สื่อสิ่งพิมพ์กับคุณค่าของ www.thaigoodview.com

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1,874 วันที่ 29-31 มกราคม 2547 หน้า IT.COM
เสนอกิจกรรมที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะทำในปี 2547 ของไทยกู๊ดวิวดอทคอม

ไทยกู๊ดวิวฯลั่น 3 ปีมีล้านหน้า

          “ไทยกู๊ดวิวดอทคอม” เว็บเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน เผยสูตรสำเร็จเยาวชนคลิกเข้าชมเป็นอันดับหนึ่ง เน้นเนื้อหามีสาระเป็นจุดขาย ตั้งเป้าภาย ใน 3 ปีมีบริการครบถ้วนถึง 1 ล้านหน้า
          นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม (thai goodview.com) เปิดเผยกับ “ฐาน-เศรษฐกิจ” ถึงเหตุผลที่เว็บไซต์ได้รับความนิยมจนมีผู้เข้ามาชมติดอันดับ 1 ใน 5 เนื่องจากว่า เป็นเว็บเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยในเว็บไซต์จะเน้นเนื้อหาข้อ มูลทางด้านการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจากการสำรวจของเนคเทค ปรากฏว่าเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ติดอันดับ 1 ใน 5 จากกลุ่มการศึกษา ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ที่เข้ามาใช้งาน ถึง 2,000 ยูนิต และยังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ขององค์กรที่นำเสนอผลงานในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการใช้ ไอซีที ในการจัดการเรียนการสอน
          นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 16 องค์กรที่นำเสนอผลงานในด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ : การศึกษากว้างไกลด้วย ไอซีที ในโครงการจัดงานนิทรรศการและประ-ชุมปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียน ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
          นายพูนศักดิ์ กล่าวต่อว่า เว็บไซต์ไทย กู๊ดวิวดอทคอม เป็นเว็บที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนส่วนตัวและมาจากองค์กรภาครัฐอีกเพียงเล็ก น้อย ซึ่งเหตุผลที่ได้เปิดเว็บขึ้นมาเนื่องมาจากการที่ได้ไปอบรมครูจัดทำสื่อการเรียนการสอนทั่วประเทศ อบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอบรมการจัดการเรียนรู้ ทำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาจากเพื่อนครูมากมาย เรื่องการหาสื่อการเรียนการสอนให้เด็กได้ค้นคว้าหาข้อมูล ซึ่งการเผยแพร่สื่อที่เป็นความรู้และ เป็นประโยชน์สำหรับเด็กเป็นไปด้วยความ ยากลำบาก เสียเวลา และ มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นหากมีเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานเชื่อว่าจะสะดวกกว่า และยังเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย ไว้สำหรับเยาวชน เพื่อต่อสู้กับเว็บไซต์ที่มอมเมาเยาวชน ซึ่งเด็กไทยขาดแหล่งความรู้ที่เป็นภาษาไทย หรือแหล่งความรู้ที่ดูแล้วสนใจจะ เข้าไปหาความรู้ ในรูปแบบของการนำเสนอ ที่ตรงตามความต้องการโดยไม่ใช้รูปแบบที่เป็นทางการจนเกินไป ซึ่งในปัจจุบันตนได้เช่าพื้นที่ จาก ไทยเซิร์ฟเวอร์ดอทเน็ท (thaiserver. net) และที่อื่นอีกจำนวน 2 แห่ง เพื่อให้บริการไทยกู๊ดวิวดอทคอม โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 8,000 บาท
          นายพูนศักดิ์กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเป้าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์ในปีนี้ตนได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มเนื้อหาอีกประมาณ 2 แสนเพจ และเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอีก 800 เมกะไบต์ โดยเชื่อ ว่าจะมีผู้เข้าชมเว็บไม่น้อยกว่า 2 แสนคลิก และเนื้อหาจะถูกใช้งานไม่น้อยกว่า 3 แสนเพจซึ่งได้ตั้งเป้าว่าปี 2550 จะต้องมีเนื้อหาครบ 1 ล้านหน้า โดยเป้าหมายต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ 1 ตัว เพื่อเพิ่มพื้นที่เป็น 40 กิกะไบต์ แล้วไปเช่าพื้นที่ฝากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่าย เท่าเดิมแต่มีพื้นที่มากกว่าเดิม 20 เท่า ซึ่งในปี 2547 จะพัฒนาเว็บไซต์โดยการเพิ่มเนื้อหา ด้านวิชาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน, เพิ่มเติมในส่วนของความรู้ทั่วไป, มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ, มีการจัดทำ E-learning ที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ, มีการจัดทำฐานข้อมูลของสมาชิก, จัดกิจกรรมออนไลน์และจัดห้องเรียนเครือข่ายร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสสวท. ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 และประสบความสำเร็จด้วยดี
          นอกจากนี้เว็บดังกล่าวยังสามารถที่จะช่วยในการเพิ่มทรัพยากรบุคคลในด้านการเขียนเว็บเพจ เพราะได้มีการสอนให้เด็กมัธยมปลายที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขียนเว็บเพจ เป็นโดยให้ไปสร้างเนื้อหาที่ไม่ไร้สาระ ไม่ล้า สมัยภายใน 3 ปี ซึ่งอาจหามาจากครู ผู้รู้ ผู้ ปกครองหรือแหล่งอื่นๆ แล้วนำมาส่ง และในปัจจุบันมีอาจารย์หลายท่านให้เด็กทำรายงานในรูปแบบเว็บเพจส่ง เพราะไม่ต้องเสียค่าพิมพ์ และยังสามารถที่จะนำขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อก่อ ให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กทั่วประเทศ ในการ ที่จะสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
          นายพูนศักดิ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เว็บไซต์ที่มีสาระสำหรับเยาวชนยังมีอยู่ โดยผู้พัฒนาเว็บไซต์ทุกคนสามารถที่จะช่วยกันสร้างแหล่งความรู้ให้กับเด็ก เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับเด็กในการสกัดกั้นที่จะเข้าชมเว็บไซต์ที่มอมเมาเยาวชน อย่างน้อยเด็กไทยจะ ได้มีแหล่งความรู้ที่จะทำให้รู้เท่าทันโลกภาย นอก เป็นคนดีของสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังอยากให้องค์กรจากภาครัฐช่วยสนับสนุนเรื่องเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดดิสก์ขนาด 40 กิกะไบต์ เพราะจะได้มีเนื้อหาเพิ่มเป็น 1 ล้านหน้า และเด็กไทยจะได้มีแหล่งรวบรวมความรู้ที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษาได้อย่างครบถ้วน

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ปีที่ 1(33) ฉบับที่ 348(15222) ประจำวันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2547
ที่กรุณาบอกว่า”ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ทำด้วยใจไปด้วยฝัน”

โดย บ้านเมืองออนไลน์ เมื่อเวลา 11:40:00 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ทำด้วยใจไปด้วยฝัน

          เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ซึ่งมีอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นเว็บมาสเตอร์ เกิดจากความต้องการให้ครูคอมพิวเตอร์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพื้นที่แสดงผลงาน ติดต่อสื่อสาร เพิ่มเติมความรู้ ข่าวสารและสาระต่างๆ ปัจจุบันข้อมูลใน thaigoodview มีประโยชน์ต่อการศึกษาทุกระดับ และที่สำคัญคือเว็บไซต์นี้อัพเดททุกวัน เพื่อให้ข้อมูลเนื้อหาทันสมัยน่าติดตามอยู่เสมอ ในเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย ตัวอย่างสื่อการสอนของครูหลากหลายวิชาในทุกระดับชั้นจากทั่วประเทศ สาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คลังข้อมูล คลังข้อสอบต่างๆ พร้อมกับประมวลกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ทางวิชาการสำหรับครูและนักเรียนก็ว่าได้

          เริ่มแรกอาจารย์พูนศักดิ์ชอบที่จะสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากบทบาทของการเป็นวิทยากรแกนนำของ สสวท. ได้ถ่ายทอดการสร้างสื่อให้ครูและนักเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ต่อมาในปี พ.ศ.2540 รศ.ยืน ภู่วรรณ ได้จุดประกายโดยบอกกับชาววิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 ว่า ขณะนี้การนำเสนอในรูปแบบเว็บเพจกำลังมาแรง จึงได้เริ่มศึกษาด้วยตัวเอง ในราวปี พ.ศ.2542 อาจารย์พูนศักดิ์ ยังเขียนเว็บไม่ค่อยได้นัก และยังไม่สนใจเท่าที่ควร จนมีนักวิชาการของ สสวท. คือ อ.พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ และ อ.ทัศนีย์ กรองทอง ได้ให้คำแนะนำเรื่องการเขียนเว็บไซต์และการขอพื้นที่ฟรีจาก www.thai.net ครั้งแรกที่ขอคือ www.thai.net/p_sakka แล้วก็มาเป็น www.thai.net/thaicom

