ผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทเว็บเพจ (ทีม) ระดับชั้น ป.1 – ม.3

 • รางวัลชนะเลิศ: ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ (3 รางวัล):
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
  ชื่อเรื่อง: ระบบไหลเวียนเลือด
  ผู้จัดทำ: นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ เด็กชายปกรณ์ อุยสุย เด็กชายธนวัฒน์ กีรติเมธากุล เด็กชายทศพร ต้องหุ้ย
  โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
  ชื่อเรื่อง: ประเพณีและวัฒนธรรม
  ผู้จัดทำ: นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ เด็กชายอนันต์ ขอนทอง เด็กหญิงนิลวรรณา แซ่จ๋าว เด็กหญิงเอมวิภา อันยงค์
 • โรงเรียนพระแก้ววิทยา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
  ชื่อเรื่อง: เลขยกกำลัง
  ผู้จัดทำ: นายมนัด เทศทอง นางสาวจามจุรี สร้อยเพชร เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง เด็กชายชลิต ชอบรัมย์                

ประเภทเว็บเพจ (ทีม) ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 • รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
  ชื่อเรื่อง: จำนวนเชิงซ้อน
  ผู้จัดทำ: นายเสถียร วิเชียรสาร นางสาวนันธิยา ประชัน นางสาวน้ำค้าง คะนวล นางสาวสุวนันท์ ประชัน
 • รางวัลรองชนะเลิศ (2 รางวัล):
  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity)
  ผู้จัดทำ: นายสมโภชน์ ผ่องใส นายกิตติชา พลไพศาล นายกิตติพงษ์ อ่อนใจ นางสาวอลิษา อุยี่
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: หนทางรอด (Way to Survive)
  ผู้จัดทำ: นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์ นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (เว็บเพจ)

 • ระดับเหรียญทอง จำนวน 34 เรื่อง
 • ระดับเหรียญเงิน จำนวน 38 เรื่อง
 • ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 93 เรื่อง
 • เชิดชูเกียรติ จำนวน 78 เรื่อง

* Adobe ประกาศยุติการให้บริการโปรแกรม Flash Player ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลให้ผลงานไม่สามารถแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ได้


ประเภทสื่ออนไลน์ ระดับชั้น ป.1 – ม.3

 • รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  ชื่อเรื่อง: ความพอดีที่พอเพียง
  ผู้จัดทำ: นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  สิทธินาม
 • รางวัลรองชนะเลิศ (2 รางวัล)
  โรงเรียนบ้านดอยคำ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  ชื่อเรื่อง: วิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
  ผู้จัดทำ: นางสาวพชรมณฑ์ ธีกาศ เด็กชายพงศกร เขียวกาศ
  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
  ชื่อเรื่อง: สถิติ
  ผู้จัดทำ: นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ เด็กหญิงสิริลัคน์ แสงตะวัน               

ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 •  รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: E C O S Y S T E M * ร ะ บ บ นิ เ ว ศ
  ผู้จัดทำ: นายธนพล กลิ่นเมือง นางสาวณัฐพร สภานนท์
 • รางวัลรองชนะเลิศ (2 รางวัล):
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: โลกมหัศจรรย์ของไข่
  ผู้จัดทำ: นางสาวอรกุล ไวว่อง นางสาวอุษณีย์ ลายรัตน์
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: อาหารชีวจิต
  ผู้จัดทำ: นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล นางสาวสุภาดา โค้ววัฒนา

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (สื่อออนไลน์)

 • ระดับเหรียญทอง จำนวน 37 เรื่อง
 • ระดับเหรียญเงิน จำนวน 58 เรื่อง
 • ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 123 เรื่อง
 • เชิดชูเกียรติ จำนวน 130 เรื่อง

ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง

 • รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กทม.
  ชื่อเรื่อง: เจ้าก้น
  ผู้จัดทำ: เด็กหญิงศวัสมน ใจดี เด็กหญิงวริศา ใจดี  นางฑีฆะรัตน์ ใจดี นายธีระ เลิศภูมิปัญญา
 • รางวัลรองชนะเลิศ (2 รางวัล):
  โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เขตบางแค กทม.
  ชื่อเรื่อง: กบเลือกนาย
  ผู้จัดทำ: เด็กหญิงลัดดาวรรณ ชัยบรรจงรัตนะ เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่ฉั่ว เด็กหญิงวิชชุดา วงตาดี เด็กหญิงพนิดา ตราสุวรรณ เด็กชายเจษฎากรณ์ แซ่จ๋า
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: เหมียว เหมียวไม่อยากเป็นแมว
  ผู้จัดทำ: นางสาวตวงทิพย์ สุระรังสิต นางสาวชลัยรัตน์ ชูเชิดเลิศสิริกุล นางสาวสกาวรัตน์ บุญเลิศ นางสาวศุทธินี กิจเจริญ                                    

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (สื่อเล่านิทานด้วยเสียง)

 • ระดับเหรียญทอง จำนวน 14 เรื่อง
 • ระดับเหรียญเงิน จำนวน 18 เรื่อง
 • ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 20 เรื่อง
 • เชิดชูเกียรติ จำนวน 28 เรื่อง