โวหารในการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4

สร้างโดย : นางแสงทอง สุขเกษม ครูโรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สร้างเมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2550
มีผู้อ่าน 957,253 ครั้ง (23/10/2022)

            สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ WEB การเรียนรู้ เนื้อหาที่นำมาเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับโวหารในการเรียงความ  การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ สำหรับความรู้ในการจัดทำบทเรียนนี้ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล จาก Thaigoodview.com จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย