ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ 
เกริ่นนำ 
สอบก่อนเรียน 
ลักษณะทั่วไป 
วงจรชีวิตหนอน 
อาหารหนอนนก 
การเพาะหนอนนก 
ตลาดหนอนนก 
สอบหลังเรียน 

 นายเฉลิม วัชระ
ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       การศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เกษตรกรรม
                        ปริญญาตรี  เกษตรศาสตร์

             ประวัติการทำงาน  ปฏิบัติการสอนวิชาเกษตรกรรม    มัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2518 - 2530
                                          ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์   มัธยมศึกษาตอนต้น   และ   มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปี  พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน

  หน้าที่ปัจจุบัน     ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์
                           หน้าที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
                           หน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                           หน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6
                           หน้าที่หัวหน้างานจัดตารางสอนฝ่ายวิชาการ

   ผลงานทางวิชาการ     แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                    สื่อการสอน E-LEARNING เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
                                    เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

           

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.