ผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทเว็บเพจ (ทีม) ระดับชั้น ป.1 – ม.3

 • รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
  ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  ผู้จัดทำ: นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี เด็กชายนัฐพล ตุงคุณะ เด็กชายอนรักษ์ อาจสี เด็กชายอัษฏายุทธ แทนไธสง
 • รางวัลที่ 2: โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
  ชื่อเรื่อง: เพลงพื้นบ้าน
  ผู้จัดทำ: นายอดุลย์ อินยัง เด็กชายวรรณรัตน์ อุดมสุข เด็กหญิงพฤษภา อารมย์เจริญ เด็กหญิงณัฐริกา อินทพงษ์
 • รางวัลที่ 3: โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
  ชื่อเรื่อง: ไฟฟ้าเพื่อชีวิต
  ผู้จัดทำ: นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย เด็กหญิงณีรนุช หวังรุ่งโรจน์ เด็กชายกษิดิศ กิติกังสดาร เด็กหญิงณัฐญา ภูษาธร
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล):
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  ชื่อเรื่อง: งานเกษตรกับการพัฒนาชีวิต
  ผู้จัดทำ: นายชัยมงคล เทพวงษ์ เด็กหญิงวรรณวิไล เทพวงษ์ เด็กหญิงณัฐญา ที่ปรึกษา เด็กหญิงศศิธร ทรงเหม็ง
 • โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
  ชื่อเรื่อง: แหนมเห็ดนางฟ้าบ้านเรา
  ผู้จัดทำ: นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ เด็กหญิงนฤมล จันทะเนตร เด็กหญิงนฤมล แก้วทน เด็กหญิงสมคิด สุขศรี

ประเภทเว็บเพจ (ทีม) ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 • รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดทางพันธุกรรม*
  ผู้จัดทำ: นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ นายธนพล จันทน์จรุง นางสาวสรวีย์ ธัญญมาดา นายพสิษฐ์ บูรณะกูล
 • รางวัลที่ 2: โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กทม.
  ชื่อเรื่อง: Into Origami’s World
  ผู้จัดทำ: นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวชนิดา พันธกิจเจริญกุล นางสาววรรษชล อังกูรสุทธิพันธ์ นางสาวพริม ศักดิ์กำจร
 • รางวัลที่ 3: โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  ชื่อเรื่อง: สร้างเว็บในฝันด้วยโปรแกรม Dreamweaver
  ผู้จัดทำ: นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด นายวสุ พญาพรหม นายพีระ พุฒิทานันท์ นายธนภัทร กองเพชร
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล กรรมการให้คะแนนเท่ากัน 5 ทีม จึงได้เพิ่มรางวัลอีก 3 รางวัล):
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: English Through Music สนุกกับอังกฤษผ่านเพลง
  ผู้จัดทำ: นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม นางสาวถิรดา ธนานันต์เมธี นางสาวสัจจธร กำสุวรรณ นางสาว กันตินันท์ ทวีกิจนะวันชัย
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้
  ผู้จัดทำ: นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์ นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข
  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
  ผู้จัดทำ: นายณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร นายวิศรุต เฉลิมสิทธพัฒน์ นายธฤติ ตระกูลวรานนท์ นายชาย สิริรัตนชัชวาล
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  ชื่อเรื่อง: พันธะโคเวเลนต์
  ผู้จัดทำ: นางวิมลา เทพกล่ำ นางสาวพิรญาณ์ จันทร์งาม นางสาวบุญถวิล สันติธำรงวิทย์ นางสาวศุภรัตน์ ชูชัยศรี
  โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย
  ชื่อเรื่อง: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ผู้จัดทำ: นายองอาจ เกตะวันดี นายธันวนันท์ แก้วแกมเกษ นายพงษ์เทพ ศิริพิทักษ์ชัย นางสาวอภิสรา เกตุพงษ์ชัย

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (เว็บเพจ)

 • ระดับเหรียญทอง จำนวน 11 เรื่อง
 • ระดับเหรียญเงิน จำนวน 35 เรื่อง
 • ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 57 เรื่อง
 • เชิดชูเกียรติ จำนวน 95 เรื่อง

* Adobe ประกาศยุติการให้บริการโปรแกรม Flash Player ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลให้ผลงานไม่สามารถแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ได้


ประเภทสื่อออนไลน์

 • รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: ต้นไม้ใหญ่
  ผู้จัดทำ: นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ เด็กหญิงสุดารัตน์ ภัคโชค
 • รางวัลที่ 2: โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • ชื่อเรื่อง: โครงสร้างของพืช
  ผู้จัดทำ: นายสมโภชน์ ผ่องใส นายกิตติชา พลไพศาล
 • รางวัลที่ 3: โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
  ชื่อเรื่อง: สิ่งที่ทุกคนปรารถนา คือ การมีสุขภาพที่ดี
  ผู้จัดทำ: นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ นางสาวสุวิมล เตชะวีรพงศ์
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล):
  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
  ชื่อเรื่อง: ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  ผู้จัดทำ: นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ นางสาวอัมพร ใยอิ้ม
 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ อ.ดุสิต กทม.
  ชื่อเรื่อง: Animation Workshop By Flash
  ผู้จัดทำ: นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพริม ศักดิ์กำจร

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (สื่อออนไลน์)

 • ระดับเหรียญทอง จำนวน 45 เรื่อง
 • ระดับเหรียญเงิน จำนวน 103 เรื่อง
 • ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 91 เรื่อง
 • เชิดชูเกียรติ จำนวน 49 เรื่อง