.

สถานะของสสาร

การเปลี่ยนสถานะของสสาร

อะตอม

อนุภาคของสสาร

สัญลักษณ์ธาตุ

แบบฝึกหัด

สสารมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ

ของแข็ง (Solid) คือ สถานะของสสารที่มีอนุภาคอยู่ชิดกัน มีช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อย อนุภาค ของสสารจึงเคลื่อนไหวได้ยาก ดังนั้นสสารจึงมีรูปร่างคงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาก สสารที่มีสถานะเป็นของแข็ง เช่น

     สมุด            ดินสอ           กล้องถ่ายรูป          ร่ม      ไม้ปิงปอง

ของเหลว (Liquid) คือ สถานะของสสารที่มีอนุภาคอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง จึงอยู่กันอย่างหลวม ๆ  อนุภาคของสสารจึงเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น ดังนั้นสสารจึงมีรูปร่างไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ สสารที่มีสถานะเป็นของเหลว เช่น

    น้ำส้ม    นม       น้า 

ก๊าซ (Gas) คือ สถานะของสสารที่มีอนุภาคอยู่ห่างกัน จึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยมาก ทำ ให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นสสารจึงมีรูปร่างไม่แน่นอน เมื่อสสารอยู่ในภาชนะใดอนุภาคของสสารจะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะสสารที่มีสถานะเป็นก๊าซ เช่น อากาศ ก๊าซหุงต้ม  เป็นต้น

     ก๊าซ         ก๊าซ

ตารางแสดงสมบัติของสถานะของสสาร

ของแข็ง

ของเหลว

ก๊าซ

ไม่เปลี่ยนรูปร่าง
อยู่กับที่
ทะลุผ่านได้ยาก
บีบอัดให้เล็กลงไม่ได้ 

รูปร่างเป็นไปตามภาชนะที่บรรจุ
ไหลได
ทะลุผ่านได้ง่าย
บีบอัดให้เล็กลงได้ยาก้

รูปร่างเต็มภาชนะที่บรรจุ
ฟุ้งกระจายอย่างรวดเร็ว
ทะลุผ่านได้ง่ายมาก
บีบอัดให้เล็กลงได้ง่าย

farm_home.gif

 

   จัดทำโดย นางอัจฉรา  แสงนุ่มพงษ์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร (สพท. กทม. เขต1)
Copyright(c) 2005 Ms.Achara Saengnumpong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.