Non-finite Verbs

สร้างโดย : นางสาวสโรชา ชนะชล และนางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
สร้างเมื่อ เสาร์, 28/11/2009 – 14:07
มีผู้อ่าน 59,788 ครั้ง (02/12/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/49052

Non-finite Verbs

           Non-finite verbs คือ กริยาไม่แท้ ที่ถูกใช้ในประโยคซึ่งปกติประโยค 1 ประโยค จะมีกริยาแท้ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น หากต้องการใช้ กริยาตัวอื่นอีก จะต้องใช้ในรูปของ Non-finite verbs ซึ่งมีใช้อยู่ 3 รูปคือ

 1. Infinitives มี 2 รูปคือ infinitive with to และ infinitive without to โดยทั่วไป กริยาแท้จะตามด้วย
  • infinitive with to เพื่อบอกจุดประสงค์ เช่น I want to get a ticket to London this week.
   ในประโยคนี้ want เป็นกริยาแท้ to get เป็นกริยาไม่แท้ที่บอกจุดประสงค์
  • infinitive without to มักใช้กับ กริยาช่วยทั้งหลาย เช่น will , shall, can could, , etc.และ กับ verbs of sense เช่น let , see , feel, hear, watch, observe, perceive, etc.
 2. Gerund คือกริยาเติม ing ที่ทำหน้าที่แทนคำนามในประโยค เช่น Swimming is a good exercise.เป็นต้น
 3. Participles มี 2 รูปคือ
  • Present Participle เป็น กริยาเติม ing ทำหน้าที่แทน คำคุณศัพท์ ขยายคำนาม เช่น
   The dancing girl over there is very beautiful.    หรือ The girl dancing over there is very beautiful.
  • Past Participle เป็นกริยาช่องที่ 3 ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเช่นกัน เช่น
   A broken heart is better than not knowing what love is.
   หรือ Overcome by ecstasy, he could say nothing for a while.

1. Infinitive

           Infinitive คือ รูปของกริยาช่อง 1 แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  Infinitive with to  และ Infinitive without to

1.1 Infinitive with to มีหน้าที่ และวิธีใช้ดังนี้ 

หน้าที่   

 1. เป็นคำนาม ที่เป็นประธานของประโยค
  To swim in the Pacific Ocean is very risky.
  ** ในกรณีนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปประโยคได้เป็น It is + adj. +  inf. With to ดังนี้
  It is very risk to swim in the Pacific Ocean.
 2. เป็นกรรมของประโยค
  He refuse to join us.                   
 3. ทำหน้าที่เป็น adj. ขยาย N. หรือ Pronoun
  I want something to drink. 
 4. ทำหน้าที่เหมือน adv.
  We come to study English. 
 5. ขยายประโยค
  To practice speaking English every day, you’ll be good at it.

วิธีใช้       
1. รูปของ inf. แบ่งเป็น

 • Simple inf. เช่น to read, to sit, to be
 • Perfect inf. เช่น to have read, to have been, to have seen
 • Passive inf. เช่น to be read, to be written, to have been seen

2. ใช้ inf. With to หลังกริยาต่อไปนี้

3. หลังกริยาต่อไปนี้ + object + inf. With to ได้แก่

4. กริยาต่อไปนี้อาจตามด้วย inf. With to หรือ object + inf. With to 

* หมายเหตุ   : help me  + do something + to do something
I expect to be there. =[I think that I shall be there.]
I expect him to be there. =[I think that he’ll be there, I think.]

5. noun clause ที่ขึ้นต้นด้วย question words สามารถเปลี่ยนเป็น phase
โดยใช้ inf. With to   หลัง Question words เช่น
I don’t know where I should have the party. = I don’t know where to have a party.

6. V.to be + about + inf. With to แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
The manager is about to leave the office. = The manager is going to leave in a few minutes.
ถ้าใส่ just ด้วยแสดงว่าใกล้มากกว่า เช่น  The manager is just about to leave the office.

7. to be + to do = must เป็นการแสดงคำสั่งหรือ แผนการณ์
เช่น  You are to read the passage carefully and answer the question.

