มาฝึกลูกเสือกันเถอะ

 

Homeเกี่ยวกับผู้จัดทำค่ะสัญญาณมือสัญญาณนกหวีดแบบทดสอบ

 

pat@juntrawat.i-p.com

สืบเนื่องจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี  วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2545    และต่อเนื่องในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2545 จึงได้เกิดเว็บเพจความรู้นี้ขึ้นมา ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล จากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลาอันมีค่าไปเป็นวิทยากร ซึ่งต้องใช้ความมานะ อดทนเป็นอย่างสูง ในการที่จะให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม ที่มีพื้นฐานความรู้อันน้อยนิด จนผู้เข้ารับการอบรมได้ผลงานออกมาทั่วหน้ากัน     ขอขอบคุณท่านอาจารย์บุญชู  ตั้งเจริญ ,ท่านอาจารย์ปรีชา  จันทร์เปล่ง , ท่านอาจารย์สมาน  เซ็งแซ่ ,  ท่ายอาจารย์สุรินทร์  เวทย์วิทยานุวัฒน์ ,  ท่านอาจารย์จันทร์ผ่อง  สมุทรผ่อง ที่ให้คำแนะนำเพิ่ม   เติม  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงกับท่านผู้อำนวยการสมพงษ์  เมธานาวิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม  จังหวัดเพชรบุรีที่ได้อนุญาตให้ คัดลอกความรู้    จากเอกสารประกอบการอบรมของกอลฃงลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้      

 การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญดรุ่นใหญ่นั้น มีเนื้อหาหลายส่วนที่สำคัญ

                                           ทั้งในด้านความรู้ความจำ และการฝึกปฏิบัต โดยเฉพาะอย่ายิ่งความมีระเบียบวินัยในด้านระเบียบแถว มีความจำเป็น

                                          ที่จะต้องฝึกให้ลูกเสือเนตรนารี ทราบถึงสัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดในท่าพื้นฐาน ต่าง ๆ สัญญาณมือ 10 สัญญาณ

                                         และสัญญาณนกหวีด 6 สัญญาณ  ผู้จัดทำจึงได้เลือกการฝึกลูกเสือในด้านนี้มาเผยแพร่

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 

Copyright(c) 2002 Patsara. All rights reserved.