ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์

ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4

สร้างโดย : นางสาวสุกานดา พิมพะนิตย์ ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548
มีผู้อ่าน 1,620,759 ครั้ง (23/10/2022)

            สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับช่วงชั้นที่ 4 และผู้ที่สนใจ เนื้อหาจะกล่าวถึงการแปลงเลขฐานต่าง ๆ ได้แก่ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบ และเลขฐานสิบหก นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถฝึกทักษะจากแบบหลังจากศึกษาบทเรียนเพื่อเป็นการทบทวน

            เนื้อหาความรู้นี้จะไม่สมบูรณ์ หากไม่ได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หนังสือแบบเรียน คู่มือการเรียนรู้ต่าง ๆ และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เ็น็ต รวมทั้งภาพที่นำมาใช้ประกอบในบทเรียน ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ และเนื้อหาดังกล่าวมีไว้เพื่อเผยแพร่ทางการศึกษา โดยมิได้หวังผลทางการค้าใด ๆ ทั้งสิ้น