วิทยาศาสตร์ ว306 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สร้างโดย : นางสาวชลลดา เหรีญอร่าม และนางสาววัลลดา เหรียญอร่าม นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 07 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 104,587 ครั้ง (21/10/2022)

สวัสดีค่ะ ( ( ^! ^ ) ) เว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับ เนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 รหัสวิชา ว306 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บท คือ
บทที่ 16 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
บทที่ 17 การขนส่งและการสื่อสาร
บทที่ 18 ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