คนดีของสังคม : เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

นิตยสาร Reader’s Digest ฉบับเดือนมิถุนายน 2548