ผลงานครู ศูนย์สงขลา :
การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th

อบรมวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
คณะกรรมการตรวจผลงานและเปิดโหวต วันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566

มีจำนวนผลงานทั้งสิ้น 52 ผลงาน
01 www.khunkruwit.in.th
ครูทัศน์ปองคุณ ดาราจร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
02 www.krunoo.in.th
ครูณูสนี หะยียูโซะ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
03 www.krujoy.in.th
ครูสุวรรณา เพชรแก้ว
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
04 www.kruyang.in.th
ครูอัมราม จะมาจี
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
05 www.krumoo.in.th
ครูจุฑาศิษฏ์ นิติภาค
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
06 www.kruneung.in.th
ครูประจักร์ สุขสะปาน
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
07 www.krupeung.in.th
ครูโสภาพรรณ สุขสะปาน
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
08 www.lovelykrueye.in.th
ครูชนิตา มลิวัลย์
โรงเรียนสตรีพัทลุง
09 www.kruree.in.th
ครูสุทธิพงศ์ โหดหมาน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
10 www.krusoft.in.th
ครูอัษฎาพร แก้วชูเสน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
11 www.yingmook.in.th
ครูมุกดา อรุณรังษี
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
12 www.kruwoot.in.th
ครูวรวุฒิ เหมเด็น
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
13 www.sakbio.in.th
ครูสมควร ไข่แก้ว
โรงเรียนพัทลุง
14 www.kruda.in.th
ครูจินดา สงศิริ
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
15 www.sammapanya.in.th
ครูเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
16 www.kik.in.th
ครูณฐนนท์ เหมไพบูลย์
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
17 www.iq.in.th
ครูชฎาพร เชียรศรี
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
18 www.kruanis.in.th
ครูอนิส หมานมานะ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
19 www.kruareeya.in.th
ครูอารียา ต้นวิชา
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
20 www.krutip.in.th
ครูพรทิพย์ จริตงาม
โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
21 www.krupinkaew.in.th
ครูปิ่นแก้ว จิตคง
โรงเรียนบ้านหาร
22 www.krupan.in.th
ครูพนิดา ผลบุญ
โรงเรียนบ้านหาร
23 www.krufah.in.th
ครูนายีฝ๊ะ เจะหะ
อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์
24 www.krunanoh.in.th
ครูจุฬาลักษณ์ โนะ
อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์
25 www.boonyisa.in.th
ครูบุญญิสา ช่วยชม
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
26 www.kruareerat.in.th
ครูอารีรัตน์ คงมี
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
27 www.krusupanan.in.th
ครูศุภานัน ประดิษฐ์อนุสรณ์
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
28 www.kruseen.in.th
ครูลัสนรรห์ คลังข้อง
โรงเรียนบ้านควนคูหา
29 www.praprueksa.in.th
ครูประพฤกษา ส้มแก้ว
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ)
30 www.sunipa.in.th
ครูสุนิภา สุขไพบูลย์
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ)
31 www.kruboy.in.th
ครูวงศ์วัฒน์ พรอนุวงศ์
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
32 www.beauty-secret.in.th
ครูอัฐภรณ์ สุทธินวล
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ)
33 www.krunona.in.th
ครูโนเรียน่า มาหามัด
โรงเรียนบ้านกาตอง
34 www.krulek.in.th
ครูฉัตรชัย ชายแก้ว
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
35 www.krujae.in.th
ครูธิษารัตน์ คิดถูก
โรงเรียนสามัคคี
36 www.pruet-ji.in.th
ครูพฤศจิ อุ่นอก
สพม. ยะลา
37 www.krubb.in.th
ครูกุญจนาฏ ยุบลวัฒน์
โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
38 www.korkiat.in.th
ครูก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
39 www.seezone.in.th
ครูวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
40 www.krukwang.in.th
ครูจักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
41 www.krup.in.th
ครูสุลัยมาน ยาประจันทร์
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
42 www.krusaifon.in.th
ครูเกสรา อุ่นนวล
โรงเรียนวัดทุ่งบัว
43 www.kruchangnoi.in.th
ครูสิริรัตน์ เดโชศาสตร์
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
44 www.krudome.in.th
ครูภาณุศักดิ์ ขุนทองปาน
โรงเรียนบ้านหลักเขต
45 www.krusukhumarn.in.th
ครูสุขุมาล คงเนียม
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
46 www.krutech.in.th
ครูสหรัฐ บัวทอง
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
47 www.krualano.in.th
ครูนพดล หลาหวัน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
48 www.krujah.in.th
ครูพิชญาภร หนูอุไร
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
49 www.kru-aemy.in.th
ครูดวงฤทัย ไชยจารีย์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
50 www.paopink.in.th
ครูฌนพล จันสุกสี
โรงเรียนสตรีพัทลุง
51 www.9chaiyo.in.th
ครูฉัตรชัย ชัยพรพิพัฒน์
โรงเรียนนวมิทราชูทิศ ทักษิณ
52 www.somyotsit.in.th
ครูสมยศ สิทธิ์
โรงเรียนนวมิทราชูทิศ ทักษิณ

ข้อมูลจาก https://www.webkru.in.th/testimonial/songkhla