วัดแวว สำหรับชั้น ป.4 – ม.6

สร้างโดย : นายปรีชา จันเปล่ง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2547
มีผู้อ่าน 1,825,963 ครั้ง (22/10/2022)

             การปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้รับการดูแลให้พัฒนาครบทุกด้าน คนดี คนเก่ง และการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน นำไปจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมบ่มนิสัยในองค์รวม เน้นย้ำให้ติดตัวคงทนตลอดไป
             วิธีการประเมิน ให้ท่านสำรวจว่าท่านมีพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้ผู้ปกครอง ครู หรือเพื่อน ๆ ช่วยตัดสินใจ เพราะพฤติกรรมบางอย่างเราอาจจะไม่ทราบตนเอง แต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอาจเห็นดีกว่าตัวเอง หรือพฤติกรรมบางอย่างเราอาจจะเข้าข้างตนเองเพื่ออยากให้เป็นตามนั้นแต่ที่แท้จริงเราอาจจะไม่มีเลยก็ได้ ดังนั้นขอให้เราพิจารณาพฤติกรรมที่แท้จริงของเราให้ได้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวเอง การตอบในสิ่งที่ที่ไม่เป็นจริงจะส่งผลเสียตนตัวเอง และการที่เรามีแววในด้านที่ตนเองชอบยังไม่ถึงขั้นก็อย่าตกใจ น้อยใจ เพราะความสามารถเราสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในการวัดแววนี้มีการวัดแวว 10 ด้าน ดังนี้

  1. แววผู้นำ
  2. แววนักคิด
  3. แววนักสร้างสรรค์
  4. แววนักวิชาการ
  5. แววนักคณิตศาสตร์
  6. แววนักวิทยาศาสตร์
  7. แววนักภาษา
  8. แววนักกีฬา
  9. แววดนตรี
  10. แววนักศิลปิน