สร้างเมื่อ อังคาร, 02/08/2554 – 08:52

UTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งด้วยระบบ e-Training