supatkul Avatar

สร้างโดย : สุพัฒน์กุล ภัคโชค
สร้างเมื่อ จันทร์, 20/07/2552 – 21:48

อบรมครูที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 กลุ่มครูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 กลุ่มครูวิทยาศาสตร์

อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล และผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
ภาพนี้ขอขยาย “อบรมครูแก๊งค์หน้ากาก” โปรดระวังไข้หวัด2009

วัดพระธาตุแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เขื่อนแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย

ประตูทางเข้าห้องน้ำสุดหรู ที่วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย