www.thaigoodview.com เว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยม (บุคคล)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (https://www.webmaster.or.th)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยได้ประกาศผลการประกวด ปรากฏว่า
www.thaigoodview.com ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) (บุคคล)

            ในปี 2548 สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย(Thai Webmaster Association) ได้จัดประกวด Web Award 2005 ดังเช่นที่เคยจัดมา โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 14 รางวัลดังนี้

ประเภทรางวัล

 1. รางวัลประเภทเว็บดีเด่น : เป็นรางวัลที่ส่งเสริมเว็บโดยแบ่งตามประเภทเนื้อหา และการให้บริการของเว็บ โดยในปีนี้มี 2 กลุ่ม รวม 8 รางวัล ได้แก่
  1. กลุ่มสังคม มี 5 รางวัล
   1. รางวัลเว็บเพื่อการบริการดีเด่น
    จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวม มีการใช้เว็บไซต์ เป็นช่องทางในการนำเสนอบริการขององค์กร หน่วยงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ กับประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ใช้งาน ทั้งในด้าน ความสะดวก การลดขั้นตอน การลดค่าใช้จ่าย
   2. รางวัลเว็บส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น
    (www.thaigoodview.com ส่งประเภทนี้)
    จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาและบริการ อันส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเกิดความกระตือรือร้น ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งจากภายในเว็บไซต์เอง ในเว็บไซต์อื่นๆ หรือจากแหล่งความรู้อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมขององก์ความรู้ ในแขนงวิชาต่างๆ วิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายวิชาก็ได้
   3. รางวัลเว็บส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่น
    จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาและบริการ อันส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และมิตรภาพในครอบครัว ในกลุ่มอายุ เด็กและวัยรุ่น หรือ เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ของบุคคลในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิผล
   4. รางวัลเว็บส่งเสริมกีฬาและสุขภาพดีเด่น
    จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ต่อวงการกีฬาและด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้คนหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพและการกีฬา ทั้งนี้เพื่อสังคมที่แข็งแกร่ง ประชาชนต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแกร่งเช่นกัน
  2. กลุ่มธุรกิจ มี 3 รางวัล
   1. รางวัลเว็บท่องเที่ยวดีเด่น
    จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่ส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ และรวมถึงการให้บริการรูปแบบต่างๆภายในเว็บไซต์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
   2. 1.6 รางวัลเว็บ SME ดีเด่น
    จะมอบให้กับเว็บไซต์ผู้ประกอบการที่ใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือส่งเสริมและ ช่วยทำการค้าขายสินค้า หรือให้ข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลประกอบการให้กับผู้ประกอบการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
   3. รางวัลเว็บ บริการลูกค้าดีเด่น(Best Customer Service)
    จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่ให้มีการให้บริการต่างๆ กับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นบริการ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และให้เป็นช่องทางใหม่ในการให้บริการลูกค้านอกเหนือ จากทางช่องทางอื่นๆ และเป็นการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพื่อตอบสนอง และให้บริการต่อลูกค้าโดยตรง
 1. รางวัลประเภทเว็บยอดเยี่ยม : เป็นรางวัลที่ส่งเสริมเว็บ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบ ของเว็บ โดยมี 4 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 7 รางวัล ได้แก่
  1. รางวัลเว็บออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) ( บุคคล ) , ( องค์กร )
   จะมอบให้กับเว็บไซต์ธุรกิจที่มีการออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ และการจัดวาง (Layout & Navigation) ได้สวยงาม, มีลีลา (Theme) ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเข้าชมของกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์นั้น ๆ โดยรางวัลนี้แบ่งเป็น รางวัลเว็บออกแบบยอดเยี่ยมของบุคคลทั่วไป และเว็บออกแบบยอดเยี่ยมขององค์กร
  2. รางวัลเว็บโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยม (Best Programming) ( บุคคล ) , ( องค์กร )
   จะมอบให้กับเว็บไซต์ธุรกิจที่เลือกใช้เทคนิคด้านโปรแกรมมิ่งได้เหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคโปรแกรมมิ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็น การเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอดโปรแกรมที่มีอยู่เดิมหรือแม้แต่การเลือกนำเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้กับเว็บไซต์ธุรกิจของตน แบ่งเป็น 2 รางวัลคือ รางวัลเว็บโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลทั่วไป และเว็บโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยมสำหรับองค์กร
  3. รางวัลเว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) ( บุคคล ) , ( องค์กร )
   (www.thaigoodview.com ส่งประเภทนี้,บุคคล)
   จะมอบให้กับเว็บไซต์ธุรกิจที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆอันหมายถึงรูปแบบใหม่ๆ ในการนำเสนอเนื้อหา หรือบริการใหม่อันเป็นประโยชน์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่จะส่งผลต่อลูกค้า หรือพันธมิตรธุรกิจ ที่เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยังไม่มีเนื้อหา หรือบริการลักษณะนี้ ในเว็บประเภทเดียวกันมาก่อน ทั้งนี้เนื้อหา หรือบริการใหม่ดังกล่าว อาจเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีปัจจุบันแต่ด้วยกระบวนการใหม่ก็ได้ โดยรางวัลเว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยมนี้ แบ่งเป็นเว็บนวัตรกรรมยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรและเว็บนวัตรกรรมยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลทั่วไป
  4. รางวัล Web on Mobile ยอดเยี่ยม
   จะมอบให้กับ WAP ไซต์และเว็บไซต์ที่มีการจัดทำเนื้อหา, บริการและรูปแบบ เหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือ และเป็นประโยชน์กับรูปแบบของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลา

เกณฑ์การตัดสินและคณะกรรมการตัดสิน

 • เกณฑ์รอบแรก ( คัดเหลือ10 เว็บไซต์ในแต่ละประเภท )
 • Accessibility Criteria
  Check Access Speed
  1st Time Check ครั้งที่ 1
  2nd Time Check ครั้งที่ 2
  Average Time ค่าเฉลี่ย เช็คจาก http://www.websiteoptimization.com/
 • Usability Criteria
  1. Proper Navigation ตำแหน่งการวาง navigation ชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างหน้า มีระบบ navigation ที่ชัดเจนหรือไม่ (ตำแหน่งการวาง)
  2. Current Position ระบบ navigation แสดงหมวดหมู่ปัจจุบันที่ใช้งาน มีระบบ navigation ที่ช่วยบอกตำแหน่งปัจจุบันหรือไม่ (เช่น tab มีการสลับไปมาหรือ มี icon ชี้บอก)
  3. Breadcrumb มี breadcrumb บอกตำแหน่งผู้ใช้ มีตัวบอกตำแหน่งการใช้งานของผู้ใช้หรือไม่ (breadcrumb)
  4. Page Title แสดงชื่อหน้าที่กำลังใช้งานชัดเจน มีการบอกชื่อหน้าหรือไม่ (Page Title)
  5. Title Tag กำหนด Title Tag ของเอกสารชัดเจน มีการกำหนด title สำหรับเอกสารที่ชัดเจนหรือไม่ (Title Tag)
  6. Site map มี site map หรือ site index มี site map หรือ site index หรือไม่
  7. Clear Link รูปแบบ link ชัดเจน และแสดงความแตกต่างของสถานะ เมื่อทำการกด link แล้ว เกิดความแตกต่างให้จำแนกได้หรือไม่ (visited link) และมีความชัดเจนหรือไม่ว่าเป็น link
  8. Brand identity Logo อยู่ในตำแหน่งชัดเจน และสอดคล้องกันระหว่างหน้า โลโก้ หรือชื่อของเว็บไซต์มีความชัดเจน และสอดคล้องกันหรือไม่ (brand identity)
  9. Help มีระบบให้ความช่วยเหลือ หรือติดต่อผู้ดูแลเว็บ มีระบบให้ความช่วยเหลือหรือติดต่อผู้ใช่หรือไม่ (help, contact point)
  10. No Pop-up ไม่บังคับให้อ่านโฆษณา (pop-up, floating, alert ads) บังคับให้ผู้ใช้อ่านโฆษณาหรือไม่ (เช่น ใช้ pop-up ads หรือ alert ads)
  11. Clear Content อ่านเนื้อหาได้ง่าย ขนาดตัวอักษรสำหรับเนื้อหาเล็กเกินไปจนอ่านได้ไม่สบายตาหรือไม่, ตัวอักษรสำหรับเนื้อหามีคุณลักษณะทำให้อ่านได้ยากหรือไม่ (เช่น ตัวเอียงหรือหนาติดกันเป็นพรืดหรือไม่ แบ่งวรรคตอนให้เหมาะสม)
  12. Proper Layout จัดวางเนื้อหาเป็นระเบียบ, รวมกลุ่มเนื้อหาเหมาะสม ตำแหน่งการจัดวางเนื้อหาทำให้สับสนหรือไม่ (เช่น การวางสะเปะสะปะ ทำให้ค้นหาเนื้อหาที่ต้องการได้ยากหรือไม่)
 • Design Criteria
  1. สีสัน (Color) มีความสอดคล้องและไปในทางเดียวกับรูปแบบ concept ของเว็บไซต์ มีความกลมกลืนและสอดคล้อง (Harmony) ของการใช้สีสันในเว็บไซต์
  2. รูปภาพ (Graphic) (สุ่มตรวจ 3 ภาพในหน้าแรกของเว็บไซต์)
   • ภาพที่ใช้ต้องมีความคมชัดไม่เบลอ
   • รูปภาพมีขนาดภาพที่เหมาะสมกับเว็บไซต์
   • สัดส่วนถูกต้อง
   • รูปภาพที่ใช้มีขนาดไฟล์ที่ไม่ใหญ่จะเกินไป
   • รูปภาพมีความสอดคล้องกับรูปแบบของเว็บไซต์
   • รูปภาพทุกภาพต้องมี “alt” tags, “width” และ “height”
   • การผสมผสานและการวางรูปแบบของรูปภาพ
   • (Graphic) และตัวหนังสือ (text)
   • การใช้รูปแบบ Font ที่เป็นมาตรฐาน (ไทย/eng)
    2.1 หากมีการใช้ Flash Animation ใช้เวลาโหลดรวดเร็ว ใช้เพลง BG ที่สั้นและ Loop บ่อยจนเกินไป แสดงขนาดหน้าไม่มาตรฐาน 800×600 หรือเหลือพื้นที่ว่างมากจนเกินไปในหน้าที่แสดง ใช้ Flash Template ของฟรี.!
  3. ขนาดและการวางตำแหน่งหน้าเลย์เอาท์ (Layout) ความยาวหน้าเพจต้องไม่ยาวจนเกินไป (ต้องไม่เกินกด Page Down 7 ครั้งในขนาด 800 x 600 และ 4 ครั้งเมื่อขนาด 1024×768) , ความกว้างต้องออกแบบรองรับ screen size 800 x 600 ได้อย่างถูกต้องและไม่มี scollor bar ด้านล่าง , มีการใช้พื้นที่ว่าง (Space) การเว้นวรรคของตัวอักษร และการจัดหน้าของตัวหนังสือได้อย่างดี น่าอ่าน
  4. มีตัวตนของเว็บอย่างเด่นชัด (Identity) และความสอดคล้อง (Consistency)
   • การออกแบบและการวางรูปแบบหน้าเว็บมีความเหมาะสมกับข้อมูลในเว็บไซต์ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชม
   • รูปแบบการออกแบบที่มีความกลมกลืนกันทั้งเว็บไซต์ (One Theme)
   • การใช้สีสันหรือการมีสไตล์ของเว็บตัวเองได้อย่างโดดเด่นชัด
   • การออกแบบภายในเว็บไซต์มีความสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน ทางด้านรูปแบบและมุมมอง
   • (Visual Characteristics) รวมถึงสีสันที่ใช้
   • ป้ายแถบต่างๆและขนาดที่ใช้
   • โลโก้และชื่อเว็บไซต์มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับรูปแบบของเว็บไซต์
  5. ความเข้ากันได้ (Compatibility) รองรับและสามารถดูได้อย่างถูกต้องใน Browser ที่นิยมใช้อยู่ในขณะนี้เช่น Internet Explorer ( versions 5.5 and 6.0 ), Netscape (6 and 7 versions), Mozilla และ Opera 7 แสดงบน Windows XP และ 98 ต้องไม่มี Error เมื่อมีการใช้ iframe หรือ layer ในหน้าเว็บ
 • Content Criteria
  1. มีจริยธรรม Content มีประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย และจริยธรรมของสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยหรือไม่ เช่น content รังสรรค์สังคมเพียงใด, Content หยาบคาย หรือไม่, content ที่ส่อไปทางลามกอนาจารหรือไม่ เกณฑ์เน้นไปทางประโยชน์ต่อสังคมและศีลธรรมอันดี
  2. ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้สร้างเว็บไซต์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Content นั้น หรือมีสิทธิ์นำมาใช้โดยถูกต้องหรือไม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าของเว็บไซต์หันมานำเสนอ content ที่ดีมีประโยชน์ (ในกรณีที่เว็บไซต์เป็น dynamic content ที่ไม่ได้เกิดจากเจ้าของเว็บไซต์ ให้ใช้เกณฑ์ในการวัดว่า content นั้นมีการให้เครดิตแก่เจ้าของ content หรือไม่)
  3. วิธีการนำเสนอ วิธีการนำเสนอ Content มีความน่าสนใจหรือไม่ เช่น รู้จักผสานเทคโนโลยีเข้ากับ content ได้น่าสนใจ และมีวรรณศิลป์ หรือไอเดียในในการนำเสนอหรือไม่
  4. ความเหมาะสมกับการนำเสนอ มี Content ที่เหมาะสมกับการนำเสนอบน website หรือไม่ เช่น interactive หรือไม่ สามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่ เช่นมีการนำเสนอตัวอักษรสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
  5. การจัดวางหมวดหมู่ มีการจัดวาง Content เป็นหมวดหมู่ ให้อ่านง่ายและเป็นระเบียบหรือไม่
  6. อักขระถูกต้อง อักขระถูกต้องตามหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือไม่
  7. การอัพเดทข้อมูล มีตัวบ่งชี้หรือไม่ว่าเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาเก่าหรือใหม่ เพื่อจะได้ทราบว่ามีการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์บ่อยมากน้อยเพียงไร
 • เกณฑ์รอบสุดท้าย (10 เว็บสุดท้าย)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดจาก

