สมบัติของโลหะ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบเคมีตารางธาตุสมบัติของธาตุวิวัฒนาการการสร้างตารางธาตุการจัดหมวดหมู่ธาตุตารางธาตุในปัจจุบันธาตุที่สำคัญในปัจจุบันสรภัญตารางธาตุแบบทดสอบเคมี

 

สมบัติของโลหะ 
สมบัติของอโลหะ 

 

 

สมบัติของโลหะ

        1.       มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ (ยกเว้นปรอท เป็นของเหลว)
2.       มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง
3.       แข็งและเหนียวสามารถตีเป็นแผ่นบางๆ หรือดึงให้เป็นเส้นได้
4.       นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี การนำไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 
5.       มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวกว้าง
6.       เคาะมีเสียงดังกังวาน
7.       ขัดเป็นมันวาว
8.       มีความหนาแน่นสูง แต่บางชนิดมีความหนาแน่นต่ำ ได้แก่ โลหะเบา เช่นธาตุหมู่ I A  และ II A 
9.
.      มีค่า EN  ต่ำ จึงเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายเกิดเป็นไอออนบวก  เช่น       
10
.     ทำปฏิกิริยากับกรดเกิดก๊าช ไฮโดรเจน ยกเว้นโลหะมีตระกูล

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved