สถานที่ที่สำคัญของโลก

สร้างโดย : นางสาวลลิสา แซ่เอี้ยะ และนางสาวรจนา จรรยาฉลาด
สร้างเมื่อ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 1,541,290 ครั้ง (21/10/2022)

สถานที่ที่สำคัญของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
ผู้จัดทำ นางสาวลลิสา แซ่เอี้ยะ และนางสาวรจนา จรรยาฉลาด
นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

เข้าสู่เนื้อหา http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no02-07/index.html