8. ใช้ตามหลัง adj.ที่แสดง personal quality หรือ characteristic เช่น good, kind, brave

9. ใช้ตามหลัง so + adj. + as

10. ตามหลัง so as/ in order + to do something แสดงความมุ่งหมาย

11. ใช้กับ too + adj./ adv. + for someone + to do something

1.2 Infinitive with out to

1. ตามหลัง Helping verb (Auxiliary verb) ยกเว้น be, have, ought, used

2. ตามหลัง had better, would rather, rather than, but 

3. หลัง กริยาต่อไปนี้ have [somebody do something], please, help, let, make  ใน active voice
They let the thief escape.    [Active]
The thief was let escape.     [Passive]

4. หลัง กริยาต่อไปนี้ จะตามด้วย inf. Without to หรือ present participle [V.ing]
See, watch, notice, observe, hear, Smell, feel

          เคยบ้างมั้ยเวลาที่ท่องศัพท์ที่ต้องใช้นำหน้าของ Infinitive with out to แล้วจำลำบาก วันนี้มีหลักการท่องง่ายๆมาฝากกัน ^^  ถ้าท่องแบบธรรมดาแล้วจำไม่ได้แนะนำว่าท่องแบบเป็นเพลงไปเลย และเพลงที่ใช้ในการท่องเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักกันดี คือ เพลง  We wish you merry x’mas  คงร้องกันได้ใช่มะ งั้นเอาเนื้อเพลงไปประกอบเลยจ้า ~

2. Gerunds

Gerunds คือการนำเอาคำกริยามาเติม ing ทำหน้าที่เป็นประธานกริยา เป็นกรรมและใช้ในคำนามผสม มีลักษณะการใช้ดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา
    เช่น Walking is good for your health.

2. ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา
    เช่น He stops smoking.

3. ทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังคำบุพบท
    เช่น Thank you for coming.

4. ใช้ในคำนามผสม
    เช่น Swimming pool, Sleeping pill

กริยาที่ใช้ตามหลัง Gerunds ได้แก่

~จะท่องง่ายๆก็ร้องเป็นเพลงเลย ชื่อเพลง we come to cheer~

กริยาที่ตามหลัง gerund (V.-ing) หรือ infinitive (to v1) แต่มีความหมายแตกต่างกัน ได้แก่

1. remember จำได้
 remember +  to v 1 จำได้ว่าจะต้องทำอะไรบางอย่าง
Ex : I hope I remember to pay the phone bill.

remember + v ing จำได้ว่าได้ทำอะไรไปแล้ว
Ex : I still remember going to my first dance.

2.forget ลืม
forget +  to v 1 ลืมทำอะไรบางอย่าง
Ex : Don’t forget to buy some milk on your way home.

forget + v ing ทำสิ่งนั้นไปแล้วแต่ลืมและตามด้วยโครงสร้างนี้ I’ll never forget ……..ing
Ex : I’ll never forget meeting Bill Clinton when he visited Thailand.

3. stop หยุด
stop +to v 1 หยุดทำอะไรบางอย่างเพื่อไปทำอย่างอื่นแทน
Ex : Employess stop to have a break at 10 a.m.

stop + v ing เลิกทำหรือหยุดทำไปแล้ว
Ex : You should stop eating too much.

4.regret เสียใจ
regret +t o v 1 เสียใจที่จะต้องบอกว่า
Ex : I regret to tell you that your dog died today.

regret + v ing เสียใจที่ได้ทำอะไรลงไปแล้ว
|Ex : I regret drinking too much last night.

5. try
try + to V1 พยายามทำบางอย่างในสิ่งที่ยาก
Ex : I tried to study but I was too tired.

try +Ving  ลองทำบางอย่าง
Ex : I tried calling you but your line was busy.

6. sorry
sorry +to V1 เป็นการขอโทษในบางสิ่งที่กำลังกระทำหรือกำลังจะกระทำ
Ex : I’m sorry to have troubled you.

sorry for /about + Ving   เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว
Ex : I’m sorry for troubling you.