          คืนวันที่ 17 เมษายน 2543 คณะวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ของ สสวท. รุ่นที่ 1 ได้ไปอบรมครูคอมพิวเตอร์ที่เชียงใหม่ และได้ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านกู๊ดวิว จึงได้หารือกันว่าควรจะสร้างเว็บเพื่อเป็นแหล่งความรู้ของเด็กกันดีกว่า โดยจะจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เอง และเห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ชื่อ www.goodview.com ตามชื่อร้านที่ไปรับประทานอาหาร เพราะร้านนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง มองเห็นพระธาตุดอยสุเทพ อาหารอร่อย เพลงก็เพราะ ทุกอย่างดีไปหมด วันรุ่งขึ้นอาจารย์พูนศักดิ์ได้สำรวจว่า www.goodview.com มีคนใช้หรือยัง ปรากฏว่าเป็นเว็บไซต์ขายหนังสือของต่างประเทศ ก็เลยขอความเห็นจาก 8 เซียนอีกครั้ง เลยได้ชื่อว่า www.thaigoodview.com มีความหมายว่าประเทศไทยของเรายังมีสิ่งดีๆ ที่น่ามองอีกมายมาย จึงขอจดทะเบียนกับอเมริกา เสียเงินค่าจดทะเบียนและรักษาโดเมนเนม 2 ปี ไป 70 เหรียญ

          ส่วนเรื่องการเช่าพื้นที่นั้น อ.พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ ได้ให้คำแนะนำเรื่องนี้ ก็ติดต่อได้ที่ www.thaiserver.net คิดค่าเช่า 25 เมกะไบต์ เป็นเงิน 200 บาทต่อเดือน จึงถือว่าวันที่ 24 เมษายน 2543 เป็นวันถือกำเนิดของเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม เพราะได้นำเนื้อหาขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นอาจารย์พูนศักดิ์เริ่มสอนให้นักเรียนที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หัดเขียนเว็บเพจมาช่วยเสริมทัพอีกแรง

          ต่อมา ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาและความน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆ และค่อยๆ ซึมลึกจนกลายมาเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับครู อาจารย์ นักเรียนในทุกระดับชั้นและผู้สนใจทั่วไป จนในปีที่ 2 ของการทำเว็บไซต์ คือ พ.ศ.2544 ไทยกู๊ดวิวดอทคอมได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติว่า เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และแล้วจากเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณค่าทำให้องค์กร UNESCO คัดเลือกให้เป็นผลงาน การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำเสนอในการประชุมการศึกษานานาชาติเรื่อง Using ICT for Quality Teaching} Learning and Effective Management ของ UNESCO-ACEID ในวันที่ 11-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กทม. และในปีเดียวกันเป็นปีที่สื่อมวลชนและองค์กรที่เห็นคุณค่าของเว็บไซต์แห่งนี้ได้ช่วยกันเผยแพร่เปิดตัว

เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

          ต่อมาในปีที่สาม เริ่มจากเดือนพฤษภาคม 2547 ไทยกู๊ดวิวมีเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับจำนวนผู้เข้าชมที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว สาเหตุหนึ่งที่เนื้อหามากขึ้นเพราะมีผลงานครูในโครงการพัฒนารูปแบบการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จึงเพิ่มพื้นที่เช่าเป็น 800 เมกะไบต์ เนื้อหามากกว่า 100,000 หน้า นอกจากนี้ สสวท.ยังได้ช่วยเหลืองบประมาณให้เช่าพื้นที่เพิ่มอีก 200 เมกะไบต์ เป็นเวลา 1 ปี และได้รับการสนับสนุนจาก SchoolNet อีก 1 GB จนทำให้ได้รางวัลชมเชยผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนครั้งที่ 20 ประจำปี 2544-2545 สื่อคอมพิวเตอร์ ประเภทเว็บเพจที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) และเป็นปีที่ได้ไปอบรมครูเกี่ยวกับการสร้างแหล่งความรู้เกือบทุกเสาร์-อาทิตย์