 • Standard Criteria 20% (คะแนนจากรอบแรก)
  • Accessibility 5 คะแนน
  • Usability 5 คะแนน
  • Design 5 คะแนน
  • Content Update 5 คะแนน
   รวม 20 คะแนน
 • Special Criteria 20% (กรรมการจากสมาคมให้คะแนนเชิงลึก)
  • Usability 10 คะแนน
  • Design 10 คะแนน
   รวม 20 คะแนน
 • Specific Content 60% (กรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดเกณฑ์)
  • กรรมการผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 30 คะแนน
  • กรรมการผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 30 คะแนน
   รวม 60 คะแนน

คณะกรรมการตัดสิน

            สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตามแต่ประเภทของรางวัลมาเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในการตั้งเกณฑ์และให้คะแนนในการตัดสิน โดยจะมีการประกาศชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในวันตัดสิน

แหล่งข้อมูล : http://www.webmaster.or.th/event/webaward2005/critjury.htm

ผ่านรอบแรกแต่ละประเภท

            เมื่อประมาณปลายเดือนกันยายน 2548 ประกาศผลการประกวด Thai Webmaster Award 2005 รอบแรก 10 เว็บไซต์ ที่เข้ารอบในแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. รางวัลเว็บเพื่อการบริการดีเด่น
  1. http://www.clinictech.most.go.th
  2. http://www.jobbyyou.com
  3. http://www.kalasinnews.com
  4. http://www.mocyc.com
  5. http://www.nu.ac.th
  6. http://www.sanhacredit.com
  7. http://www.sukit-lawyer.com
  8. http://www.thaiddns.com
  9. http://www.thaiengineering.com
  10. http://www.thaiware.com
 2. รางวัลเว็บส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น
  1. http://www.muslimthai.com
  2. http://www.thaigoodview.com *www.thaigoodview.com เข้ารอบ
  3. http://www.thaiall.com
  4. http://www.sourcecode.in.th
  5. http://www.prapayneethai.com
  6. http://www.thaigraph.com
  7. http://www.rakbankerd.com
  8. http://www.it-guides.com
  9. http://www.bcoms.net
  10. http://nctc.oncb.go.th
 3. รางวัลเว็บส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่น
  1. http://www.thaijoy.com
  2. http://www.tkpark.or.th
  3. http://www.thaiantidrug.cjb.net
  4. http://www.kimji.com
  5. http://members.thai.net/dreampower
  6. http://www.lokwannakadi.com
  7. http://www.everykid.com
  8. http://www.pratoo.com
  9. http://www.kksped9.org
  10. http://www.mugglethai.com
 4. รางวัลเว็บส่งเสริมกีฬาและสุขภาพดีเด่น
  1. http://shoebox.no-ip.biz
  2. http://www.after90.com
  3. http://www.eagle-birdie-par.com
  4. http://www.grandsport.co.th
  5. http://www.grandsport.com
  6. http://www.runnercorner.com
  7. http://www.siamfitness.com
  8. http://www.thaibikeworld.com
  9. http://www.thaihealth.net
  10. http://www.thaimuscle.net
 5. รางวัลส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น
  1. http://www.phuketden.com
  2. http://bkkmaps.com
  3. http://it3.thaiguru.net
  4. http://khonkaeninfo.com
  5. http://phato.20fr.com
  6. http://travel.lakkai.com
  7. http://www.kalasintour.com/index.php
  8. http://www.kohyor.cjb.net
  9. http://www.lannafood.com
  10. http://www.lipeh.com
 6. รางวัลเว็บ SME ดีเด่น
  1. http://www.toucheshop.com
  2. http://www.siam-handicrafts.com
  3. http://www.sabuymarket.com
  4. http://www.chainat-ceramic.com
  5. http://www.is.in.th
  6. http://www.nano-machinery.com
  7. http://www.thaifranchisecenter.com
  8. http://www.servertoday.net
  9. http://www.hodgroup.com
  10. http://www.rubook.com
 7. รางวัลเว็บบริการลูกค้าดีเด่น
  1. http://www.officemate.co.th
  2. http://www.bangkokhospital.com
  3. http://www.netdesignthailand.com
  4. http://www.yamaha-motor.co.th
  5. http://www.siamwebhost.com
  6. http://www.vanthai.com
  7. http://www.alinkcorp.com
  8. http://www.mambosolve.com
  9. http://www.eta.co.th
  10. http://www.hwhinter.com
 8. รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม บุคคล
  1. http://members.thai.net/gamestar/index.asp
  2. http://members.thai.net/lastsignal/index.asp
  3. http://www.chineselearningproject.com
  4. http://www.clickin2.com
  5. http://www.khachu.net
  6. http://www.kimji.com
  7. http://www.mtmotion.com
  8. http://www.painaima.com
  9. http://www.planet2001design.com
  10. http://www.wolftec-studio.com/thaiwok
 9. รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม องค์กร
  1. http://www.elvisonstamps.com
  2. http://www.thaiwaterlily.com
  3. http://www.kalasinnews.com
  4. http://citcoms.nu.ac.th
  5. http://www.ssec-online.com
  6. http://www.thaiengineering.com
  7. http://www.nu.ac.th
  8. http://www.sbac.ac.th
  9. http://www.aggiecmu37.com
 10. รางวัลโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยม บุคคล
  1. http://www.prapayneethai.com
  2. http://www.hong-pak.com
  3. http://www.is.in.th
  4. http://www.tourbyyou.com
  5. http://www.mocyc.com
  6. http://www.ThaiFreelanceBid.com
  7. http://www.learnland.net
  8. http://www.siamwebmaker.com
  9. http://www.phpbees.com
  10. http://www.JobBangkok.com
 11. รางวัลโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยม องค์กร
  1. http://www.yamaha-motor.co.th
  2. http://www.rakbankerd.com
  3. http://www.sony.co.th
  4. http://www.thaifranchisecenter.com
  5. http://www.easyhorpak.com
 12. รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม บุคคล
  1. http://www.9tum.com
  2. http://www.baiya.com
  3. http://www.chalawanonline.com
  4. http://www.ibeliveinmymind.com/webcon
  5. http://www.pratoo.com
  6. http://www.radompon.com
  7. http://www.thaicool.com
  8. http://www.thaigoodview.com *www.thaigoodview.com เข้ารอบ
  9. http://www.thaiware.com
  10. http://www.wonder7th.com
 13. นวัตกรรมยอดเยี่ยม องค์กร
  1. http://www.alinkcorp.com
  2. http://www.assoftnet.com
  3. http://www.chosen3d.com
  4. http://www.cookkoo.com
  5. http://www.eta.co.th/IMap2005
  6. http://www.radio.in.th
  7. http://www.rssthai.com
  8. http://www.thaiddns.com
  9. http://www.tkc.go.th:8080/tvm
  10. http://www.vanthai.com
 14. รางวัล Web on Mobile ยอดเยี่ยม
  ไม่มีผู้ผ่านเข้ารอบ

แหล่งข้อมูล : http://www.webmaster.or.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=1

web ที่ได้รับรางวัล

            เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยได้ประกาศผลการประกวด ปรากฏผลดังนี้

ด้านการบริการสังคม

 • เว็บเพื่อการบริการดีเด่น http://www.nu.ac.th
 • เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น http://www.muslimthai.com
 • เว็บส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่น http://www.tkpark.or.th
 • เว็บส่งเสริมกีฬาและสุขภาพดีเด่น http://www.grandsport.com

ด้านการพัฒนาธุรกิจ

 • เว็บส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น http://www.lannafood.com
 • เว็บ SME ดีเด่น http://www.rubook.com
 • เว็บบริการลูกค้าดีเด่น http://www.bangkokhospital.com

ด้านเว็บไซต์ยอดเยี่ยม

 • เว็บออกแบบยอดเยี่ยม (บุคคล) http://www.planet2001design.com
 • เว็บออกแบบยอดเยี่ยม (องค์กร) http://www.ssec-online.com
 • เว็บโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยม (บุคคล) http://www.siamwebmaker.com
 • เว็บโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยม (องค์กร) http://www.yamaha-motor.co.th
 • เว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยม (บุคคล) http://www.thaigoodview.com
 • เว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยม (องค์กร) http://www.assoftnet.com
 • Web on Mobile ไม่มีผู้เหมาะสมได้รับรางวัล

แหล่งข้อมูล : http://www.webmaster.or.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=1