เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567
คลิกอ่านรายละเอียด และ ลงทะเบียนอบรม ปี 2567

ที่มาและความสำคัญ

          จำนวนชื่อโดเมนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและดิจิทัลของประเทศ นอกเหนือจากสถิติจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อโดเมนภายใต้รหัส .th (อ่านว่า ดอท ที เอช) และ .ไทย (อ่านว่า ดอท ไทย) ซึ่งเป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดประเภทรหัสประเทศ (Country Code Top Level Domain: ccTLD) จึงเรียกว่า “ชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย” แม้ว่าหนังสือเรียน สสวท. รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) บทที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้บรรจุพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หนึ่งในนั้นได้กล่าวถึงชื่อโดเมน .th ไว้เป็นที่เรียบร้อย (หัวข้อ 5.3 อินเทอร์เน็ต) หากแต่การให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ ส่งเสริมการใช้งานชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย รวมถึงชื่อโดเมนรหัสประเทศภาษาไทย หรือ .ไทย ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยจะส่งผลดีในหลายด้าน อาทิ การนำสถิติและข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ประกอบการในประเทศที่ใช้ชื่อโดเมนประเภทรหัสประเทศไทยไปต่อยอดให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาการเปิดเว็บไซต์หรือใช้อีเมลหลอกลวง เนื่องจากการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ทุกชื่อได้รับการตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ถือครองชื่อโดเมนโดยนายทะเบียน จึงเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือสำหรับเว็บไซต์และที่อยู่อีเมล เป็นต้น

          มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรที่ดูแลบริหารจัดการชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย ทั้ง .th และ .ไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนและประโยชน์ของการดำเนินการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้องผ่านการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบเปิดสำหรับบุคลากรครู ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดยไม่สงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ โดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบอบรมผู้ฝึกสอน (Train the trainer) เพื่อที่คุณครูจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ไปสู่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง จึงได้ริเริ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th และ .ไทย เป็นหลักสูตรเสริมจากหนังสือเรียน สสวท. รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย ชื่อโดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่นที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ วิธีจัดทำเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนสามารถต่อยอดการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ห้องเรียน ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อโดเมนรหัสประเทศ .th และ .ไทย 
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นำไปใช้งานได้จริง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนได้
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมกับยุคดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
– รับสมัครผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 คน ต่อ ศูนย์จัดการอบรมหลัก จำนวน 10 แห่ง
– รับสมัครผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 คน ต่อ ศูนย์จัดการอบรมโดยครูผู้นำ จำนวน 11 แห่ง
– ได้รับโดเมนคนละ 2 โดเมน  คือ .in.th และ .ไทย
– วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ลงนามโดยมูลนิธิฯ สวคท. และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา ณ พื้นที่จัดการอบรม

ผู้สนับสนุนกิจกรรม

 1. มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
 2. สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 3. สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย
 4. เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว
 5. เว็บไซต์เด็กดี
 6. บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
 7. บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด
 8. บริษัท ดอทอะไร จำกัด
 9. สถานที่จัดการอบรมศูนย์หลัก: โรงเรียน / มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 10. หน่วยงานการศึกษา/หน่วยงานท้องถิ่น: สพป. /สพม. / สท.

ศูนย์จัดการอบรมหลัก (10 แห่ง)

 1. วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567
  โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
  Location : https://maps.app.goo.gl/ujJubNoabELb9ccc6
 2. วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  จ.พระนครศรีอยุธยา
  Location : https://maps.app.goo.gl/pnjtZoGFeT99JYhH9
 3. วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
  Location : https://maps.app.goo.gl/4JQeuVry6hRjYJc28
 4. วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567
  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
  Location : https://maps.app.goo.gl/zaq7g1xzdvo6V1AX6
 5. วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  Location : https://maps.app.goo.gl/YtZwpoB7P6WanLeM9
 6. วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567
  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
  Location : https://maps.app.goo.gl/ahsc2FVz5NhNfEyL7
 7. วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  Location : https://maps.app.goo.gl/3yqQ7Fty9nT7NJcZ8
 8. วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
  Location : https://maps.app.goo.gl/LqwUArd5xbqc1RSJ7
 9. วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567
  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
  Location : https://maps.app.goo.gl/A1pC325nXkQ6cULh8
 10. วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2567
  ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จ.ตาก
  Location : https://maps.app.goo.gl/cvy2MjjTHb86iVRY9 

ศูนย์จัดการอบรมโดยครูผู้นำ รุ่นที่ 1 (11 แห่ง)

