สี กับงานศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วิชาศิลปศึกษา รหัส ศ 441 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.ต้น)

สร้างโดย : นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
มีผู้อ่าน 1,181,421 ครั้ง (22/10/2022)

             บทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง สี กับงานศิลปะ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนในสาระศิลปศึกษา ซึ่งผู้สอนหรือผู้เรียนอาจใช้เวลาว่าง จากการทำภาระกิจต่างๆใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และอาจใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคคลากร หรือข้อจำกัดด้านเวลาเรียนของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัยในชั้นเรียนโดยผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านทฤษฎีจากบทเรียนผ่านเครือข่าย รวมทั้ง ทำกิจกรรม ภารกิจ หรืองานซึ่งได้รับมอบหมายผ่านระบบเครือข่าย แล้วนำเอาหลักการที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ ตามที่ กำหนด แล้วนำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน เพื่อตรวจผลงาน และแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องในชิ้นงานเพื่อเป็นความรู้ และ เป็นแนวทางในการสร้างผลงานชิ้นต่อๆไป

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้เรียนควรเรียน ตามลำดับเนื้อหาเพื่อความเข้าใจในบทเรียนที่ถูกต้องอย่างมีขั้นตอนเพราะเนื้อหาแต่ละบทเรียนเป็นพื้นฐาน ในการเรียนรู้ในบทต่อ ๆ ไป
  • ผู้เรียนควรมีความซื่อสัตย์ ในการศึกษาบทเรียน การทดสอบ ทำแบบฝึกหัด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอน
  • การถามตอบปัญหาสามารถกระทำได้ทั้งผ่านเครือข่ายและแบบเผชิญหน้าในห้องเรียนปกติ
  • การนำเสนอผลงานสามาถส่งหรือนำเสนอได้ทั้งเผชิญหน้าและผ่านเครือข่าย

             บทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง ทฤษฎีสี นี้เป็นเป็นเพียงแนวทาง หรือช่องทางอีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งให้ความรู้กับผู้ที่ศึกษาในเพียงเบื้องต้น เท่านั้น ผู้เรียนอาจใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนศิลปะในเรื่องอื่น ๆ

             ขอขอบพระคุณมายัง อาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ประสบการณ์ รวมทั้งมิตรภาพที่ดีสำหรับการจัดทำบทเรียนในครั้งนี้

             หากมีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อคิดเห็นประการใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ kesinilphan@hotmail.com