ผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทเว็บเพจ (ทีม) โรงเรียนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
  ชื่อเรื่อง: ระบบคลื่นไมโครเวฟ*
  ผู้จัดทำ: นายสนั่น บุดดีคำ (ครูที่ปรึกษา) นายจักรกฤษณ์ แก้วมงคล นายผาสุข ภักดีสุจิต นายนนทนันท์ แกมจินดา
 • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล): โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง
  ชื่อเรื่อง: English Town
  ผู้จัดทำ: นายชนารัตน์ คำอ่อน (ครูที่ปรึกษา) นายเจนวิศว์ กีรติภัทรกุล นายวโรภาส ชุนณะวงค์ นายอดิศร รักมิตร
 • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล): โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กทม.
  ชื่อเรื่อง: ทฤษฏีศิลป์
  ผู้จัดทำ: นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ (ครูที่ปรึกษา) นางสาวพริม ศักดิ์กำจร นางสาวชุติกาญจน์ นาวาล่อง นางสาวณิชา สังวรวุฒิคุณ
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล):
  โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง
  ชื่อเรื่อง: สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า
  ผู้จัดทำ: นายชนารัตน์ คำอ่อน (ครูที่ปรึกษา) นายทินกฤต งามดี นายวโรภาส ชุนณะวงค์ นายศุภชัย เสียงจันทร์
  โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
  ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  ผู้จัดทำ: นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ (ครูที่ปรึกษา) เด็กชายวีรยุทธ วารี เด็กชายสุธิศักดิ์ ข่ายทอง เด็กชายทักษิณ ขันชะลี

ประเภทเว็บเพจ (ทีม) โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

(โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกสังกัด) และโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
  ชื่อเรื่อง: ระบบนิเวศ (Ecosystem)
  ผู้จัดทำ: นายคมกริช บุตรอุดม (ครูที่ปรึกษา) เด็กชายวิสิฐ ริมใหม่ นายอลงกรณ์ แห้วเนตร นายปริยะ คำพิมเลิศ
 • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล): โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
  ชื่อเรื่อง: Miracle cell
  ผู้จัดทำ: นายคมกริช บุตรอุดม (ครูที่ปรึกษา) นายปริยะ คำพิมเลิศ นายกิตติคม มณีฉาย นางสาวเกศลาวรรณ อุ่นเมือง
 • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล): โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
  ชื่อเรื่อง: พันธุกรรม
  ผู้จัดทำ: นายคมกริช บุตรอุดม (ครูที่ปรึกษา) นายปริยะ คำพิมเลิศ นายพิสิษฐ์ งามการ นางสาวยุภาพร ทิพยประกอบ
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล):
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  ชื่อเรื่อง: ระบบประสาท
  ผู้จัดทำ: นางณุชรี อ่อนน้ำคำ (ครูที่ปรึกษา) นายทีปกร กล้าเดช นายวชิรวิทย์ ชมภูเทพ นางสาววัชรี เคสะนอก
  โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
  ชื่อเรื่อง: หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
  ผู้จัดทำ: นางสาวสนธินี ผิวแก้ว (ครูที่ปรึกษา) นางสาวอณามิกา ขุนภักดี นางสาวฉันทนา ศิริชัยเดช นางสาวจิญานี มูลสาร

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (เว็บเพจ)

 • ระดับเหรียญทอง จำนวน 34 เรื่อง
 • ระดับเหรียญเงิน จำนวน 37 เรื่อง
 • ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 114 เรื่อง
 • เชิดชูเกียรติ (สำหรับผู้ที่ส่งผลงาน แต่ไม่ประสงค์จะแข่งขัน) จำนวน 21 เรื่อง
 • เชิดชูเกียรติชมเชย จำนวน 140 เรื่อง

* Adobe ประกาศยุติการให้บริการโปรแกรม Flash Player ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลให้ผลงานไม่สามารถแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ได้


ประเภทสื่อออนไลน์ (บุคคล)

 • รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
  ชื่อเรื่อง: เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
  ผู้จัดทำ: นางสาวสุพรรณวดี เพชรเรียง
 • รางวัลที่ 2 (2 รางวัล):
  โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
  ชื่อเรื่อง: Tip for Excel
  ผู้จัดทำ: นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
  โรงเรียนบ้านนาสีนวล อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
  ชื่อเรื่อง: MS Word
  ผู้จัดทำ: นางสาวนฤมล แสงพรหม
 • รางวัลที่ 3 (2 รางวัล):
  โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กทม.
  ชื่อเรื่อง: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกราฟิก
  ผู้จัดทำ: นางสาวจตุพร ฉิมมา
  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  ชื่อเรื่อง: ลูกคิดญี่ปุ่น
  ผู้จัดทำ: ปนัดดา หัสปราบ

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (สื่อออนไลน์)

 • ระดับเหรียญทอง จำนวน 16 เรื่อง
 • ระดับเหรียญเงิน จำนวน 17 เรื่อง
 • ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 254 เรื่อง