          ในปี พ.ศ.2546-เดือนเมษายน 2547 เป็นปีที่ 4 ของไทยกู๊ดวิวดอทคอม เว็บไซต์นี้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ Truehits ของ สำนักงานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และได้รับคัดเลือกให้ไปเสนอผลงานการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ในการเรียนการสอนในการประชุมวิชาการต่างๆ หลายงานด้วยกัน
ปัจจุบันแรงใจและไฟฝันของอาจารย์ท่านนี้ยังไม่มีวันหมด ด้วยในใจคิดเพียงว่า เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ก่อนคิดจะขออะไรจากแผ่นดิน เคยให้อะไรกับแผ่นดินไทยหรือยัง ความต้องการที่อยากให้ฝันนี้เป็นจริงก็คืออยากจะมีเซิร์ฟเวอร์สัก 1 ตัว ประมาณ 100,000 บาท เพื่อเพิ่มพื้นที่เป็น 40 GB แล้วไปเช่าพื้นที่ฝากเซิร์ฟเวอร์ จะเสียเงินเท่าเดิมแต่มีพื้นที่มากกว่าเดิม 40 เท่า ซึ่งในใส่วนนี้ยังคงหาผู้สนับสนุน และตั้งเป้าว่าในปี 2550 เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวจะต้องมีเนื้อหาครบ 1,000,000 หน้า มีเยาวชนเข้าใช้วันละ 200,000 หน้า คงต้องอาศัยความร่วมมือและการอาสาจากหลายๆ ฝ่ายทั้งในด้านการให้เนื้อหา ข้อมูล หรือเรี่ยวแรงต่างๆ ที่พอจะช่วยได้ และตั้งเป้าว่าอยากให้ครูทุกคนสามารถสร้างแหล่งความรู้ด้วยตนเองและแบ่งปันความรู้กันได้

          ล่าสุดพบว่าผลงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ช 0247 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ของ อ.ธัญลักษณ์ คงกะเรียน โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ใช้บริการเลยหลักล้านแล้ว

          ผมมีคำถามในใจอยู่เสมอว่า อยากทราบว่ามีองค์กรใด ต้องการจะสนับสนุนครูหรือนักเรียนประเภทนี้บ้างหรือเปล่าครับ เพราะผลงานเหล่านี้ไม่มีการประกวด แต่มีการใช้จริงจากนักเรียน น่าจะดีกว่าผลงานที่ชนะการประกวดแต่ไม่เคยนำไปใช้เลย หรือใช้นิดๆ หน่อยๆ พอเป็นพิธี ถ้าท่านคิดจะทำ ผมขอเสนอแนะให้จัดงาน แจกถ้วย แจกประกาศนียบัตร ให้เงิน ให้รางวัล กับผลงานที่มีการใช้จริง เกิน 1,000,000 ครั้ง หรือเกิน 500,000 ครั้ง ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านะครับ และผู้ที่ทำก็จะได้มีกำลังใจจะทำต่อไป มีผลงานให้เด็กและเยาวชนเข้ามาใช้งานอีกครับ องค์กรใด บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย มูลนิธิที่มีกำลังทรัพย์ หรือบุคคลผู้มีจิตศรัทธา ช่วยด้วยเถอะครับ ติดต่อมาที่ผมได้เลยครับ ผมและครู นักเรียน ที่มีผลงานอยู่ใน www.thaiigodview.com จะรอความจริงใจจากท่านในการช่วยเหลือสังคมไทย

          และท้ายสุด อ.พูนศักดิ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ผมขอบคุณครอบครัวที่เข้าใจและเป็นกำลังใจในการทำงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่คอยเป็นกำลังใจและเห็นคุณค่าของไทยกู๊ดวิวดอทคอม ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่ช่วยกันสร้างแหล่งข้อมูล โดยไม่ได้หวังตำแหน่ง เงินทอง คะแนน เพียงเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันของเยาวชนไทย ขอบคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองทั่วประเทศและอีก 35 ประเทศทั่วโลก ที่ส่งข้อมูลมาให้ อีกทั้งคอยให้กำลังใจและคำแนะนำตลอดมา และขอบคุณ สสวท. ที่สร้างผมขึ้นมา
สำหรับเว็บมาสเตอร์คนนี้แล้ว เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิต ที่ได้หลอมรวมอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เนื่องจากจิตวิญญานของความเป็นครูและนักไอทีที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นสื่อกลางแห่งขุมทรัพย์ทางปัญญา โดยผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ นั่นเอง

ผู้เขียน : วัฒนา เฉียงเหนือ

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ปีที่ 25 ฉบับที่ 8638
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
ที่กรุณาบอกว่า “ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ทำด้วยใจไปด้วยฝัน”

