ประวัติผู้แต่ง หน้า 1

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประวัติผู้แต่ง หน้า 1ภูมิหลัง  หน้า 1คำประพันธ์ที่ใช้แต่ง  หน้า 1ใจความ  หน้า 1สอบหลังเรียน

 

 

ประวัติผู้แต่ง หน้า 2 
ประวัติผู้แต่ง หน้า 3 
ประวัติผู้แต่ง หน้า 4 

 

 

 

                    สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่  7  แห่งกรุงรัตนโกสินทรฺ  และเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา   พระนามเดิมว่า  พระองค์เจ้าวาสุกรี   เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่  28  ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเจ้าจอมมารดาจุ้ย

                พระองค์เจ้าวาสุกรี  ประสูติ ณ  วันเสาร์  เดือนอ้าย  ขึ้น  5  ค่ำ  ปีจอ  จุลศักราช  1152  ตรงกับวันที่  11  ธันวาคม  พุทธศักราช  2333  เมื่อมีพระชันษาได้ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร  ประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตุพน  และทรงศึกษาอยู่ในสำนักของสมเด็จพระวันรัต    พระองค์ได้ผนวชเป็นพระภิกษุในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย    และในรัชกาลนี้ได้โปรดให้พระองค์เจ้าวาสุกรีได้ทรงกรมเป็นครั้งแรก  เป็น  "กรมหมื่นนุชิตชิโนรส  ศรีสุคตขัติยวงศ์"   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมหมื่นนุชิตชิโนรสฯทรงบังคับัญชาวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯเสมอพระราชาคณะ    ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้เลื่อนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสฯ เป็น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสศรีสุคตขัติยวงศ์บรมพงศาธิบดี  จักรีบรมนาถ  ปฐมพันธุมหาชวรางกูร   

                

 

จัดทำโดย นางโสภา  ศรีวัฒนานุกูลกิจ
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2004 Mrs.Sopa Sriwatananukulkij.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.