www.thaigoodview.com : รางวัล SVN Award ภาคสังคม ประจำปี 2555

เว็บไซต์สีขาวเพื่อเยาวชน เปิดโลกสากลอย่างเท่าเทียม

            SVN Awards เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย) หรือ SVN Asia (Thailand) ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อสนับสนุนและเชิดชูองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานและดำเนินการโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยรางวัลนี้พยายามสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้