supatkul Avatar

สร้างโดย : สุพัฒน์กุล ภัคโชค
สร้างเมื่อ พุธ, 25/05/2554 – 21:14

แจ้งผู้ใช้งานบล็อกในเว็บไซต์ www.thaigoodview.com

       เนื่องจากเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว เป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2543 เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ปัจจุบันมีเนื้อหากว่า 1,140,00 หน้า มีสมาชิกกว่า 100,000 คน และมีสถาบันการศึกษาใช้งานกว่า 800 สถาบัน โดยมีการให้บริการการใช้บล็อกดังนี้

 1. ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 2. ครูสร้างบล็อกในรูปแบบใบความรู้ ใบงาน เป็นแหล่งความรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
 3. นักเรียนสร้างบล็อกเป็นรายงานส่งครู
 4. ผู้ปกครองสร้างบล็อกเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน

      แต่ผลปรากฎว่ามีนักเรียนบางส่วน จัดทำรายงานโดยการคัดลอกข้อมูลจากแหล่งต่างต่างโดยตรง ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ซึ่งเป็นความผิดทางอาญามีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักการเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น ทางเว็บไซต์จึงขอดำเนินการมาตรการเพื่อให้นักเรียนได้จัดทำรายงานให้ถูกต้อง ดังนี้

 1. การจัดทำรายงาน นักเรียนควรนำข้อมูลมาจากหลายๆ แหล่ง แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่ 
 2. ข้อมูลที่นำมาจากแหล่งอื่นๆ ต้องอ้างอิงให้ถูกต้อง (รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง http://www.thaigoodview.com/node/99177) คือ
  • ข้อความ ต้องอ้างอิงถึงหน้าที่นำมา เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์ ต้องบอก URL ถึงหน้านั้นๆ เช่น http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/Saraburi/main.htm มิใช่อ้างอิงแค่ http://www.thai-tour.com
  • รูปภาพ ต้องอ้างอิงไว้ใต้ภาพ หากเป็นเว็บไซต์ ต้องอ้างอิง URL ถึงตำแหน่งของภาพ เช่น http://travel.mthai.com/wp-content/uploads/2012/07/best-island02.jpg มิใช่อ้างอิงแค่ http://travel.mthai.com
  • ภาพยนต์ ต้องอ้างอิง URL ไว้ใต้ภาพยนต์อย่างละเอียด  เช่น http://www.youtube.com/watch?v=C90RfZaxUjg มิใช่อ้างอิงแค่ http://www.youtube.com

        ทางเว็บได้พยามรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ (http://www.thaigoodview.com/node/8356 ) อีกทั้งเตือนผู้ใช้งานมาตลอดเวลา ทั้งผ่านเว็บไซต์ (http://www.thaigoodview.com/node/21166) หรือการเดินทางไปอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียน กว่า 1,000 โรงเรียน ทั่วประเทศไทย แต่ยังมีผู้ใช้งานที่ยังพยายามละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทำให้ทางเว็บได้รับจดหมายแจ้งเตือนตลอดเวลา แม้ทางครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนได้พยายามย้ำเน้น ตักเตือน และลบข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ตาม

       ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการหยุดยั้งการกระทำความผิดดังกล่าว คือ ตรวจสอบข้อมูลทุกบล็อกที่สร้างขึ้นมา หากพบการทำผิดดังกล่าว จะดำเนินการดังนี้

 1. เตือนให้ทำให้ถูกต้องภายใน 7 วัน โดยการเตือนไว้ที่แสดงความคิดเห็นในหน้านั้นๆ
 2. หากเกิน 7 วัน แล้วไม่แก้ไข จะดำเนินการดังนี้
  1. ลบข้อมูลในหน้าดังกล่าวออก แต่ยังไม่ลบบล็อกนั้น ๆ 
  2. ระงับการใช้งานชื่อผู้ใช้งานนั้นชั่วคราว
  3. หากผู้ใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว ต้องการใช้งานให้ติดต่อ ทางอีเมล์ (webmaster@thaigoodview.com)
 3. ผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว เมื่อเปิดให้ใช้งานแล้ว ยังทำการละเมิดสิทธิ์อีกเป็นครั้งที่ 2 จะลบข้อมูลทั้งหมดทันที โดยไม่มีการเตือน และดำเนินการดังนี้
  1. ถ้าเป็นนักเรียนทำรายงานส่งครู จะแจ้งให้ครูประจำวิชาโรงเรียนนั้นๆรับทราบ และนักเรียนจะไม่สามารถใช้งานได้อีก
  2. ถ้าเป็นบุคคลทั่วไป จะไม่สามารถใช้งานได้อีก

         ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้จักการเคารพสิทธิ์ผู้อื่น ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ปรับปรุงเมื่อ 28 มกราคม 2557

รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย.  “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์.”  กรุงเทพมหานคร :
         หน่วยมาตรฐานวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ งานมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2544.
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ.  “การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง.” ใน สารนิเทศสาร, 1-33.
         กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2543.