**ส่วนกริยาต่อไปนี้ตามได้ทั้ง gerund (V.-ing) หรือ infinitive (to v1) แต่ความหมายมีเหมือนกัน ได้แก่

หลักการใช้ Gerunds อย่างง่าย

ในหน้านี้จะมีหลักง่ายๆในการใช้ Gerund มาฝาก ^^
   **จำไว้ว่า   Gerund คือ ing ดูดีดี มันคือคำ Noun

1. เป็น subject
2. เป็น object
3.ตามหลัง prepo
4. หลัง no เป็นการสั่งห้าม

Ex :   Walking in the dark is Opal hobby.  ( เป็น Sub.)
    :   I like swimming with crocodiles. ( เป็น Obj.)
    :   Joe is good at swimming ( prepo + V.ing )

3. Participle

Participle ทำหน้าที่เป็น Adj ขยาย Noun  ถ้ามาเป็นกลุ่มคำเรียกว่า Participli Pharse แบ่งออกเป็น  3  ชนิด คือ

 1. Present  Participle คือกริยาช่องที่ 1  เติม  ing  แล้วนำมาใช้เป็นครึ่งกริยาครึ่งคุณศัพท์ ได้แก่  Going,  walking, eating,  sleeping,  coming,  etc.  ซึ่งมีวิธีใช้ดังนี้
  1. เรียงตามหลัง Verb to be ทำให้ประโยคนั้นเป็น Continuous tense.
  2. เรียงไว้หน้านาม เป็นคุณศัพท์ของนามนั้น.
  3. เรียงตามหลังกริยา เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา(มีสำเนียงแปลว่า”น่า”).
  4. เรียงตามหลังกรรมเป็นคำขยายกรรมนั้น.
 2. Past  Participle   คือกริยาช่องที่  3  ซึ่งอาจมีรูปมทาจากการเติม  ed.  ก็ได้ หรือมีรูปมาจาก  การผันก็ได้ ได้แก่ กริยาต่อไปนี้   Walked,  slept, gone  ..etc.  มีวิธีใช้ดังนี้.
  1. เรียงไว้หลัง Verb to have ทำให้ประโยคนั้นเป็น Perfect tense.
  2. เรียงตามหลัง Verb to be ทำให้ประโยคนั้นเป็นกรรมวาจก(Passive voice)ตลอดไป.
  3. เรียงไว้หน้านามเป็นคุณศัพท์ของนามนั้น.
  4. ใช้เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยาได้.
  5. ใช้เรียงตามหลังนามก็ได้ แต่ต้องมีบุรพบทวลีมาขยายเสมอ.
 3. Perfect  Participle   คือ  “ Having  +  Verb  3”  เช่น  Having  finish  …+  Past  Simple  Tense เป็นต้น ซึ่ง Perfect  Participle นี้ ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ของประธานในประโยคหลัง  และต้องมีเครื่องหมาย  (,)  ด้วย  ซึ่งมีหลักการใช้มากมาย ซึ่งควรศึกษาในภายหลัง.

โปรดติดตาม

 1. Non-finite Verbs
 2. Subjunctive
 3. modal verb
 4. Agreement of Subject and Verb
 5. Active Voice & Passive Voice
 6. Relative Pronouns
 7. If-clause
 8. Inversion

แหล่งอ้างอิง :

 • www.nb2.go.th/~praphas/english/grammar/infinitive.doc
 • http://elibrary.eduzones.com/index.php?title=Participle
 • http://ajarn-thanchanok.exteen.com/20080720/infinitive
 • http://blog.eduzones.com/reno/3199
 • http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/active_passive.html
 • www.sit.ac.th/knowledge/grammar/Inversion.doc
 • http://www.sema.go.th/files/Content/Langqage/k4/0003/srpcommon/English/page/Agreement.html
 • http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/agreement.html
 • http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no30-34-41/modal%20verb.html
 • http://learn.chanpradit.ac.th/wattana481150/Relative%20Pronoun1.doc
 • http://ajtobtutor.com/backup_old/grammar/Subjunctive%5B1%5D.doc
 • http://www.bic-englishlearning.com/tenseA.html
 • http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/if_clauses.html
 • http://thalang3.mt.ac.th/englishweb/personal/punna/subject/clauses.htm
 • www.nb2.go.th/~praphas/english/grammar/subject.doc
 • หนังสือ : Successful English Gramma [ ภาษาอังกฤษฉบับรวม ม.4-5-6 ]
 • หนังสือ : Advance English Gramma for high learner

ผู้จัดทำ