มะพร้าวตัดยอด

k\agri\tree\nav\nav_6_sec01p06_bh.gifผู้จัดทำไม้ผล ไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัว
ศุภโชค 
สตรอเบอรี่ 
มะนาวนอกฤดู 
กล้วยนานาชนิด 
มะพร้าวตัดยอด 

 

   

 
   ข้อควรคำนึงในการปลูกมะพร้าวระยะชิดเพื่อบริโภคยอด 
    การปลูก
    ต้นทุนการผลิตยอดมะพร้าว
 
 

           มะพร้าว (Coconut) เป็นพื้นที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเป็นกลาง ลักษณะดินร่วนปนทราย มีฝนกระจายสม่ำเสมอตลอดปี ปัจจุบันคนไทยนิยมทานยอดมะพร้าวเป็นอาหารมากขึ้น เนื่องจากยอดมะพร้าวนำมาทำเป็นอาหารมากขึ้น เนื่องจากยอดมะพร้าวนำมาทำเป็นอาหาร ยำ ผัด  แกง ฯลฯ โดยเฉพาะต้มยำกุ้งยอดมะพร้าวเป็นเมนูยอดนิยม ซึ่งยอดมะพร้าวเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษ และเพิ่มเส้นใยอาหารได้ดี สำหรับราคาขายยอดมะพร้าวในตลาดราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท ซึ่งยอดหนึ่งอาจมีน้ำหนักตั้งแต่ 10-15 กิโลกรัม อายุปลูก 2 ปี แต่ต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและดูแลอย่างดี  

 

ข้อควรคำนึงในการปลูกมะพร้าวระยะชิดเพื่อบริโภคยอด มีดังนี้คือ

 

1. แหล่งน้ำต้องมีน้ำใช้รดต้นมะพร้าวตลอดปี คือ ต้องให้น้ำมะพร้าวทุก 2  สัปดาห์

2. ต้องมีเงินทุนเพียงพอ เพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี จึงเก็บเกี่ยวได้

3. ต้องปฏิบัติดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดายหญ้าและให้น้ำ  ปุ๋ย

4. เมื่อตัดสินใจแล้วว่าเรามีพื้นที่ และปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแล้วก็ดำเนินการติดต่อแหล่งรับซื้อให้เรียบร้อยก่อน                                                      

 

 

  1. เตรียมพื้นที่

          โดยไถแปร ไถพรวน ชักร่อง ใช้ระยะ 3x2 เมตร แล้วหว่านเมล็ดพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ฯลฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน และเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินในราคาถูกที่สุด

 

  2. เตรียมผลพันธุ์มะพร้าว 

         ที่จะปลูกโดยใช้พันธุ์มะพร้าวใหญ่ หรือมะพร้าวน้ำหอมก็ได้ แล้วแต่เกษตรกรที่จะสามารถหาพันธุ์ได้ในราคาถูก หรือในสวนของเกษตรมีพันธุ์มะพร้าวอะไร ก็สามารถปลูกได้

 

 

 
 

     ภาพที่ 1  ก่อนคิดปลูกมะพร้าวเพื่อตัดยอดควรเตรียม ผลพันธุ์ก่อน โดยเฉพาะช่วงที่ผลมะพร้าวราคาถูก ประมาณเดือน เมย.-พค.  นำมาปาดหัวแล้วให้น้ำเช้า เย็น  ทุกวัน ประมาณ 2 เดือน มะพร้าวจะงอก

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ภาพที่ 2    ผลพันธุ์มะพร้าวที่พร้อมที่จะปลูกคือมีใบ 4-6 ใบ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. ระยะปลูก

          3x2 เมตร คือ ปลูกไร่ละ  270 ต้น หรือ ถ้าจะปลูกระยะ 2x2 เมตร ได้ไร่ละ  400 ต้น ซึ่งต้องเตรียมชักร่อง  2x2

 

 

ภาพที่ 3    ไถแปร  ไถพรวน แล้วชักร่องขนาด 3x2 เมตร

 

  4. การให้น้ำ

          ต้องให้น้ำมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอทุก  2 สัปดาห์ - 3 สัปดาห์ แล้วแต่สภาพพื้นที่ คือ อย่างให้ดินแห้ง

 

ภาพที่ 4     ปลูกมะพร้าว ขนาด 3x2 เมตร โดยปลูกข้างร่องน้ำเพื่อกล้ามะพร้าวจะได้น้ำอย่างเต็มที่

  5. การให้ปุ๋ย

          ใส่ปุ๋ยทุก 2 เดือน โดยใช้สูตร 15-15-15  และปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ขี้วัว ขี้หมู ก็จะทำให้มะพร้าวเติบโตแข็งแรงได้ดีอย่างน้อยปีละครั้ง

 

 

ภาพที่ 5    แปลงปลูกมะพร้าว อายุ  6 เดือน

  6. การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว

          ก็ย่อมทำได้ ทำให้มีรายได้เสริมในช่วงที่ยังไม่ตัดยอดมะพร้าวและเป็นผลดีต่อมะพร้าวเพราะจะต้องดูแลรักษาให้น้ำและปุ๋ย พืชแซม เช่น ข่า เผือก ฯลฯ ก็จะมีผลดีกับต้นมะพร้าวด้วย

 

 

 ภาพที่ 6    แปลงปลูกมะพร้าว อายุ  6 เดือน และแซมด้วยข่าและเผือก

 

  7. การเก็บเกี่ยว

          พอมะพร้าวตั้งสะโพกอายุปลูกประมาณ 1 ปี 8 เดือน  - 2 ปี  ก็สามารถตัดยอดขายได้ ซึ่งถ้าดูแลรักษาอย่างดี มะพร้าวจะมีน้ำหนัก 10-20 กิโลกรัม/ยอด       

 
 

 

     ภาพที่ 7    แปลงปลูกมะพร้าวที่มี อายุ 1 ปี     
ภาพที่ 8   ต้นมะพร้าวที่จะตัดยอด คือ เริ่มตั้งสะโพกมีอายุ 1 ปี   8 เดือน - 2 ปี  

 

 

 

   ภาพที่ 9   ยอดมะพร้าวที่พร้อมจะขายส่งตลาดท้องถิ่นหรือส่งตามร้านอาหาร

 

 

 

 

ภาพที่ 10   เมื่อตัดยอดมะพร้าวขายแล้วประมาณ 2 เดือนลำต้นที่เหลืออยู่จะย่อยสลายไปไม่มีผลต่อดินและสามารถปลูกพืชแซมเสริมต่อไปได้เลย

 

 

 

 

 

 
ต้นทุนการผลิตมะพร้าว 
ปี 1 ปี 2

1. ค่าเตรียมแปลงปลูก

    ไถพรวน ไถ  แปร  ชักร่อง

600 บาท/ไร่  

2. ค่าพันธุ์มะพร้าว

    10 บาท x 270 ต้น/ไร่

2,700 บาท -
3. ปุ๋ยเคมี  270 ต้น x 1/2 กก. x 8 บาท 2,160 บาท 2,160

4. ค่าปุ๋ยอินทรีย์  ไร่ละ 270 ต้น/

    1 กก. x 3 บาท

810.00 810
  6,270 บาท 2,970 บาท

รายได้   270 x 10 กก. x 15 บาท = 40,500 บาท

กำไร 31,260 บาท  /ไร่ / 2 ปี
เหลือไร่ละ 15,630 บาท/ปี

 

 จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.