สกุ๊ปพิเศษ

“ไทยกู๊ดวิวดอทคอม” ทำด้วยใจไปด้วยฝัน

          เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ผลงานของอ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรี ศรีสุริโยทัย วิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยี(สสวท.) ทำหน้าที่เป็นเว็บมาสเตอร์ เกิดจากความต้องการให้ครูคอมพิวเตอร์และนัก เรียนระดับมัธยมฯ มีพื้นที่แสดงผลงานติดต่อสื่อสาร เพิ่มเติมความรู้ ข่าวสารและสาระต่าง ๆ
          ปัจจุบันข้อมูลใน thaigoodview มีประโยชน์ต่อการศึกษาทุกระดับ และที่สำคัญเว็บไซต์นี้ อับเดททุกวันเพื่อให้ข้อมูลเนื้อหาทันสมัยน่าติดตามอยู่เสมอ ในเว็บไซต์นี้ประกอบด้วย ตัวอย่างสื่อ การสอนของครูหลากหลายวิชาในทุกระดับชั้นจากทั่วประเทศ สาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คลังข้อมูล คลังข้อสอบต่างๆ พร้อมกับประมวลกิจกรรมที่น่าสนใจ จัดได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ทาง วิชาการสำหรับครูและนักเรียนก็ว่าได้
          เริ่มแรกอ.พูนศักดิ์ ชอบที่จะสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากบทบาทการเป็น วิทยากรแกนนำของ สสวท. ได้ถ่ายทอดการสร้างสื่อให้ครูและนักเรียนมาตั้งแต่ปี 2535 จนกระทั่ง ปี 2540 รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ได้จุดประกายกับชาววิทยากรแกนนำวิชาคอมพ์รุ่นที 1 ว่าขณะนี้การนำ เสนอในรูปแบบเว็บเพจกำลังมาแรง จึงได้เริ่มศึกษาด้วยตนเอง จนกระทั่งปี 2542 อ.พูน ศักดิ์ยังเขียนเว็บฯไม่ค่อยเก่ง แต่เมื่อได้ฟัง อ.พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ และอ.ทัศนีย์ กรองทอง นักวิช การของ สสวท. ได้ให้คำแนะนำเรื่องการเขียนเว็บไซต์และการขอพื้นที่ฟรีจาก www.thai.net ครั้งแรกที่ขอคือ www.thai.net/p_sakka แล้วก็มาเป็น www.thai.net/thaicom
          ต่อมาในคือวันที่ 17 เมษายน 2543 คณะ8เซียนวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ของ สสวท. รุ่นที่ 1 ไปอบรมครูคอมพิวเตอร์ที่เชียงใหม่ ขณะนั่งรับประทานอาหารที่ร้านกู๊ดวิว ได้หารือกันว่า ควรจะสร้างเว็บเพื่อเป็นแหล่งความรู้ของเด็กกันดีกว่า โดยจะจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เอง หลัง จากเห็นพ้องกันว่าจะใช้ชื่อ www.goofview.com ตามชื่อร้านที่รับประทานอาหาร วันรุ่งขึ้นอ. พูนศักดิ์ได้สำรวจว่า www.goodview.com มีคนใช้หรือยัง ปรากฏว่าเป็นเว็บไซต์ขายหนังสือ ของต่างประเทศ ก็เลยขอความเห็นจาก 8 เซียนอีกครั้ง เลยได้ชื่อว่า www.thaigoodviev. com มีความหมายว่าประเทศไทยของเรายังมีสิ่งดีๆ ที่น่ามองอีกมากมาย จึงขอจดทะเบียนกับ อเมริกา เสียเงินค่าจดทะเบียนและรักษาโดเมนเนม 2 ปีไป 70 เหรียญ คิดค่าเช่า 25 เมกกะ ไบต์เป็นเงิน 200 บาทต่อเดือน ดังนั้นวันที่ 24 เมษายน 2543 จึงเป็นวันถือกำเนิดของเว็บไซต์ ไทยกู๊ดวิวดอทคอม เพราะได้นำเนื้อหาขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้น อ.พูนศักดิ์ ก็ได้เริ่มสอนให้นักเรียน ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หัดเขียนเว็บเพจมาช่วยเสริมทัพอีกแรง
          “จากวันนั้นผมเลิกสอนพิเศษวิชาคณิตฯโดยสิ้นเชิง ผมใช้เวลากับไทยกู๊ดวิวฯตั้งแต่ช่วง 22.00-02.00 น. เกือบทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ได้ไม่ได้ไปอบรมครูก็ต้องขลุกอยู่กับมัน เนื่องจาก เรายังเป็นมือใหม่ ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจากตำรา 50 เล่มที่ซื้อมา และต้องนำไปสอนนักเรียน ด้วย มีคนบอกว่าผมบ้า ไม่รู้ทำไปทำไม ผมก็ยิ้มรับ เพราะผมมันบ้าครับ บ้าที่จะสร้างแหล่งความรู้ ให้เด็กไทยและครูไทย ผมไม่ได้สร้างเพื่อเอาไปทำผลงานอะไรทั้งสิ้น” อ.พูนศักดิ์ กล่าว
