แบบทดสอบก่อนเรียน

อ่านทำความเข้าใจก่อนทำข้อสอบ ให้นักเรียนคลิกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด  ระวังแต่ละข้อคลิกตอบได้ครั้งเดียว

1.  วงจรชีวิตของหนอนเลี้ยงนกจะเป็นตัวหนอนเวลากี่วัน

  ก.  5 - 6 วัน
  ข.  5 - 7 วัน
  ค.  55 - 75 วัน
  ง.  60 - 80 วัน
2. หนอนนกจะเจริญเติบโตเร็วในสถาพแวดล้อมใด
  ก.  ห้องปกติทั่ว ๆ ไป
  ข.  ห้องที่ติดพัดลมอากาศปลอดโปร่ง
  ค.  ห้องที่แสงแดดส่องทั่วถึง
  ง.  ห้องปรับอากาศ
3. การแยกตัวหนอนออกจากขี้หนอนควรใช้วิธีการใด

  ก.  โดยการร่อนด้วยตะแกรง
  ข.  ตักตัวหนอนดัวยช้อนเล็กๆ
  ค.  ขี้หนอนตกอยู่ใต้ถาดเลี้ยงหนอนไม่ต้องแยก
  ง.  ไม่มีข้อผิด

4. การผสมพันธุ์ของหนอนจะผสมพันธุ์ในระยะใด

  ก.  ระยะตัวหนอน
  ข.  ระยะดักแด้
  ค.  ระยะตัวโตเต็มวัย
  ง.  ระยะไข่

5. อาหารที่หนอนเลี้ยงนกชอบมากที่สุดคืออะไร

  ก.  กล้วย
  ข.  มะละกอ
  ค.  แตงกวา
  ง.  ข้าวสาลี

6. เพศของหนอนเลี้ยงนกสังเกตได้อย่างไร

  ก.  ตัวผู้สีดำ  ตัวเมียสีน้ำตาล
  ข.  ตัวผู้สำน้ำตาล ตัวเมียสีขาว
  ค.  ตัวผู้ขนาดเล็กกว่าตัวเมีย
  ง.  ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย

7. หนอนนกระยะใดที่นำไปเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงได้ดีที่สุด

  ก.  ระยะเป็นไข่
  ข.  ระยดักแด้
  ค.  ระยะตัวหนอน
  ง.  ระยะตัวโตเต็มวัย

8. การเลี้ยงหนอนนกให้แน่นเกินไปจะมีผลอย่างไร

  ก.  เจริญเติบโตช้า
  ข.  เปลี่ยนเป็นดักแด้เร็วกว่ากำหนด
  ค.  ตัวหนอนขนาดเล็ก
  ง.  อัตราการตายสูง

9. ศัตรูของหนอนนกที่สำคัญมีอะไรบ้าง

  ก.  มอดที่ติดมารำข้าวสาลี
  ข.  มดที่มากับอาหารอื่น ๆ
  ค.  หนูที่ชอบมากินรำข้าวสาลี
  ง.  ทุกข้อถูกหมด

10. หนอนนกเป็นอาหารโปรตีนของสัตว์เลี้ยงชนิดใด

  ก. วัว,หมู
  ข. เป็ด,ห่าน
  ค. สุนัข
  ง. ปลา,นก        

 

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.