. 2007 , 15:44:54 น.]

          1. ชื่อ สุธศรี ศิริมาก

2. โรงเรียนวัดถนนแค ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี

3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

โดยคุณ : ครูสุธศรี ศิริมาก – [ 8 ก.ค. 2007 , 15:46:11 น.]

          นางพจนวรรณ บุญเกิด โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 รับการอบรมโปรแกรมNAMO ที่โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฏาคม 2550 ใช้สร้างข้อมูลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง MY PET

โดยคุณ : ครูพจนวรรณ บุญเกิด – [ 14 ก.ค. 2007 , 08:27:14 น.]

          นางนภาพร พลอยบุตร โรงเรียนบ้านพรมทิน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 รับการอบรมโปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฏาคม 2550 สร้างสื่อสุขศึกษา ป.3 เรื่องสารเสพติด(บุหรี่) ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ความรู้ได้ดีมากค่ะ

โดยคุณ : นภาพร พลอยบุตร – [ 15 ก.ค. 2007 , 09:52:36 น.]

          นางจุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 เข้ารับการอบรมโปรแกรมNamo5.5 ที่ร.ร.พระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 -8 และ 14 – 15 กรกฎาคม 2550 นำความรู้ที่ได้รับจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เป็นการอบรมที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ขอขอบคุณคุณครูมากค่ะ

โดยคุณ : จุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์ – [ 15 ก.ค. 2007 , 09:52:57 น.]

          โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี เข้าอบรมเมื่อวันที่ 7-8 และ 14-15 ก.ค.50 ทำสื่อ เรื่อง กระดูกมนุษย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป

โดยคุณ : นายอธิคม เดชมา – [ 15 ก.ค. 2007 , 15:09:17 น.]

          ครูเบ็ญจ ใจการุณ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 7-8 และ14 – 15 ก.ค.50 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ได้ทำสื่อเรื่อง “คณิตคิดเร็ว(แบบสายฟ้าแลบ) และจะนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อไปค่ะ

โดยคุณ : ครูเบ็ญจ ใจการุณ – [ 15 ก.ค. 2007 , 15:55:53 น.]

          ครูนภาพร เนียมหะ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 7-8 และ14 – 15 ก.ค.50 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อาจารย์สอนจ๊าบมาก เก๋าสุดๆ ได้ทำสื่อเรื่อง “nouns” และจะนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อไปค่ะ

โดยคุณ : ครูนภาพร เนียมหะ – [ 15 ก.ค. 2007 , 15:59:30 น.]

          ครูทม พิมพ์ทนต์ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 เข้ารับการอบรมโปรแกรมNamo5.5 ที่ร.ร.พระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 -8 และ 14 – 15 กรกฎาคม 2550 นำความรู้ที่ได้รับจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ให้ความรู้โปรแกรมน้อยจัง เนื่องจากมีคนแก่มาก(ตามไม่ทันแต่อยากรู้)

โดยคุณ : ครูทม พิมพ์ทนต์ – [ 16 ก.ค. 2007 , 10:47:25 น.]

          ประชุมปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โรงแรมเบญจา

โดยคุณ : ครูวิฑูรย์ ทวีสุข – [ 23 ก.ค. 2007 , 10:34:58 น.]

          ครูอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้ โรงเรียนโคกตูมวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 7-8 และ14 – 15 ก.ค.50 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ เข้ารับการอบรมโปรแกรมNamo5.5 ที่ร.ร.พระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อาจารย์สอนสนุกมาก ไม่ง่วงนอน ได้ทำสื่อเรื่อง “Macromedia Flash 8” และจะนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อไปค่ะ

โดยคุณ : ครูอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้ – [ 24 ก.ค. 2007 , 22:46:30 น.]

          จรรยา สัตนาโค ร.ร.ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม อบรมการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 7-8, 14-15 กรกฎาคม 2550 ณ ร.ร.พระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ทำเว็บเพจ เรื่อง English Project Work (โครงงานภาษาอังกฤษ) ด้วยโปรแกรม Namo Web Editor 5.5 Oh! พระเจ้า George มันยอดมากกกกกกก

โดยคุณ : จรรยา สัตนาโค – [ 1 ส.ค. 2007 , 18:12:09 น.]

          ดิฉันชื่อ ครูสุนทรี หอมหวล ครูคศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เข้ารับการอบรมการทำweb page ด้วยโปรแกรมnamo สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฏาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี ได้นำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และนำไปพัฒนาการทำweb site ของโรงเรียนอีกด้วย อยากให้ท่านมาเยี่ยมพวกเราอีก ขอบคุณในวิทยาทานจากท่านค่ะ

โดยคุณ : ครูสุนทรี หอมหวล – [ 2 ส.ค. 2007 , 21:45:28 น.]

          1. ชื่อ เอมอร มาลาม

2. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5 จัดทำเว็บเพ็จเรื่องกฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

6. ชาวมหาสารคามกำลังรอจะอบรมจากท่านอยู่ค่ะ

โดยคุณ : ครูเอมอร มาลาม – [ 3 ส.ค. 2007 , 08:52:01 น.]

           1. ชื่อ นางสาวนภาพร ประพงษ์

2. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

3. วันที่ 4-5,11-12 สิงหาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

โดยคุณ : ครูนภาพร ประพงษ์ – [ 4 ส.ค. 2007 , 12:37:53 น.]