และในปี 2544 ซึ่งเป็นปีที่ 2 “ไทยกู๊ดวิวดอทคอม” ได้พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาและความน่าสน ใจจนกลายเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับครู อาจารย์ นักเรียนทุกระดับชั้น และผู้สนใจทั่วไป ไทย กู๊ดวิว จึงได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ สอน ทำให้องค์กร UNESCO คัดเลือกให้เป็นผลงาน “การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เสนอในการประชุมการศึกษานานาชาติ เรื่อง Using ICT for Quality Teaching}Learning and Effective Management ของ UNESCO- ACEID เมื่อวันที่ 11-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมอิมพิเรียลควีนส์ปาร์ค กทม. และเป็นปีที่สื่อมวล ชนและองค์กรเห็นคุณค่าของเว็บไซต์นี้และช่วยเผยแพร่
          “ปีที่สองของการทำเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว ผมเข้าใจระบบธุรกิจมากขึ้นเพราะต้องใช้เงินในการ จัดทำ ลำพังเงินเดือนครูไม่ถึง 20,000 บาท กับภาระอันหนักอื้อ ทำให้ผมต้องหารายได้เข้ามา ช่วยเหลือในการขยายพื้นที่เช่าให้มากขึ้น และจัดซื้ออุปกรณ์ ผมจึงขอโฆษณาบนเว็บไซต์แต่ก็ได้รับการ ปฏิเสธ เพราะไทยกู๊ดวิวมีเนื้อหาสาระมาก เด็ก ๆที่เข้าชมส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กดี เป็นเด็กใฝ่รู้ แต่ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเทภเหล้า เบียร์ ของมึนเมา บริการหาเงินบนเน็ตเป็นภัยต่อเยาวชนที่ติดต่อมา เราก็รับโฆษณาไม่ได้”
          ในปีที่สาม ไทยกู๊ดวิวมีเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับจำนวนผู้เข้าชมที่เพิ่ม อย่างรวดเร็ว สาเหตุเพราะมีผลงานครูในโครงการพัฒนารูปแบบการใช้ ICT ในการจัดการ เรียนรู้ จึงเพิ่มพื้นที่เช่าเป็น 800 เมกกะไบต์ เนื้อหามากกว่า 100,000 หน้า สสวท.ช่วย เหลืองบประมาณให้เช่าพื้นที่เพิ่มอีก 200 เมกกะไบต์ เป็นเวลา 1 ปี และได้รับสนับสนุนจาก SchoolNet อีก 1 GB จนทำให้ได้รางวัลชมเชยผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนครั้งที่ 20 ประจำปี 2544-2545 สื่อคอมพิวเตอร์ ประเภทเว็บเพจที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป จากสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ(สยช.)
          “การทุ่มเทให้กับงานมากเกินไปจนร่างกายทนไม่ไหว วันที่ 15 มกราคม 2545 ในงานกีฬาวัน ครูที่โรงเรียนนนทรีวิทยา ผมวูบล้มลงหน้าฟาดพื้นสนามซีเมนต์ ปากแตก คิวแตก ฟันหัก ไม่รู้สึกตัว ไปเกือบครึ่งชั่วโมง สาเหตุเพราะผมพักผ่อนไม่เพียงพอ”
          ในปี 2547 เป็นปีที่สี่ของไทยกู๊ดวิว เว็บไซต์นี้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ Truehits ของ สำ นักงานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NUCTEC)ได้รับคัดเลือกให้ไปเสนอผลงาน การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ในการเรียนการสอนในการประชุมวิชาการหลายงาน และที่ปลาบ ปลื้มใจคือการที่คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาฯ กล่าถึงคุณค่าของเว็บไซต์ ไทยกู๊ดวิวในเว็บของท่าน คอลัมน์ “พบกันทุกวันอังคาร” ใน www.moe.go.th/Tuesday/t0508 2546.htm
          ปัจจุบันแรงใจและไฟฝันของอ.พูนศักดิ์ยังไม่มีวันหมด คิดเพียงว่า เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ก่อนขออะไรจากแผ่นดิน เคยให้อะไรกับแผ่นดินแล้วหรือยัง “ต้องการอยากให้ฝันนี้เป็นจริง คือ อยากจะมีเซิร์ฟเวอร์สัก 1 ตัว ประมาณ 100,000 บาท เพิ่มพื้นที่เป็น 40 GB แต่ยังหาผู้สนับสนุน และตั้งเป้าอยากให้ครูทุกคนสามารถสร้างแหล่งความรู้ด้วยตนเองได้และแบ่งปันความรู้กัน” อ. พูนศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
          เว็บมาสเตอร์คนนี้ถือว่าเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิต ที่หลอมรวม อุดมการณ์ และความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เนื่องจากจิตวิญญาณของ ความเป็นครูและนักไอทีที่ ใฝ่ฝันอยากจะเป็นสื่อกลางแห่งขุมทรัพย์ทางปัญญาผ่านเว็บไซต์แห่งนี้นั่นเอง

