โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โดยเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม (www.thaigoodview.com)
เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 27 สิงหาคม 2553
งานแถลงข่าว Thaigoodview Digital Learning Contest 2552 ครั้งที่ 2

1. หลักการและเหตุผล

            โลกออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ ฉาบฉวย และสุ่มเสี่ยง เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสร้างและนำเสนอสื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกที่ชัดเจนแก่เยาวชนในการเข้าถึงและใช้งานให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดทำให้การสร้างสื่อสร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความต้องการสื่อสร้างสรรค์น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการสื่อเพื่อความบันเทิง จึงต้องมีวิธีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและนำเสนอสื่อดี ๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นจริง
            นอกจากนั้น การระดมสร้างและเผยแพร่เนื้อหาดีๆ จะต้องเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรภาคีที่ร่วมงานด้านเนื้อหาสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ โดยจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายการทำงานที่ชัดเจน เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างเนื้อหาด้านบวกให้แก่ภาคีและเยาวชนผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์ เป็นต้น
            เพื่อตอบปัญหาดังกล่าว แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีด้านการศึกษา การเรียนรู้ จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมวิธีการสร้างสื่อที่ดี สร้าง รวบรวม และนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ เช่น บทเรียนช่วยสอน เว็บเพจสื่อการสอน บทความ บันทึก (บล็อก) สารคดีสั้น ในระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของภาคีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสร้างสรรค์ เช่น thaigoodview.com โดยใช้กลไกการประกวดเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์
            2.1 เพื่อสร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ มากจนเยาวชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
            2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
            2.3 เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานสร้างสรรค์สามารถพัฒนางานและนำเสนองานต่อสาธารณะชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยผ่านระบบการสร้างแรงจูงใจและการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม
            2.4 เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคีร่วมงานด้านข้อมูล ความรู้ และการศึกษา เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ชัดเจนและเข้มแข็ง
            2.5 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในระยะยาว เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์

3. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนและครูในสถานศึกษา รวมทั้งเยาวชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส

4. ผลผลิตของโครงการ
            4.1 สื่อการเรียนการสอนแบบ HTML ไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบออนไลน์และออฟไลน์ แบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระวิชา ครอบคลุม 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            4.2 พื้นที่ออนไลน์สร้างสรรค์บนเว็บไซต์ thaigoodview.com
            4.3 สื่อที่บันทึกลงแผ่นซีดีรอมจำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลน
            4.4 สื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง

5. ขั้นตอนในการดำเนินงาน
            ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 – 31 มกราคม 2553
            5.1 ประชุมทีมงานเพื่อสรุปรูปแบบการประกวดสื่อดิจิทัล ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552
            5.2 เชิญคณะกรรมการตัดสินประจำโครงการประชุม เพื่อกำหนดเกณฑ์การตัดสิน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2552
            5.3 จัดทำโปสเตอร์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์ เสร็จสิ้นภายใน 15 กันยายน 2552
            5.4 ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552
            5.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ในเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2552
            5.6 รับสมัครผู้เข้าแข่งขันการประกวดสื่อทั้งประเภทเว็บเพจและสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
            5.7 ส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2552
            5.8 คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2552
            5.9 ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
            5.10 จัดงานมอบรางวัลประมาณต้นเดือนมกราคม 2553 จะแจ้งกำหนดที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง
            5.11 บันทึกลงแผ่นซีดีรอม เพื่อมอบให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนสื่อการเรียนรู้
            5.12 ส่งมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553
            5.13 ประเมินผลโครงการให้แล้วเสร็จ สรุปผลงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553

