ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545
มีผู้อ่าน 1,214,595 ครั้ง (22/10/2022)

อินเทอร์เน็ต(Internet) คืออะไร

  • อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก หรือทั้งจักรวาล
  • อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย
  • อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย
  • อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายของเครือข่าย (A network of network)

สำหรับคำว่า internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net

            Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง
            Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย

เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลได้ว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย