ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำมลภาวะ  คือมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางเสียงมลพิษจากขยะมลพิษจากของเสียอันตรายมลพิษทางอาหารแบบทดสอบ ก่อน- หลังเรียน

 

 

 

ชื่อ... นางสุรีพร  จิตต์ซื่อ  (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง...ครู คศ. 2 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สังกัด... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
 
นายณัฐกิจ  พืชเนาวรัตน์ (ผู้ช่วย)

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสุรีพร จิตต์ซื่อ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Sureeporn Jittsue. All rights reserved.