6. รูปแบบผลงานในการส่งประกวด มี 2 ประเภท
            – ประเภทสื่อเว็บเพจ แบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ
                  o ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                  o ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
            6.1 สมาชิกทีมละ 4 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 3 คน สมาชิกทุกคนต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน นักเรียนทุกคนต้องอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง
            6.2 ครูที่เป็นสมาชิกในทีมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องเป็นครูที่สอนอยู่ในกลุ่มสาระวิชาที่ส่งผลงาน และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ เป็นอย่างดี
            6.3 แต่ละโรงเรียนจะส่งผลงานเข้าประกวดกี่ทีมก็ได้ แต่ละทีมส่งผลงานได้ 1 ชิ้นงาน นักเรียนแต่ละคนเป็นสมาชิกได้เพียง ทีมเดียว เท่านั้น(รวมกับประเภทสื่อออนไลน์ไม่เกิน 2 ทีม) ครูแต่ละคนเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 ทีม (รวมกับประเภทสื่อออนไลน์ไม่เกิน 6 ทีม)
            6.4 ลักษณะของชิ้นงานสื่อการเรียนการสอนแบบ HTML
                        6.4.1 เป็นสื่อเนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 30 เพจ
                        6.4.2 แต่ละเพจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
                        6.4.3 ต้องมีแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัด ปรนัยชนิดเลือกตอบอย่างน้อย 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ ที่สามารถประเมินผลได้ทันทีที่ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบ จะประเมินผลทีละข้อ หรือทำทั้งหมดแล้วประเมินผลก็ได้
                        6.4.4 มีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
                        6.4.5 รูปแบบผลงาน ต้องเป็นรูปแบบ HTML ที่เรียกใช้งานผ่าน Browser โดยไม่ต้องใช้ Server (ไม่ให้ใช้เทคโนโลยี Server-side เช่น PHP, ASP, MySQL)
                        6.4.6 Home page (หน้าแรก) ใช้ชื่อไฟล์ index.html หรือ index.htm เท่านั้น
                        6.4.7 ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว
                        6.4.8 ผู้ส่งผลงานยินยอมให้ผู้อื่นนำผลงานของตนไปใช้เพื่อการศึกษาและค้นคว้าได้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา
            6.5 ผู้ส่งควรศึกษาข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ดี
            – ประเภทสื่อออนไลน์
            6.6 สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 1 คน สมาชิกทุกคนต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน จะอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาก็ได้
            6.7 ครูที่เป็นสมาชิกในทีมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องเป็นครูที่สอนอยู่ในกลุ่มสาระวิชาที่ส่งผลงาน และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี
            6.8 แต่ละโรงเรียนจะส่งผลงานเข้าประกวดกี่ทีมก็ได้ แต่ละทีมส่งผลงานได้ 1 ชิ้นงาน นักเรียนแต่ละคนเป็นสมาชิกได้เพียง ทีมเดียว เท่านั้น(รวมกับประเภทสื่อเว็บเพจไม่เกิน 2 ทีม) ครูแต่ละคนเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 ทีม (รวมกับประเภทสื่อเว็บเพจไม่เกิน 6 ทีม)
            6.9 ลักษณะของชิ้นงานสื่อออนไลน์
                        6.9.1 เป็นสื่อเนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 20 เพจ ทุกทีมมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 20 MB
                        6.9.2 จัดทำในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.thaigoodview.com เท่านั้น
                        6.9.3 แต่ละเพจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
                        6.9.4 ส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละเพจต้องนำเสนอในความกว้างไม่เกิน 600 พิกเซล
                        6.9.5 แต่ละเพจต้องจัดทำด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดียวเท่านั้น
                        6.9.6 ทุกเพจต้องสามารถเชื่อมโยงหากันได้เพื่อสะดวกในการเรียนรู้
                        6.9.7 ไม่ควรใช้คำสั่ง <!–pagebreak–>ในการแบ่งหน้า
                        6.9.8 รูปแบบผลงานมีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
            6.9 ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว
            6.10 ผู้ส่งผลงานยินยอมให้ผู้อื่นนำผลงานของตนไปใช้เพื่อการศึกษาและค้นคว้าได้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา

7. วัน-เวลาการสมัครและการส่งผลงานเข้าประกวด
            7.1 รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้งประเภทเว็บเพจและสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
            7.2 ทั้ง 2 ประเภทต้องส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ก่อนเพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์วุฒิบัตร ในภายหลัง
             ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2552
            7.3 ประเภทสื่อเว็บเพจ ส่งใบสมัคร(ตัวจริง) และผลงานโดยให้บันทึกข้อมูลทั้งหมดลง CD แล้วส่งมาที่
              ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120″
            7.4 ประเภทสื่อออนไลน์ ส่งใบสมัครเพียง(ตัวจริง) อย่างเดียว มาที่
              ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120″
            ส่วนผลงานจะต้องไม่ปรับปรุงข้อมูลหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 จนกว่ากรรมการจะตัดสินเสร็จเรียบร้อย
            ถ้ามีการแก้ไขหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

8. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด
            8.1 สมัครสมาชิกเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com  (สำหรับประเภทสื่อออนไลน์ ทุกทีมจะต้องสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อใช้ในการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และจะได้รับพื้นที่ 20 MB ในการจัดเก็บข้อมูล หนึ่งทีมสมัครหนึ่งชื่อเท่านั้น)
            8.2 เลือกสาระการเรียนรู้ และช่วงชั้นที่ต้องการสร้างสื่อช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 ในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            8.3 สมัครเข้าร่วมประกวด
            8.4 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน ด้วยการพิมพ์เพื่อความชัดเจน 
            8.5 เข้าสู่ระบบ (login) และ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วออนไลน์ ผ่านแบบฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์วุฒิบัตร ในภายหลัง
            8.6 สั่งพิมพ์ใบสมัครเพื่อส่งมาเป็นหลักฐานทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่งพร้อมลายเซ็นรับรอง
              – กรณีประกวดประเภทเว็บเพจ ส่งใบสมัครพร้อมซีดีผลงาน
              – กรณีประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ส่งใบสมัครเพียงอย่างเดียว กรรมการจะทำการตรวจผลงานผ่านเว็บไซต์
              ส่งมาที่ “ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”  

9. รางวัลเกียรติยศ

 • ถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ถ้วยเกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • โล่เกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เงินทุนการศึกษาจาก สสส. 123,000 บาท
 • NetBook จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10 เครื่อง
 • Gift Voucher จาก สถาบัน NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 100,000 บาท
 • Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT เรียนหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท 15 รางวัล มูลค่า 375,000 บาท
 • และอื่นๆ

       9.1 ประเภทสื่อเว็บเพจ รางวัลแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยพิจารณานักเรียนที่เป็นสมาชิกในทีม คือ
             o ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
             o ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
                แต่ละระดับได้รับรางวัลดังนี้
                     – ชนะเลิศประเภทสื่อเว็บเพจ จำนวน 1 รางวัล
                        สำหรับโรงเรียน ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                                           Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
                                           รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                        สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 20,000 บาท (จาก สสส.) 
                                           NetBook จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 4 เครื่อง
                                           รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                     – รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
                       สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                           Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
                                          รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                       สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษารางวัลละ 15,000 บาท (จาก สสส.)
                                          Gift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 20,000 บาท
                                          รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                     – รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
                       สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                           Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท 
                                          รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                       สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท (จาก สสส.)
                                          Gift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 20,000 บาท 
                                          รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                     – รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
                       สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                           Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
                                          รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                       สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท(จาก สสส.) 
                                          รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                     – รางวัลพิเศษ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย 
       9.2 ประเภทสื่อออนไลน์
                     – ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
                        สำหรับโรงเรียน ถ้วยเกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                           Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท 
                                            รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                        สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 10,000 บาท (จาก สสส.) 
                                           NetBook จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 เครื่อง 
                                           รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                     – รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
                        สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                           Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท 
                                            รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                        สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท (จาก สสส.)
                                           Gift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 10,000 บาท  
                                           รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                     – รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
                        สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ  จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                           Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
                                            รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                        สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท (จาก สสส.)
                                          Gift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 10,000 บาท  
                                          รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                     – รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
                        สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                           Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท 
                                            รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                        สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษารางวัลละ 1,500 บาท(จาก สสส.) 
                                           รางวัลจากผู้สนับสนุน(โปรดติดตามจะแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ)
                     – รางวัลพิเศษ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 
            9.3 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
            ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อชิ้นงาน ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ดังนี้
                        9.3.1 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
                        9.3.2 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-80
                        9.3.3 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-70

10. เกณฑ์การตัดสิน

– ประเภทสื่อเว็บเพจ (อ่านรายละเอียด ส่งผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล)
เนื้อหา :  การบริหารจัดการเว็บเพจ : ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  : เทคนิค : ประโยชน์ต่อการนำไปใช้
30 : 30 : 20 : 10 :10

ส่วนที่ 1 เนื้อหา  30 คะแนน

 • เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยผู้เรียน โดยพิจารณาจากใบรับรองของครูผู้เป็นสมาชิกในทีมและเป็นผู้สอนในวิชานั้น หากไม่มีจะไม่พิจารณาให้รางวัล
 • จำนวนหน้าที่เป็นไฟล์ประเภทเว็บเพจครบ 30 หน้า โดยแต่ละหน้ามีความยาวที่เหมาะสม ไม่น้อยเกินไป ถ้าไม่ครบจะไม่พิจารณาให้รางวัล (กรรมการพิเศษเป็นผู้ตรวจ)
 • เลือกใช้ภาพกราฟิกและสื่อประสมอื่นที่เหมาะสม เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมการเรียนรู้ในเนื้อหานั้น เช่น เสียง ภาพยนตร์ รวมทั้ง Web programming ต่าง ๆ เช่น Simulation การโต้ตอบกับผู้ใช้
 • มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 แหล่ง

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการเว็บเพจ 30 คะแนน

 • การเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆ ถูกต้อง เมื่อ upload ข้อมูลทั้งหมดไว้ในเครื่องแม่ข่าย
 • ชื่อของไฟล์ และโฟลเดอร์ เป็นภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลข ที่สามารถเรียกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (กรรมการพิเศษเป็นผู้ตรวจ)
 • ส่งผลงานเฉพาะไฟล์ที่ใช้งานมาเท่านั้น
 • แบ่งกลุ่มชนิดของไฟล์อย่างเหมาะสม
 • การใช้สื่อประสม เช่น ภาพ Flash  เสียง ภาพยนตร์ ที่เหมาะสม เช่น เลือก format ที่ถูกต้อง ขนาดของไฟล์ไม่ใหญ่เกินไป

ส่วนที่ 3 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่น แปลกใหม่
 • ความสวยงามน่าสนใจใช้สีสันที่เหมาะสม
 • การวาง layout ช่วยให้อ่านข้อมูลได้ง่ายสบายตา
 • มีความกลมกลืนในการนำเสนอทุกหน้า

ส่วนที่ 4 เทคนิค 10 คะแนน

 • แสดงผลอย่างถูกต้องผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ที่เป็นที่นิยมคือ Internet Explorer version 6 ขึ้นไป และ/หรือ Firefox  3 ขึ้นไป
 • แสดงผลภาษาไทยอย่างถูกต้อง (meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=utf-8″)
 • การใช้ <title>…</title> ต้องระบุทุกหน้า และเหมาะสมกับเนื้อหา
 • ความถูกต้องของการใช้ตารางและ/หรือเฟรม
 • ความราบรื่นในการเรียกดูข้อมูล (Navigation User friendliness)

ส่วนที่ 5 ประโยชน์ต่อการนำไปใช้  10 คะแนน

 • เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียน
 • เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้
 • เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไป

– ประเภทสื่อออนไลน์ 

     เนื้อหา : การบริหารจัดการเว็บเพจ : ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  : เทคนิค : ประโยชน์ต่อการนำไปใช้
      20 : 20 : 30 : 20 :10

ส่วนที่ 1 เนื้อหา  20 คะแนน
         จำนวนเนื้อหาไม่น้อยกว่า 20 เพจ ถ้าไม่ครบจะไม่พิจารณาให้รางวัล โดยกรรมการจะนำเนื้อหาที่ผู้แข่งขันจัดทำมาปรับขนาดฟอนต์เป็น 12 Point (กรรมการพิเศษเป็นผู้ตรวจ)

 • เลือกใช้ภาพกราฟิกและสื่อประสมอื่นที่เหมาะสมกับเนื้อหา เช่น เสียง ภาพยนตร์ รวมทั้ง Web programming ต่าง ๆ เช่น Simulation การโต้ตอบกับผู้ใช้
 • บอกแหล่งอ้างอิงที่มาของเนื้อหาและภาพประกอบที่นำมาใช้งาน มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลไม่น้อยกว่า 8 แหล่ง

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการเว็บเพจ 20 คะแนน

 • ชื่อของไฟล์รูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลข ที่สามารถเรียกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และต้องนำเก็บไว้ในเว็บไซต์ www.thaigoodview.com รวมแล้วไม่เกิน 20 เมกกะไบต์
 • การใช้สื่อประสม เช่น ภาพ Flash  เสียง ภาพยนตร์ ที่เหมาะสม เช่น เลือก format ที่ถูกต้อง ขนาดของไฟล์ไม่ใหญ่เกินไป

ส่วนที่ 3 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่น แปลกใหม่
 • ความสวยงามน่าสนใจใช้สีสันที่เหมาะสม
 • การวาง layout ช่วยให้อ่านข้อมูลได้ง่ายสบายตา

ส่วนที่ 4 เทคนิค 20 คะแนน

 • แสดงผลอย่างถูกต้องผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ที่เป็นที่นิยมคือ Internet Explorer version 6.0 ขึ้นไป และ/หรือ Firefox  3 ขึ้นไป
 • แสดงผลภาษาไทยอย่างถูกต้อง (meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=utf-8″) และมีความราบรื่นในการเรียกดูข้อมูล (Navigation User friendliness)

ส่วนที่ 5 ประโยชน์ต่อการนำไปใช้  10 คะแนน

 • เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียน เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไป

11. คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 20 ท่าน

12. งบประมาณ งบประมาณสนับสนุนโดย แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สสส.
       และผู้ร่วมสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

16. ภาพงานพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ชมภาพพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ต้นฉบับ | ปรับสี

     จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553