ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์

Homeบทนำเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบหกแบบฝึกทักษะผู้จัดทำ

 

  

           สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับช่วงชั้นที่ 4  และผู้ที่สนใจ  เนื้อหาจะกล่าวถึงการแปลงเลขฐานต่าง ๆ ได้แก่ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบ และเลขฐานสิบหก นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถฝึกทักษะจากแบบหลังจากศึกษาบทเรียนเพื่อเป็นการทบทวน

             เนื้อหาความรู้นี้จะไม่สมบูรณ์   หากไม่ได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร  หนังสือแบบเรียน คู่มือการเรียนรู้ต่าง ๆ  และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เ็น็ต รวมทั้งภาพที่นำมาใช้ประกอบในบทเรียน ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ และเนื้อหาดังกล่าวมีไว้เพื่อเผยแพร่ทางการศึกษา โดยมิได้หวังผลทางการค้าใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

ัดทำโดย : นางสาวสุกานดา พิมพะนิตย์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม. เขต 1)
Copyright(c) 2005 Ms.Sukanda Pimpanit, All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.