 1. โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย วันที่ 20 – 21 มกราคม 2567
 2. โรงเรียนบ้านมะเดื่อ จ.ระยอง วันที่ 27 – 28 มกราคม 2567
 3. โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กทม. วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567
 4. โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  จ.พระนครศรีอยุธยา (TBC)
 5. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี (TBC)
 6. โรงเรียนไตรประชาสามัคคี จ.นครสวรรค์ (TBC)
 7. โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง (TBC)
 8. โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ (TBC)
 9. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี (TBC)
 10. โรงเรียนวัดท่าบัวทอง จ.พิจิตร (TBC)
 11. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง (TBC)

สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม*

1. ฟรี! ค่าลงทะเบียนอบรม ระยะเวลา 2 วัน ฟรี! อาหารกลางวันและอาหารว่าง

2. ฟรี! ค่าจดทะเบียนชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย ระยะเวลา 2 ปี และจะได้รับสิทธิต่ออายุราคาพิเศษในปีที่ 3 ขึ้นไป

3. ฟรี! การให้ความช่วยเหลือหลังการอบรมเพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: *สิทธิประโยชน์ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้ารับการอบรม

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมที่กำหนด* 

1. จะได้รับวุฒิบัตรเข้ารับการอบรม (ระบุจำนวนชั่วโมง) จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และภาคี

2. จะได้รับสิทธิส่งผลงานประกวดชิงเงินรางวัล รอบระดับศูนย์ฯ 3 รางวัล ชิงเงินรางวัล 3 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท ต่อ ศูนย์ฯ
      – เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท
      – เงินรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน 4,000 บาท
      – เงินรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จำนวน 3,000 บาท

3. ผู้ชนะเลิศรอบระดับศูนย์จะได้รับสิทธิเข้าแข่งขันรอบระดับประเทศ ชิงโล่ห์เกียรติยศและเงินรางวัล 3 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่า 60,000 บาท
      – เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท
      – เงินรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน 20,000 บาท
      – เงินรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จำนวน 10,000 บาท

หมายเหตุ: *ผู้มีสิทธิ์รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง (>80%)  และต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการอบรม โดยท่านจะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลภายใน 15 วัน หลังจากคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้น

สิทธิพิเศษ สำหรับต้นสังกัดของผู้ชนะรางวัลระดับประเทศ

โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษาที่ผู้ชนะระดับประเทศสังกัดอยู่ จะได้รับเงินบริจาค จำนวนเท่ากับเงินรางวัลชนะอันดับ 1 – 3 ตามลำดับ

เอกสารประกอบการอบรม

 1.  เอกสารประกอบการอบรม (อัปเดตวันที่ 17 ม.ค. 67)
 2. สไลด์ประกอบการอบรม (อัปเดตวันที่ 11 ก.พ. 67)
 3.  Free Google Sites Template

กำหนดการอบรม

วันที่ 1 ของการอบรม

08:30 – 08:45 น. พิธีเปิดการอบรม โดยผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา

08:45 – 09:15 น. บรรยายหัวข้อ:
                                        – ชื่อโดเมน หรือโดเมนเนมคืออะไร
                                        – ประวัติและโครงสร้างระบบชื่อโดเมน
                                        – ประวัติอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และการบริหารโดเมน .th และ .ไทย

09:15 – 09:45 น. บรรยายหัวข้อ:
                                        – ความสำคัญของการมีชื่อโดเมน และข้อดีของการใช้โดเมน .th
                                        – แนวโน้มการเจริญเติบโตของการใช้งาน โดเมน .th และ .ไทย

09:45 – 10:00 น. บรรยายหัวข้อ: ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น .ไทย อีเมลภาษาไทย และการรองรับ

10:00 – 11:45 น. Workshop:
                                        – การจดทะเบียนชื่อโดเมน
                                        – ขั้นตอนการสมัครสมาชิก หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย
                                        – การขอจดทะเบียนโดเมน .in.th และ .ไทย

11:45 – 12:00 น. บรรยายหัวข้อ: เว็บไซต์คืออะไร

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น. บรรยายหัวข้อ: วิธีการเตรียมเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์

15:00 – 16:30 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

วันที่ 2 ของการอบรม

08:30 – 11:00 น. Workshop:
                                        – วิธีการเชื่อมต่อชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย กับ Google Sites
                                        – การตั้งค่า Analytics

11:00 – 12:00 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites (ต่อ)

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites (ต่อ)

15:00 – 15:30 น. ชี้แจงรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

15:30 – 16:00 น. สรุปการอบรม ถาม-ตอบ และปิดการอบรม

ที่มาข้อมูล : https://www.webkru.in.th/about67