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
ปีที่ 14 ฉบับที่ 5102 ที่กรุณาบอกว่า “ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ทำด้วยใจไปด้วยฝัน”

“ไทยกู๊ดวิวดอทคอม”ทำด้วยใจไปด้วยฝัน Thailand Web Stat

          เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ซึ่งมีอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นเว็บมาสเตอร์ เกิดจากความต้องการให้ครูคอมพิวเตอร์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพื้นที่แสดงผลงานติดต่อสื่อสาร เพิ่มเติมความรู้ ข่าวสารและสาระต่างๆ

          ข้อมูลใน thaigoodview มีประโยชน์ต่อการศึกษาทุกระดับ และที่สำคัญคือเว็บไซต์นี้อัพเดททุกวันเพื่อให้ข้อมูลเนื้อหาทันสมัยน่าติดตามอยู่เสมอ

          ในเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย ตัวอย่างสื่อการสอนของครูหลากหลายวิชาในทุกระดับชั้นจากทั่วประเทศ สาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คลังข้อมูล คลังข้อสอบต่างๆ พร้อมกับประมวลกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ทางวิชาการสำหรับครูและนักเรียนก็ว่าได้

          เริ่มแรกอาจารย์พูนศักดิ์ชอบที่จะสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากบทบาทของการเป็นวิทยากรแกนนำของ สสวท. ได้ถ่ายทอดการสร้างสื่อให้ครูและนักเรียนมาตั้งแต่ปี 2535

          ต่อมาในปี 2540 รศ.ยืน ภู่วรรณ ได้จุดประกายโดยบอกกับชาววิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 1 ว่าขณะนี้การนำเสนอในรูปแบบเว็บเพจกำลังมาแรง จึงได้เริ่มศึกษาด้วยตัวเอง

          ในราวปี 2542 อาจารย์พูนศักดิ์ยังเขียนเว็บไม่ค่อยได้นัก และยังไม่สนใจเท่าที่ควร

          จนมีนักวิชาการของ สสวท.คือ อ.พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ และอ.ทัศนีย์ กรองทอง ได้ให้คำแนะนำเรื่องการเขียนเว็บไซต์และการขอพื้นที่ฟรีจาก www.thai.net ครั้งแรกที่ขอคือ www.thai.met/p-sakka แล้วก็มาเป็น www.thai.net/thaicom

          คืนวันที่ 17 เมษายน 2543 คณะ 8 เซียนวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ของ สสวท. รุ่นที่ 1 ได้ไปอบรมครูคอมพิวเตอร์ที่เชียงใหม่ และได้ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านกู๊ดวิว จึงได้หารือกันว่าควรจะสร้างเว็บเพื่อเป็นแหล่งความรู้ของเด็กกันดีกว่า โดยจะจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เอง และเห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ชื่อ www.goodview.com ตามชื่อร้านที่ไปรับประทานอาหาร เพราะร้านนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง มองเห็นพระธาตุดอยสุเทพ อาหารอร่อย เพลงก็เพราะ ทุกอย่างดีไปหมด

          วันรุ่งขึ้นอาจารย์พูนศักดิ์ได้สำรวจว่า www.goodview.com มีคนใช้หรือยัง ปรากฏว่าเป็นเว็บไซต์ขายหนังสือของต่างประเทศ ก็เลยขอความเห็นจาก 8 เซียนอีกครั้ง

          เลยได้ชื่อว่า www.thaigoodview.com มีความหมายว่าประเทศไทยของเรายังมีสิ่งดีๆ ที่น่ามองอีกมากมาย จึงขอจดทะเบียนกับอเมริกา เสียเงินค่าจดทะเบียนและรักษาโดเมนเนม 2 ปี ไป 70 เหรียญ

          วันที่ 24 เมษายน 2543 เป็นวันถือกำเนิดของเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม เพราะได้นำเนื้อหาขึ้นเป็นครั้งแรก

          “จากวันนั้นผมเลิกสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์โดยสิ้นเชิง ผมใช้เวลากับไทยกู๊ดวิว ตั้งแต่ช่วง 22.00-02.00 น. เกือบทุกวัน วันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ไปอบรมครูก็ต้องขลุกอยู่กับมัน เนื่องจากเรายังเป็นมือใหม่ ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจากตำรา 50 เล่มที่ซื้อมา และต้องนำไปสอนนักเรียนด้วย มีคนบอกว่าผมมันบ้า ไม่รู้ทำไปทำไม ผมก็ยิ้มรับ เพราะผมมันบ้าครับ บ้าที่จะสร้างแหล่งความรู้ให้เด็กไทยและครูไทย ผมไม่ได้สร้างเพื่อเอาไปทำผลงานอะไรทั้งสิ้น” อาจารย์พูนศักดิ์กล่าว

