สอบหลังเรียน|Posttest

 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สมัย

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  
2. คำ
  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  
3. ลักษณะ

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

4. คำ

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

5. พระ

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

6. สมัย

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

7. ไพร่

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

8. ทาส

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

9. ทาส

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

10. สาเหตุ

  1. เพราะา
  2. เพราะ
  3. เพราะ
  4. เพราะ

  ก. ข้อ 1 และ 2
  ข. ข้อ 2 และ 3
  ค. ข้อ 3 และ4
  ง. ข้อ 1 และ 3จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค
Created by: Ms. Supatkul Phakkachokh
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.