www.thaigoodview.com จัดสร้างเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากท่านคิดว่ามีคุณค่าต่อเยาวชนไทย ต่อลูกหลานเยาวชนไทย ช่วยกันบอกต่อไป และคลิก ตั้งเป็นหน้าแรก

วันสำคัญ

วันวชิราวุธ-วันประถมศึกษา
ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
การศึกษาในระบบโรงเรียนมีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2427 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วัดมหรรณพาราม ต่อมาในปี พ.ศ.2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น ซึ่งมีผลให้เด็กที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์ทุกคนต้องเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนอายุครบ 14 ปี บริบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน อ่านต่อ