          ต่อมา “ไทยกู๊ดวิวดอทคอม” ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาและความน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆ และค่อยๆ ซึมลึกจนกลายมาเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับครู อาจารย์ นักเรียนในทุกระดับชั้นและผู้สนใจทั่วไป จนในปีที่สองของการทำเว็บไซต์ คือ พ.ศ. 2544 ไทยกู๊ดวิวดอทคอมได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน

          และแล้วจากเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณค่าทำให้องค์กร UNESCO คัดเลือกให้เป็นผลงาน “การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” นำเสนอในการประชุมการศึกษานานาชาติเรื่อง Using ICT for Quality Teaching) Learning and Effective Management ของ UNESCO-ACEID ในวันที่ 11-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กทม.

          และในปีเดียวกันเป็นปีที่สื่อมวลชนและองค์กรที่เห็นคุณค่าของเว็บไซต์แห่งนี้ได้ช่วยกันเผยแพร่เปิดตัวเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

          “ปีที่สองของการทำเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวเป็นปีที่ผมเข้าใจระบบธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้เงินมากในการทำเว็บไซต์ ลำพังเงินเดือนครูธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ถึง 20,000 บาทกับภาระอันหนักอึ้งนี้ ทำให้ผมต้องหาทางที่จะมีรายได้เข้ามาช่วยเหลือเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้ขยายพื้นที่เช่าให้มากขึ้น และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ ผมจึงไปขอโฆษณาบนเว็บไซต์ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ สิ่งที่ผมได้รับคำตอบคือ ไม่สามารถลงโฆษณาได้เพราะไทยกู๊ดวิวมีเนื้อหาสาระมากไป เด็กๆที่เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเด็กดี เป็นเด็กใฝ่รู้ แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเหล้า เบียร์ของมึนเมา บริการหาเงินบนเน็ต ซึ่งเป็นภัยต่อเยาวชนที่ติดต่อมา ทางเราก็รับไม่ได้ที่จะลงโฆษณา”

          ต่อมาในปีที่สาม เริ่มจากเดือนพฤษภาคม 2547 ไทยกู๊ดวิวมีเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับจำนวนผู้เข้าชมที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว สาเหตุหนึ่งที่เนื้อหามากขึ้นเพราะมีผลงานครูในโครงการพัฒนารูปแบบการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จึงเพิ่มพื้นที่เช่าเป็น 800 เมกะไบต์ เนื้อหามากกว่า 100,000 หน้า

          นอกจากนี้ สสวท.ยังได้ช่วยเหลืองบประมาณให้เช่าพื้นที่เพิ่มอีก 200 เมกะไบต์ เป็นเวลา 1 ปี และได้รับการสนับสนุนจาก SchooINet อีก 1 GB จนทำให้ได้รางวัลชมเชยผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนครั้งที่ 20 ประจำปี 2544-2545 สื่อคอมพิวเตอร์ ประเภทเว็บเพจที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)

          และเป็นปีที่ได้ไปอบรมครูเกี่ยวกับการสร้างแหล่งความรู้เกือบทุกเสาร์อาทิตย์

          ในปี 2546-เดือนเมษายน 2547 เป็นปีที่สี่ของไทยกู๊ดวิวดอทคอม เว็บไซต์นี้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ Truehits ของ สำนักงานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (BECTEC) และได้รับคัดเลือกให้ไปเสนอผลงานการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ในการเรียนการสอนในการประชุมวิชาการต่างๆ หลายงานด้วยกัน

          นอกจากนั้นสิ่งที่นำความปลาบปลื้มใจมาสู่ทีมงานมากก็คือการที่คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงคุณค่าของเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวในเว็บไซต์ของท่าน คอลัมน์ “พบกันทุกวันอังคาร” ในเว็บไซต์ www.moe.go.th/Tuesday/t05082546.htm

          สำหรับเว็บมาสเตอร์คนนี้แล้วเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิต ที่ได้หลอมรวมอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เนื่องจากจิตวิญญาณของความเป็นครูและนักไอทีที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นสื่อกลางแห่งขุมทรัพย์ทางปัญญาโดยผ่านเว็บไซต์แห่งนี้นั่นเอง