ลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาวโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ ครูโรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547
มีผู้อ่าน 593,448 ครั้ง (22/10/2022)

            ขอนำท่านสู่วรรณคดีไทยที่จัดเป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทย เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายมีความดีเด่นทุกด้าน เช่น การเล่นคำ การใช้อุปมาโวหารเพื่อให้เกิดภาพพจน์และจินตนาการ การใช้คำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ กวีได้สอดแทรกความรู้ต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น การจัดกระบวนทัพ ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการรบ นอกจากนี้กวียังได้นำชื่อนกและชื่อต้นไม้มาใช้ในบทครวญตามแบบอย่างของนิราศ จึงทำให้เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายมีความไพเราะ นุ่มนวล น่าอ่าน ถึงแม้ว่า เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายจะเป็นวรรรคดีประวัติศาสตร์ก็ตาม