ปริศนาดอกสร้อย

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

ทายคำดอกสร้อย1 
ทายคำดอกสร้อย2 
ทายคำดอกสร้อย3 
ทายคำดอกสร้อย4 
ทายคำดอกสร้อย5 

 

 

 

 

 

a_raccondog.gif


3. ปริศนาดอกสร้อย  กำหนดรูปแบบปริศนาเป็นดอกสร้อย 1 บท  วรรคแรกเชิญให้คิดตอบ  อีก  7  วรรค ที่เหลือแต่ละวรรคผู้ตอบต้องคิดตอบวรรคละ  1 คำตอบ

เงื่อนไขการตอบได้กำหนดแน่นอนว่าคำตอบทั้ง 7 ของบทดอกสร้อยแต่ละวรรคต้องมีเสียงคำท้ายหรือ พยางค์ท้ายเหมือนกันทุกคำ  ดังตัวอย่าง

        ปริศเอ๋ยปริศนา

        เลื่อยไม้ซุงออกมาเป็นแผ่นแผ่น

        ถิ่นแห้งแล้งอัตคัตและขาดแคลน

        เกิดความแค้นพลุ่งพล่านร่านอารมณ์

        ด้วยอำนาจสิ่งหนึ่งใดดลให้เกิด

        จุดกำเนิดใต้พิภพดินกลบถม

        ดาดเบื้องบนตัวอาคารท่านนอนชม

        เสียงเหมาะสมกังวานดั่งระฆังเอย

ผู้ตอบต้องใช้วิจารณญาณ  คิดหาเสียงท้ายคำที่เหมือนกันของแต่ละวรรคให้ได้โดยเร็วที่สุด เมื่อแน่ใจว่าถูกต้องแล้วรีบตอบปริศนาดังนี้

        กระดาน

        กันดาร

        เดือดดาล

        บันดาล

        บาดาล

        เพดาน

        กังสดาล

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.