          เป็นนักเรียนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยได้เข้ารับการอบรมกับท่านอาจารย์พูลศักดิ์รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้ในการสร้างเว็บมากขึ้น เพราะแต่ก่อนใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver ในการเข้าแข่งขัน และมาอบรมโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่รวดเร็วและสามารถนำไปขยายต่อกับครูหรือผู้สนใจที่โรงเรียนได้ ขอขอบพระคุณค่ะ

โดยคุณ : นางสาวศิริพร ครองเคหา – [ 4 ส.ค. 2007 , 16:15:16 น.]

          ได้เข้าร่วมการอบรมโปรแกรม NAMO 5.5 แล้วเป็ครั้งที่ 2 ได้รับความรู้มากขึ้น ขอขอบคุณค่ะ

โดยคุณ : ครูวิลาวรรณ ศรีชมภู – [ 4 ส.ค. 2007 , 16:16:56 น.]

          ชื่อนายสุพล พรหมกูล โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เคยอบรมโปรแกรมNamo กับอาจารย์เมื่อประมาณปี 46 ที่สกลนคร ได้อะไรดีๆเยอะแยะครับ

โดยคุณ : ครูสุพล พรหมกูล – [ 9 ส.ค. 2007 , 21:48:54 น.]

          นายวิชัย พูลสงค์ ครูโรงเรียนวัดหนองปลาดุก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เขต 1 ได้เข้ารับการอบรมโปรแกรม Namo 5.5 เมื่อ 4-5,และ 11-12 สิงหาคม 2550 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปสร้าง WEB ได้ง่ายยิ่งขึ้น และรวดเร็วมาก ทำให้มีความสุขในการสร้างสื่อการสอนมากครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล เป็นอย่างสูงครับ

โดยคุณ : ครูวิชัย พูลสงค์ – [ 11 ส.ค. 2007 , 08:39:42 น.]

          นางรัชนี สาระพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ได้เข้าอบรมโปรแกรม Namo 5.5 เมื่อ 4-5,11-12 ส.ค.2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี เป็นการให้โอกาสครูเผยแพร่สื่อ ผลงาน ขอบพระคุณยิ่ง

โดยคุณ : ครูรัชนี สาระพันธุ์ – [ 28 ส.ค. 2007 , 21:12:46 น.]

          นายไสว ช่วงโชติ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ได้รับการอบรมการทำเว็บ

โดยคุณ : นายไสว ช่วงโชติ – [ 7 ก.ย. 2007 , 09:15:04 น.]

          อบรมกับครูพูนที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต นานแล้วไม่รู้ปีไหน ครูพูนว่าให้ไปช่วยขนเครื่องจากห้องโน้นมาห้องนี้ดีกว่าว่ะ ผมว่าเอาก็เอาว่ะ หวังว่าครูพูนสบาย ผมสบาย คิดถึง

โดยคุณ : ครูไพ – [ 13 ก.ย. 2007 , 15:27:59 น.]

          อบรมกับคุณครูที่โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15,16,29,30 กันยายน 2550 ตาม โครงการอบมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรุ้นี้นะค่ะ

โดยคุณ : สิตานัน สมพมิตร – [ 16 ก.ย. 2007 , 14:26:18 น.]

          อบรม namo 5.5 ที่โรงเรียนปิยะบุตร์ เดือนพฤษภาคม 50 คะ ตอนนี้ได้นำความรู้ที่ได้มาใช้กับนักเรียนแล้ว เพราะตอนที่อบรมนั้นยังทำงานบน สพท.อยู่คะ ขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์มาก ๆ คะ

โดยคุณ : ชญามน บุญประสิทธิ์ – [ 14 พ.ย. 2007 , 07:50:43 น.]

          อบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15,16กันยายน 2550 และ 13,14ตุลาคม 2550 ตาม โครงการอบมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โดยคุณ : สมศักดิ์ บุญสนอง – [ 14 ธ.ค. 2007 , 11:01:55 น.]

          ยังไม่เคยอบรม แต่อยากอบรมมาก อยากมีwebเป็นของตนเองบ้างค่ะ

โดยคุณ : ครูอุบล – [ 23 ก.พ. 2008 , 21:56:06 น.]

          อบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11-14 สิงหาคม 2548 เรื่องการใช้ ict วิฃาวิทยาศาสตร์ และอบรมมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 15,16กันยายน 2550 และ 13,14ตุลาคม 2550 ขอบอกว่า “ได้รับทั้งความรู้ และหนุกหนานมากๆเลยจ้า……” จะจัดอบรมอะไรอีกช่วยส่งข่าวด้วยนะคะ อยากไป ๆ ๆ ๆ ๆ ….

โดยคุณ : ภาวนา มุขพรหม – [ 14 มี.ค. 2008 , 15:57:35 น.]

          ชื่อ นางพรธิภา  แสงเรือง โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น  ต.เขาพระงาม  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

12  สิงหาคม 2550 ( จำนวน  4  วัน) เนื้อหาการอบรม  การสร้างเว็ปจากโปรแกรม namo 5.5 นำไปใช้ในการเรียนการสอนและอยากสร้างเว็ปเป็นของตนเอง และสอนเด็กเบื้องต้น (อยากอบรมอีกอาจารย์จะจัดมั๊ยคะที่  ลพบุรี)  ขอบคุณมากค่ะ

เขียนโดย pornthipa เมื่อ พุธ, 04/30/2008 – 11:51.

          นางสาวพรรณทิพย์ อุดม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เข้ารับการอบรม การสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย(e-portfolio) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ที่ งาน วทร.18 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ค่ะ

เขียนโดย นางสาวพรรณทิพย์ อุดม (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง) เมื่อ อังคาร, 05/06/2008 – 13:58.