วรรณคดีรามเกียรติ์
Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

 wellcome to baan pasathai

มาอนุรักษ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย กันเถอะ

            mask      

                  ขอต้อนรับสู้บ้านภาษาไทย  เว็บนี้เป็นเว็บที่ทำเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่อง  รามเกียรติ์  ซึ่งได้ข้อมูลมาจาก อาจาร์ยรัตนาภรณ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และรวบรวมมาจากสถานที่ต่างๆ จนกลายมาเป็นเว็บนี้  ที่มีทั้งความเป็นมาของเรื่องนี้ ตัวละคร เอกลักษณ์ของตัวละครต่างๆในเรื่องนี้

           เว็บนี้เป็นเว็บที่ผู้จัดทำได้ทำขึ้นเป็นครั้งแรก  จึงหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรต์หรือผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย

           ผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้น  และผูจัดทำจะหมั่นปรับปรุงและพัฒนาเว็บนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วราชอาณาจักรของผืนแผ่นดินนี้

                   ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุน และ หวังว่าจะได้รับใช้ท่านในคราวต่อๆไป

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.