มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2551 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2551

          หลักสูตรที่เปิดรับ 

          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)                                         จำนวน    75            คน

          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)                                                            จำนวน    75            คน

          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)                                                                  จำนวน    75            คน

          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)                       จำนวน    75            คน

          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร )                                                  จำนวน    75            คน

          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ )                                         จำนวน    75            คน

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1.เป็นบุคคลที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3)

          2.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          3.หากอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          4.มีผลการทดสอบดังนี้

          4.1ผลคะแนนทดสอบจากสำนักทดสอบแห่งชาติ  O - NET   A - NET               

          หลักฐานประกอบการสมัคร

          1.   ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พิมพ์จากอินเตอร์เนตในเวบที่รับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

          2.   สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัคร

          3.   สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออย่างอื่นที่เทียบเท่า

          4.   สำเนาผลคะแนนสอบวัดความรู้ O - NET และ A - NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2549, 2550 และ 2551

          5.   แบบรายงานการชำระเงินค่าสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงิน ที่เขียนชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนแล้ว

          6.   สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครชำระค่าสมัคร 500 บาท

          วิธีการรับสมัครทางอินเตอร์เนตและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

          -เข้าสู่ระบบ Internet http://www.ms.src.ku.ac.th เลือกรายการการรับสมัครนิสิตใหม่ 2551 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เพื่อ

          1.   กรอกรายละเอียดการสมัคร พิมพ์ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งประกอบหลักฐาน

          2.   ตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าสมัคร แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

          3.   เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าระบบ Internet  http://www.ms.src.ku.ac.th เพื่อแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร

          4.   ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยสมบูรณ์

          5.   จัดส่งหลักฐานประกอบการสมัคร  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร  และสอดซองติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง(หากต้องการได้ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครทางโครงการจะส่งไปตามที่จ่าหน้าซอง)  ส่งมายัง  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ตู้ ปณ. 25 ปณจ.อ่าวอุดม  ตำบล ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 วงเล็บมุมซองว่า สมัครสอบโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  ภายใน 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ต้องเข้าไปสมัครใหม่

          ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ms.src.ku.ac.th/  โทรศัพท์ (สายตรง)  0-3835-2381 ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา         ตู้ ปณ. 25 ปณจ.อ่าวอุดม ตำบล ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104218  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

            ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 381 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์